Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ο Δήμος Κατερίνης, σε εφαρμογή του άρθρου 76 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του ν. 4555/2018, καλεί δημότες, φορείς, συλλόγους και οργανώσεις του Δήμου, για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.


Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης είναι όργανο γνωμοδοτικού χαρακτήρα και αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι τοπικών συμβουλίων νέων
και ι) δημότες.

Οι φορείς που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον πρέπει αφενός να είναι ενεργοί και αφετέρου να έχουν αναπτύξει συναφή με το αντικείμενό τους δραστηριότητα.

Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων των αναφερόμενων φορέων στο άρθρο 78 του ν.4555/2018 (περιπτώσεων α΄ έως θ΄), οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση.

Η θητεία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. Η συμμετοχή στην Επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.

Οι υποψηφιότητες των φορέων και οι αιτήσεις των δημοτών υποβάλλονται εγγράφως στο τμήμα υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου (Δημαρχείο, 1ος όροφος) μέχρι και την Τρίτη 22.10.2019, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αφού πρωτοκολληθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Κατερίνης.

Οι υποψηφιότητες των συλλογικοτήτων (φορέων, συλλόγων, οργανώσεων κ.α.) που επιθυμούν να συμμετέχουν ως μέλη στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης υποβάλλονται κατόπιν απόφασης του αρμοδίου οργάνου λήψης αποφάσεών τους, με την οποία ορίζονται ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος.

Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (επωνυμία με σφραγίδα, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, Τ.Κ., ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή έντυπης αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου (Δημαρχείο Κατερίνης, 1ος όροφος, κ. Μαρία Αδάμου, τηλ. 2351 350561, 2351 350424, 2351 350437). Η αίτηση διατίθεται και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.katerini.gr).


Ο Δήμαρχος Κατερίνης 
Κωνσταντίνος Κουκοδήμος