Σάββατο, 17 Αυγούστου 2019

Χάρτης της Πιερίας του 1927, μαζί με ιστορικά στοιχεία της εποχής. (ΦΩΤΟ)

Χάρτης της Πιερίας του 1927, μαζί με ιστορικά στοιχεία της εποχής. (ΦΩΤΟ)
"Η περίδοξος αυτή χώρα τής μυθικής εποχής της Ελλάδος, έν η ηκούσθη η πρώτη μολπή καί ής η ιερότης παρέμεινε καί είς τους ιστορικούς χρόνους, δυνάμεθο νά είπωμεν είνε διά τήν Εθνικήν τών Ελλήνων θρησκείαν ότι διά τούς Χριστιανούς ότι η Παλαιστίνη.Εάν η θρησκεία τού Απόλλωνος μετέβαλε τήν όψιν τής Μεσογείου, οί μύσται τής ηθικοπλαστικής καί αναμορφωτικής αυτής θρησκείας ήσαν ο Ορφεύς , ο Εύμολπος, ο Θάμυρις και ο Μουσαίος.


Ενταύθα, εγγενήθησαν όλαι οί μεγάλαι καί μορφωτικαί ιδέαι (Μελετη, Μνήμη, Αοιδή) καί από τής χώρας αυτής διά τού Πιέρου τού βασιλέως αί Μούσαι, μετέστησαν είς τό ποιητικών όρος της Βιοωτίας μετονομάσασαι αυτό διά τού Ελικώνος τού γραφικού ποταμού τής πρώτης των πατρίδος, τό Άντρον τών Μουσών της Πιερίας εγένετο Άντρον τών Νυμφών του Ελικώνος και η Πίμπλεια κρήνη εγένετο πηγή η Κασταλία.

Το δέ Λείβηθρα, η πατρίς τού Ορφέως, εσχημάτισαν είς τήν Βιοωτίαν τό όρος Λείβηθρον, μοναστήριον και τούτο τών Μουσών εντό αυτό δέ τό έν Δωδώνη μαντείον τού Διός έκ τής περί Σκοτούσσων Πελασγίας μετηνέχθη.
Μετα τής διδασκαλίας δέ τών μεγάλων τεχνών, άς δια τών υίων τού Αλωέως (αλωνιστού, κηπηρού, αμπελουργού, καλλιεργητού) εσκόρπισεν η Θρακική Μούσα, υπέταξε διά τού χρόνου άπασαν τήν Ελλάδα είς το Δωδεκάθεον τού Ολύμπου τής Πιερίας, θρησκείαν τήν οποίαν υπό τό πνεύμα τών Θρακών τής Βοιωτικής Άσκρης εκωδικοποίησεν αργότερον ό Ησίοδος.

Καί ώς γεολογικώς διά τού υδατογενούς αυλώνος τών Τεμπών μετέβαλεν η ποιητική αύτη οροσειρά τήν άλλοτε αχανή λίμνην είς τήν σημερινήν εριβώλακα Θεσσαλικήν πεδιάδα, ούτω καί ιστορικώς πολλάκις έκρινεν επί τής τύχης τής όλης Ελλάδος διά τών σημαντικών αύτης στενών (πόρων) Τεμπών, Πέτρας, Σερβίων και Σαρανταπόρου."  • Η έκτασις τής Υποδιοικήσεως Αικατερίνης ανέρχεται είς 2.000 τ.χλ. περίπου.
  • Οι κάτοικοι δέ κατά της απογραφήν του 1920 είς 31.690.
  • Τά δάση αποτελούνταν από δρυών, πευκών, ελατών κ.α.
  • Η γεωργική παραγωγή : σιτηρών, οσπρίων, βάμβακος, γεώμηλων, σησάμεως, κρομμύων, χόρτου και σταφυλών.
  • Η πτηνοτροφία ανέρχεται σέ 52 χιλιάδες αίγας, 37 χιλιάδες πρόβατα καί 6 χιλιάδες χοίρους.
  • Η όλη υποδιοίκησης περιλαμβάνει 19 κοινότητες, περιλαμβανούσας 5 οικισμούς καί 4 Μοναστήρια
  • Πρωτεύουσα είναι η Αικατερίνη με 10.000 περίπου κατοίκους.
  • Η συγκοινωνία με τήν Θεσσαλονίκην διεξάγεται διά 3 λιμένων (Σκάλα Λιτοχώρου, Σκάλα Αικατερίνης και Σκάλα Ελευθεροχωρίου καί διά τής σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονικής-Αθηνών.*Χάρτης της Πιερίας του 1927 της βιβλιοθήκης Οικονομόπουλου των εκδόσεων Τριανταφύλλου & Σία (Θεσσαλονίκη)