Τετάρτη, 6 Μαΐου 2020

Αντικατάσταση κυψελών και Οικονομική στήριξη νομαδικής μελισσοκομίας

Συνάδελφοι μελισσοκόμοι, σας γνωστοποιούμε, πως η συγκέντρωση των δικαιολογητικών (αίτηση, παραστατικά, κτλ)...
που αφορούν τις μελισσοκομικές δράσεις 3.1 «Αντικατάσταση κυψελών» και 3.2. «Οικονομική στήριξη νομαδικής μελισσοκομίας» θα γίνει με μέριμνα του Μελισσοκομικού Συλλόγου Πιερίας στη διεύθυνση Χαρίτων 10(απέναντι από το γήπεδο του Πιερικού) στην Κατερίνη, το Σάββατο 09/05/2020 και την Κυριακή 10/09/2020 από 17:00 έως 20:00 , και τη Δευτέρα 11/05/2020 από 19:00 έως 21:00.


Τονίζουμε ότι θα τηρηθούν όλες οι συστάσεις και οι οδηγίες που αφορούν τον COVID-19.

Επίσης, παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι να έχουν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να μπορέσουν να ενταχθούν στις δράσεις.

Για την Αντικατάσταση Κυψελών ΦΕΚ 1576 Β/24-4-2020: Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 3.1 «εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» η οποία περιέχει και τα Υποδείγματα των αιτήσεων.

Παραστατικά- Δικαιολογητικά

• Αίτηση συμμετοχής στη Δράση - Κατάθεση έως 13 Μαϊου 2020 (Υπόδειγμα 2)
• Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1966 (Υπόδειγμα 3)
• Αίτηση-Δήλωση κατεχομένων κυψελών Από 1 Σεπτεμβρίου 2019 έως 31Δεκεμβρίου 2019 και σε περίπτωση που ξεχάσατε να δηλώσετε μπορείτε να τοκάνετε τώρα (Υπόδειγμα 1)
• Ευκρινές φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικούλογαριασμού όπου διακρίνονται ο αριθμός IBAN, καθώς και ότι ο αιτών είναιδικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού
• Φωτοτυπία μελισσοκομικού βιβλιαρίου, όπου να φαίνεται η φωτογραφία, τα στοιχεία αλλά και η θεώρηση.
• Πρωτότυπα παραστατικά αγοράς κυψελών (τιμολόγια εξοφλημένα συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις) με ημερομηνίαέκδοσης από την 1η Αυγούστου 2019 και μετά. Ενώ απαιτείται και το απόκομματου e-banking.
• Στις αγορασμένες κυψέλες αντικατάστασης, η αγορά των οποίων επιχορηγείταιστο πλαίσιο της παρούσας, είστε υποχρεωμένοι να αναγράψετε σε εμφανέςσημείο, με αναπόσπαστο ή/και ανεξίτηλο τρόπο: «Καν. 1308/13 – 2020.
Για τα ʺΈξοδα μετακίνησηςʺ
ΦΕΚ 1622 Β/28-4-2020): Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής, της δράσης 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» η οποία περιέχει και τα Υποδείγματα των αιτήσεων.
Παραστατικά- Δικαιολογητικά
• Αίτηση συμμετοχής στη Δράση Κατάθεση έως 15 Μαϊου 2020 (Υπόδειγμα 2)
• Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1966 (Υπόδειγμα 3)
• Αίτηση-Δήλωση κατεχομένων κυψελών Από 1 Σεπτεμβρίου 2019 έως 31Δεκεμβρίου 2019 και σε περίπτωση που ξεχάσατε να δηλώσετε μπορείτε να τοκάνετε τώρα (Υπόδειγμα 1)
• Αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών επιλεξιμότητας και παραστατικών υλοποίησης της δράσης έως την 20 Ιουνίου 2020 (Υπόδειγμα 5) με την οποία κατατίθενται τα δικαιολογητικά και τα παραστατικά
• Ευκρινές φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικούλογαριασμού όπου διακρίνονται ο αριθμός IBAN, καθώς και ότι ο αιτών είναιδικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού
• Φωτοτυπία μελισσοκομικού βιβλιαρίου, όπου να φαίνεται η φωτογραφία, τα στοιχεία αλλά και η θεώρηση.
• Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων(ΜΑΑΕ), ως επαγγελματίας αγρότης
• Αντίγραφο της πιο πρόσφατης πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου -Εκκαθαριστικό σημείωμα
• Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ
• Δελτίο αποστολής, σύμφωνα με τον ΚΦΒ και Σ και αποκόμματα διοδίων. Οι μετακινήσεις μαζί με τα διόδια πρέπει να είναι από 11 Φεβρουαρίου 2020 έως 20 Ιουνίου 2020
• Φορτωτικές, σύμφωνα με τον ΚΦΒ και Σ (στην περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται με ΦΔΧ). Δεν απαιτείται το απόκομμα διοδίων σε αυτήν την περίπτωση