Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:


1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2015
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

3. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη αιτήματος της αναδόχου εταιρείας «ΝΑΚΑΤ Τεχνική Κατασκευαστική Ανώνυμη Εταιρεία» για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών στα πλαίσια του έργου «Ανέγερση 3 στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και επέκταση – βελτίωση του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας» (32/2012 μελέτη) με κωδικό MIS 374880
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή σωληνωτού οχετού στη γέφυρα Τσεντεκίδη στον Άνω Αγιάννη Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, αντιδήμαρχος

5. Καθορισμός τόπου, χρόνου, διαδικασίας κλήρωσης των καθορισμένων θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στις Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Λεμονόπουλος Χρήστος, αντιδήμαρχος

6. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης ρυμοτομούμενου τμήματος κατά τη διαδικασία Ν.1337/83
Εισηγητής: Μπουσνάκης Αστέριος, αντιδήμαρχος

7. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Ίτσιος Γεώργιος, Πρόεδρος της Επιτροπής

8. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, αντιδήμαρχος

9. Έγκριση ανάληψης συνδρομής νέας τηλεφωνικής σύνδεσης και γραμμής ADSL ταχύτητας 24 Mbps για την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου στο αγροτικό ιατρείο του οικισμού Τόξου
Εισηγητής: Λεμονόπουλος Χρήστος, αντιδήμαρχος

10. Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών προσώπων και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των προμηθειών
Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης

11. Καθορισμός εξόδων παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΠΑΠ
Εισηγητής: Θεόδωρος Παυλίδης, Δ.Σ. και πρόεδρος του ΟΠΠΑΠ

12. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

13. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

14. Έγκριση ή μη πρακτικού συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Κατερίνης (No 05/2015)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, Πρόεδρος της επιτροπής

15. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

16. Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφου στο Β΄ Κοιμητήριο για 40 χρόνια
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

17. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

18. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης Δημοτικών Γηπέδων σε Αθλητικούς Συλλόγους
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, εντεταλμένος σύμβουλος

19. Έγκριση Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών του έργου «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Κούκου» με ΑΜ: 4/2011 (σύμφωνα με το άρθρο 45 του Π.Δ. 609/85 & του άρθρου 58 του Ν.3669/2008)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

20. Τροποποίηση της 319/2015 ΔΣ με θέμα «Έγκριση μετάβασης δημοτικών συμβούλων στο Μόουσμπουργκ της Αυστρίας, προκειμένου να εκπροσωπήσουν το Δήμο στο φεστιβάλ του αδελφοποιημένου Δήμου από 10 έως 13 Ιουλίου 2015»
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, εντεταλμένη σύμβουλος

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Λιακόπουλος