Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

TO ΠΑΣΧΑΛΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΡΟΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ

†  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ
Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος
πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Πιερίας
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
Κάθε χρόνο, ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νά ἑορτάσουμε τό Πάθος καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Ἔτσι καί φέτος. Ἀφοῦ τελειώσει ἡ Μεγάλη Σαρακοστή, περνοῦμε ἀπό τή Μεγάλη Ἑβδομάδα καί πλησιάζουμε στό Πάσχα. Γιατί, ὅμως, αὐτό ἐπαναλαμβάνεται κάθε χρόνο;
Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα ὀνομάζεται καί Ἁγία Ἑβδομάδα. Κι αὐτό συμβαίνει, διότι ἡ συμμετοχή μας στό Πάθος τοῦ Κυρίου μᾶς ἁγιάζει πνευματικά. Τό Πάθος τοῦ Κυρίου μᾶς καλεῖ σέ μεταστροφή: νά ἀλλάξουμε, δηλαδή, τόν τρόπο πού σκεπτόμαστε καί νά δεχθοῦμε στή ζωή μας τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Μόνον τότε ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ γίνεται προσωπική ἀνάσταση. Γίνεται ἀνάσταση τοῦ καθενός καί πνευματική ἀνάταση τῆς ζωῆς μας.
Ἔτσι, λοιπόν, κι ἐφέτος καλούμαστε:
  • Νά σπάσουμε τήν πέτρινη καρδιά μας, ὅπως ἀποκυλίστηκε ὁ λίθος ἀπό τόν τάφο τοῦ Χριστοῦ.
  • Νά δεχθοῦμε τούς καρπούς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν καθημερινότητά μας.
  • Νά ἐνισχύσουμε τήν πίστη μας στόν Ἀναστάντα Κύριο.
  • Νά νικήσουμε τήν ἀδιαφορία πρός τόν πλησίον μας.
Ἡ Ἀνάσταση μᾶς βοηθᾶ νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι ὁ Θεός μᾶς ἀγαπᾶ. Μᾶς ἀγαπᾶ, ἐπειδή εἴμαστε παιδιά Του. Πολλές φορές,  μάλιστα,  δέν εἴμαστε καλά παιδιά του.  Ὑψώνουμε τή
φωνή μας ὄχι γιά νά Τόν δοξάσουμε καί νά Τόν εὐχαριστήσουμε, ἀλλά γιά νά διαμαρτυρηθοῦμε, ὅταν τά πράγματα στή ζωή μας δέν πᾶνε ὅπως ἐμεῖς τά θέλουμε.
Αὐτό, ὅμως, σημαίνει ὅτι ξεχνοῦμε ὅτι, ἐκτός ἀπό τά δικά μας σχέδια, ὑπάρχει καί τό θεϊκό σχέδιο. Τά δικά μας σχέδια εἶναι προσωρινά καί ὄχι πάντοτε ἐφικτά. Ἡ Ἀνάσταση μᾶς διδάσκει ὅτι τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ εἶναι πάντοτε ἐφικτό, διότι εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀγάπης Του γιά μᾶς. Εἶναι ἕνα σχέδιο πλημμυρισμένο ἀπό τήν εὐσπλαχνία Του. Βασισμένοι στήν ἀγάπη καί τή φιλανθρωπία τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου γιά τόν καθένα μας, μποροῦμε νά νικήσουμε τήν ἀδιαφορία μας γιά τόν διπλανό μας ἄνθρωπο.
Ἐπιπλέον, τό φετινό Πάσχα ἄς πάρουμε στά χέρια μας τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἄς νιώσουμε τή χαρά τοῦ Εὐαγγελίου στή ζωή μας. Γιά μᾶς τούς χριστιανούς τό Εὐαγγέλιο δέν εἶναι μόνον ἕνα βιβλίο. Εἶναι προπάντων ἕνα Πρόσωπο, εἶναι ὁ Ἀναστημένος Ἰησοῦς Χριστός, ὁ μόνος καί ἀληθινός Σωτήρας τοῦ ἀνθρώπου.
Σέ τελευταία ἀνάλυση, ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μᾶς βοηθᾶ νά γίνει ἡ ἴδια ἡ ζωή μας ἀναγγελία τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ. Τό Εὐαγγέλιο τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου φαίνεται ἀνεφάρμοστο στά μάτια πολλῶν ἀνθρώπων. Δέν φταίει, ὅμως, τό Εὐαγγέλιο. Φταῖμε ἐμεῖς οἱ χριστιανοί. Ἐνῶ πιστεύουμε στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί συμμετέχουμε στόν πασχαλινό ἑορτασμό, ἡ ζωή μας δέν εἶναι ἀναστάσιμη. Ἐξακολουθοῦμε νά ζοῦμε στήν ἁμαρτία. Ἡ ζωή μας ἀντιπροσωπεύει τόν ἄνθρωπο τῆς πτώσης καί τῆς κατάπτωσης, ὄχι τόν ἀναστημένο ἀπό τή φθορά τοῦ θανάτου. Ἔτσι, λοιπόν, ἡ ζωή μας δυσφημίζει τόν λόγο τοῦ Θεοῦ στά μάτια τῶν λοιπῶν ἀνθρώπων.
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
        Ἀπό τήν καρδιά μου εὔχομαι ἡ φετινή Ἀνάσταση νά γίνει ἀφορμή:
  • Νά γίνουμε πιό ἐνεργοί καί συνειδητοί χριστιανοί.
  • Νά ἀναζητοῦμε καθημερινά συγκεκριμένους τρόπους γιά νά ζοῦμε τήν ἐν Χριστῷ ζωή.
  • Νά ζοῦμε μέ ἀγάπη πρός κάθε ἄνθρωπο.
  • Νά αὐξάνουμε κάθε μέρα τά ἔργα εὐσπλαχνίας, τά ὁποῖα συχνά ἀναγγέλλουμε, πολλές φορές ἐπικαλούμαστε, ἀλλά λίγες φορές πραγματοποιοῦμε.
Καλό καί Εὐλογημένο Πάσχα !
                                                              Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†  Ὁ  Κ ί τ ρ ο υ ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς