Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, που θα γίνει την 13 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:A/A
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
                 1.          
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
                 2.          
Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 (18η)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
                 3.          
Λήψη απόφασης για την υπογραφή της διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου
                 4.          
Κατάρτιση και ψήφιση τεχνικού προγράμματος έτους 2018
Εισηγητής: Ντούρος Δημήτριος, αντιδήμαρχος
                 5.          
Καθορισμός τελών καθαριότητας – φωτισμού και φόρου άρθρου 10 ν. 1080/80 στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
                 6.          
Καθορισμός τελών άρδευσης στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
                 7.          
Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους χρήσης λαϊκών αγορών στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
                 8.          
Έγκριση της Γ΄ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2017 (ύστερα από την 574/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
                 9.          
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
               10.         
Λήψη απόφασης για διαγραφή για διάφορους λόγους προστίμων του ΚΟΚ με σκοπό την ορθή βεβαίωσή τους
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
               11.         
Λήψη απόφασης περί έγκρισης υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών του ν. 4483/2017
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
               12.         
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
               13.         
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για το χειρισμό των υποθέσεων που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
               14.         
Παραχώρηση της χρήσης του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κάτω Μηλιάς του Δήμου Κατερίνης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κάτω Μηλιάς Πιερίας «ΟΙ ΛΑΖΑΙΟΙ» για τη στέγαση της λαογραφικής Συλλογής και των λοιπών πολιτιστικών του δραστηριοτήτων
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
               15.         
Έγκριση υποβολής πρότασης έργου αγροτικής οδοποιίας με τίτλο "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στην Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη, Δ.Ε. Κορινού, Δήμου Κατερίνης" στο πλαίσιο Μέτρου 4, υπομέτρο 3 της Δράσης 4 "Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις" του Π.Α.Α. 2014-2020
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
               16.         
Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου "Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας 2017-2018" (128/2017 μελέτη) προϋπολογισμού 39.999,92 ευρώ
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
               17.         
Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου "Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Κορινού 2017-2018" (129/2017 μελέτη) προϋπολογισμού 39.999,92 ευρώ
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
               18.         
Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου "Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Πιερίων 2017-2018" (130/2017 μελέτη) προϋπολογισμού 39.999,92 ευρώ
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
               19.         
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και 1ου  ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επιστρώσεις πεζοδρομίων, ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων και ΚΧ στον οικισμό της Ανδρομάχης» (79/2016 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
               20.         
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και 1ου  ΠΚΤΜΝΕ του έργου ”Κατασκευή 2ου χωμάτινου ταμιευτήρα στη θέση Αηδημητρινά” (αριθ. μελ. 88/2013)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
               21.         
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής Παραλαβής του έργου “Βελτίωση υποδομών αγροτικής οδοποιίας στο αγρόκτημα Καλλιθέας” (αριθ. μελ. 43/2014)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
               22.         
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής Παραλαβής του έργου “Βελτίωση υποδομών αγροτικής οδοποιίας στο αγρόκτημα Σβορώνου” (αριθ. μελ. 42/2014)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
               23.         
Έγκριση χορήγησης παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου 2016 (Για τα είδη της 2ης ομάδας και της υποομάδας 6.2)" (100/2016 μελέτη), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 ν. 4412/2016
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
               24.         
Έγκριση αντικατάστασης μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών που αφορούν στην προμήθεια με τίτλο:  «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου 2016  (Για τα είδη της υποομάδας 6.2)», με Α.Μ. 100/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 ν.4412/2016
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
               25.         
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
               26.         
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
               27.         
Ανάκληση της 508/2017 απόφασης Δ.Σ. με θέμα "Χορήγηση χρήσιμης ξυλείας καστανιάς (20 κ.μ.) για τη στέγαση του νεκροταφειακού ιερού ναού Αγίου Αθανασίου Άνω Μηλιάς, ύστερα από αίτημα των εκκλησιαστικών επιτροπών «Αγίας Παρασκευής», «Αγίου Κοσμά Άνω Μηλιάς» και εκπολιτιστικού Συλλόγου Άνω Μηλιάς»"
Εισηγητής: Ντούρος Δημήτριος, αντιδήμαρχος
               28.         
Έγκριση της 6/2017 απόφασης Τοπικής Κοινότητας Βρίας περί ξύλευσης σε τεμάχια κτηματικής περιοχής Τ.Κ. Βρίας
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
               29.         
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης στην Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Σύμφωνο των Δημάρχων» με υποβολή του εντύπου προσχώρησης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του και τις περαιτέρω ενέργειες
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
               30.         
Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφων στο Β΄ Κοιμητήριο για 40 χρόνια, ύστερα από αιτήσεις δημοτών
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχος
               31.         
Έγκριση του 7/2017 πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, πρόεδρος της Επιτροπής
               32.         
Έγκριση διοργάνωσης – συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης και διάθεση πιστώσεων
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
               33.         
Λήψη απόφασης για εξέταση ένστασης και εμμονή ή μη στην 550/2017 απόφαση Δ.Σ.
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος Σύμβουλος
               34.         
Έκτακτη επιχορήγηση από το Δήμο Κατερίνης στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Γεώργιος Ίτσιος, πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
               35.         
Έγκριση της 48/2017 απόφασης Δ.Σ. της ΔΗΚΕΔΗΚ: “Ψήφιση ισολογισμού – απολογισμού οικονομικού έτους 2016
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, πρόεδρος Δημοτικής Κοινωφελούςς Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης (ΔΗΚΕΔΗΚ)
               36.         
Έγκριση της 49/2017 απόφασης Δ.Σ. της ΔΗΚΕΔΗΚ: Ψήφιση προϋπολογισμού – ΟΠΔ οικονομικού έτους 2018
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΚ
               37.         
Έγκριση της 50/2017 απόφασης Δ.Σ. της ΔΗΚΕΔΗΚ: “3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017”
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΚ
               38.         

Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου και μελών του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης (ΔΗΚΕΔΗΚ)
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΚ


Η Πρόεδρος
Καλλιόπη Τζουμέρκα