Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

Επιστολή ΑΣΠΕ (ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ) στους κ. Βουλευτές, για το ν/σ: Αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.Θέμα: Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου: «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις».

 Αξιότιμε/η  Κύριε/α Βουλευτά.


     

          

 Το νομοσχέδιο είναι προς την σωστή κατεύθυνση και η Κυβέρνηση είναι άξια επαίνου για την πρωτοβουλία της αυτής, αρκεί να μην ακολουθηθεί η τακτική, που ευνοεί σκανδαλωδώς τους αγάμους και μεταχειρίζεται τους οικογενειάρχες και πολύ περισσότερο τους πολυτέκνους  χειρότερα από τους αγάμους.

Οι, επί του προκειμένου παρατηρήσεις – προτάσεις της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που εκπροσωπεί τον πολυτεκνικό κόσμο της χώρας, έχουν ως κατωτέρω:

                                              

- I -

Επί του άρθρου 1.

            Αναγράφεται στην παρ. 1 ότι: «Σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, παρέχεται για το έτος 2015  δωρεάν ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος για την κύρια κατοικία τους έως 300 kWH μηνιαίως».

            Εδώ πρέπει:

α) Να διευκρινισθεί τί εννοεί συνθήκες ακραίας φτώχειας και να καθορισθεί ποιο είναι το ποσό της ακραίας φτώχειας για τον άγαμο, τον έγγαμο χωρίς τέκνα και τον έγγαμο με 1,2,3,4,5 κ.λπ. τέκνα και

β) Οι 300KWH μηνιαίως, είναι δυνατό να ισχύουν το ίδιο τόσο στον άγαμο όσο και στον πολύτεκνο, που έχει 4,6,8,10 παιδιά; Θα πρέπει να προβλέπεται επί πλέον τουλάχιστον 50KWH για κάθε τέκνο.

Σημειώνουμε ότι το ποσό της ακραίας φτώχειας, που πρέπει να καθορισθεί στο νόμο για τον άγαμο, πρέπει να προσαυξάνεται κατά 0,5 για τη σύζυγο και κάθε τέκνο άνω των 14 ετών και κατά 0,3 για κάθε τέκνο κάτω των 14 ετών, σύμφωνα με παρακάτω.

Το όριο της φτώχειας, όπως προκύπτει από το, με ημερομηνία 13/10/2014, Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής είναι για τον άγαμο  5.023 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 0,5 για τη σύζυγο και για κάθε ένα τέκνο που είναι άνω των 14 ετών και κατά 0,3 για κάθε τέκνο, που είναι κάτω των 14 ετών.

Συνεπώς για τους έχοντες 4 ανήλικα τέκνα κάτω των 14 ετών, το όριο της φτώχειας ανέρχεται στο ποσό των 13.563 ευρώ (που προκύπτει από τα 5.023 ευρώ Χ 1,7 - δηλ. 0,5 για τη σύζυγο που είναι ενήλικας και 0,3 για κάθε τέκνο, που είναι κάτω των 14 ετών, ήτοι 5.023 + 8.540 = 13.563   βλ. σελ. 1 και 17 ως άνω δελτίου), με 2 τέκνα άνω των 14 ετών και 2 κάτω, το όριο φτώχειας ανέρχεται στα 15.571 ευρώ.

Συνεπώς με τη μεταχείριση του αγάμου το παραπάνω όριο της φτώχειας των 5.023 για τον άγαμο θα πρέπει να καθορισθεί για το ζευγάρι, που αποτελείται από δύο ενήλικες σε 7.535, και να προστίθεται για κάθε τέκνο ηλικίας μέχρι 14 ετών 1.500 ευρώ και για κάθε τέκνο άνω των 14 ετών 2.500 ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπίζονται όλοι όπως ο άγαμος.

Αλλιώς, παραβιάζεται βαναύσως η αρχή της ισότητος του άρθρου 4 του Συντάγματος, αλλά και η αρχή της προστασίας της οικογένειας του άρθρου 21 του Συντάγματος και ευνοούνται σκανδαλωδώς και κατά τρόπο προκλητικό οι άγαμοι σε βάρος των πολυτέκνων και τυγχάνουν άκρως δυσμενέστερης μεταχείρισης οι πολύτεκνοι και μάλιστα τόσο περισσότερο δυσμενέστερα όσο περισσότερα προστατευόμενα τέκνα έχουν!!!

Όλα αυτά όταν το άρθρο 21 του Συντάγματος ορίζει:

«1. Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του             Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους.

2. Πολύτεκνες οικογένειες.. .. έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος.. ..

5.Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους».

            Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι πέραν της υποδείξεως στον κοινό νομοθέτη να λάβει μέτρα προστασίας του γάμου και της οικογένειας και μάλιστα της πολύτεκνης οικογένειας, κατά την έννοια τους διατυπώνεται και θετικός κανόνας δικαίου, δεσμευτικός για τον κοινό νομοθέτη, σύμφωνα με τον οποίον δεν είναι συνταγματικώς επιτρεπτή η καθιέρωση από νόμο δυσμενέστερης μεταχείρισης των εγγάμων και μάλιστα των πολυτέκνων έναντι των αγάμων, ως προς την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος νομοσχεδίου (βλ. Ολ. ΣτΕ 49121987,Ολ. ΣτΕ 11541983, ΣτΕ 9101994, ΣτΕ 2641989, ΔΕΑ 941989, ΔΠΑ 26631988 κλπ.).

Όλα δε αυτά σε πλήρη αντίθεση με τις παραπάνω συνταγματικές διατάξεις και σε μία χώρα, που μαστίζεται από την υπογεννητικότητα, καταρρέει δημογραφικώς και οι γεννήσεις, για πρώτη φορά από το 1921 (από τότε υπάρχουν στοιχεία) μειώθηκαν κάτω των 100.000 και κατήλθαν το 2013 σε 94.134 (Δελτίο τύπου της ΕΛΣΤΑΤ της 30-9-2014), βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, οι δε θάνατοι ανήλθαν σε 111.794, δηλ. υπάρχει υπεροχή θανάτων κατά 17.660!!!

Το δε 2014 η κατάσταση ήταν ακόμη χειρότερη, αφού οι γεννήσεις ήσαν μόλις 93.429 και οι θάνατοι ανήλθαν στους 114.088, δηλ. υπεροχή των θανάτων κατά 20.659, τον δε μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2015, οι γεννήσεις ήσαν μόλις 13.911, οι δε θάνατοι ανήλθαν στους 23.298, δηλ. υπεροχή των θανάτων κατά 9.287 σε δύο μόνον μήνες.

                                                 

- II -

Επί του άρθρου 2.

Εδώ πάλι επαναλαμβάνεται το ίδιο με την πρώτη παράγραφο που ορίζει ότι: «Χορηγείται επίδομα ενοικίου σε έως 30.000 νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και δεν έχουν δυνατότητα στέγασης σε ιδιόκτητο ακίνητο εντός του δήμου της κύριας κατοικίας τους».

            Πρέπει να διευκρινισθεί και εδώ τι εννοούμε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

            Στην τρίτη παράγραφο αναφέρεται ότι: «Το παρεχόμενο επίδομα ενοικίου δεν υπερβαίνει μηνιαίως τα εβδομήντα(70) ευρώ ανά άτομο και τα διακόσια είκοσι (220) ανά πολυμελή οικογένεια ».

            Εδώ πρέπει να διευκρινισθεί τί εννοούμε πολυμελή οικογένεια;

Σε καμία, όμως, περίπτωση δεν εννοείται η πολύτεκνη οικογένεια, αφού ποιά είναι αυτή καθορίζεται από τον νόμο 3454/2006 ( δηλ. η έχουσα κατά βάση 4 τέκνα κλπ.) και η επιδότηση δεν μπορεί να είναι η ίδια αυτού που έχει 2 ή 3 παιδιά, με του πολύτεκνου, που έχει 4,7,10 παιδιά και συνεπώς το όριο των 220 ευρώ πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον στα 290 ευρώ μηνιαίως για τους πολυτέκνους με 4 τέκνα, προσαυξανόμενο κατά 70 ευρώ μηνιαίως για κάθε τέκνο από το 5ο και επί πλέον.- III -

            Επί του άρθρου 3.

Εδώ πάλι επαναλαμβάνεται το ίδιο με την πρώτη παράγραφο που ορίζει ότι: «Χορηγείται για το έτος 2015 επίδομα σίτισης σε φυσικά πρόσωπα που  διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας».

            Πρέπει να διευκρινισθεί και εδώ τί εννοούμε συνθήκες ακραίας φτώχειας, όταν μάλιστα στο άρθρο 5 δεν παρέχεται και εξουσιοδότηση για καθορισμό των ακραίων ορίων φτώχειας.- IV -

Επί του άρθρου 4.

Το άρθρο 4 του παραπάνω νομοσχεδίου ορίζει ότι: «Στις παροχές των άρθρων 1 έως 3 δεν υπάγονται όσοι ήδη ωφελούνται από προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Βοήθειας για τους απόρους και από το θεματικό στόχο 9 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων».

Η διάταξη αυτή πρέπει ν΄ αποσυρθεί, δεδομένου ότι αποκλείει τους πολυτέκνους, που μία φορά τον χρόνο παίρνουν ελάχιστα κιλά τροφίμων από το παραπάνω πρόγραμμα (δηλ. με 4 προστατευόμενα τέκνα 5 κιλά φέτα, 1,5 κιλό κασέρι, 4,5 κιλά κεφαλογραβιέρα, 13 λίτρα λάδι κ.λπ.). Είναι δυνατόν η λήψη αυτών των ελαχίστων τροφίμων ν΄ αποκλείει τους πολύτεκνους από τις παραπάνω παροχές της δωρεάν παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, επιδόματος ενοικίου και σίτισης;

 Η Υπουργός κ. Φωτίου στην ακρόαση των Φορέων, κατά την συνεδρίαση των αρμοδίων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών της 10-3-2015, μετά από τις σχετικές παρατηρήσεις για το άρθρο αυτό του εκπροσώπου της Ελληνικής Εκκλησίας π. Νικοδήμου και του Προέδρου της ΑΣΠΕ, δήλωσε ότι το άρθρο αυτό θα αναθεωρηθεί.
            Με την ελπίδα ότι με την παρέμβαση σας θ΄ αρθούν οι παραπάνω άστοχες ρυθμίσεις και θα χαραχθεί μια νέα τακτική στην αντιμετώπιση των πολυτέκνων,διατελούμε με εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                                                                   Ο Γεν. Γραμματέας

 Βασίλειος Θεοτοκάτος                                                 Εμμανουήλ Χρυσόγελος