Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Με αφορμή την λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Η Πολιτική Γραμματεία του Ε.ΠΑ.Μ., με αφορμή την από 1ης Ιανουαρίου 2017 ενεργοποίηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και την Απόφαση για την λειτουργία της η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (Τεύχος Β με αριθμό φύλλου 968, 22 Μαρτίου 2017), κρίνει αναγκαία την αναδημοσίευση Ανακοίνωσης της Πολιτικής Γραμματείας από τις 19 Μαΐου 2016, όπου τοποθετείται έγκαιρα απέναντι στο προσχέδιο Νόμου για την ΑΑΔΕ που είχε δεί το φως της δημοσιότητας εκείνη την εποχή.

Τότε η Πολιτική Γραμματεία του Ε.ΠΑ.Μ. επεσήμαινε την πραξικοπηματική ενέργεια εκ μέρους της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στην δημιουργία ενός ανεξέλεγκτου και αυθαίρετου μηχανισμού, ο οποίος στην ουσία καταργεί το ελληνικό κράτος, προχωρώντας ταυτόχρονα στην ιδιωτικοποίησή του. Η Πολιτική Γραμματεία υπογράμμιζε με ένταση τότε την κατάργηση της προστασίας του πολίτη και της έννοιας της λαϊκής κυριαρχίας, από τις μεθοδεύσεις που θα υιοθετηθούν και τις πρακτικές που θα εφαρμοστούν, προκειμένου να εισπραχθούν φόροι και οφειλές που δημιουργήθηκαν την περίοδο των μνημονιακών πολιτικών και αποτελούν παραβίαση κάθε έννοιας δικαίου και Συνταγματικής τάξης στην χώρα, εκχωρώντας εκ νέου την εθνική κυριαρχία.

Σήμερα η κατοχική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, έχει θέσει σε εφαρμογή την λειτουργία της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τις εντολές των αφεντικών - δανειστών, δημιουργώντας επί της ουσίας ένα πραγματικό ανεξέλεγκτο καταναγκαστικό εισπρακτικό μηχανισμό, προς όφελος των επικυρίαρχων, έτοιμο να εφεύρει νέες πρακτικές και μεθόδους είσπραξης προκειμένου να αφαιμάξει την ιδιωτική περιουσία του απροστάτευτου πλέον ελληνικού λαού.


Αθήνα 30 Μαρτίου 2017
Η Πολιτική Γραμματεία του Ε.ΠΑ.Μ.

Παρατίθεται η Ανακοίνωση :


Προ των πυλών, η ιδιωτικοποίηση του κράτους.

Με πρόσχημα την αποτελεσματικότητα των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και την πάταξη της γραφειοκρατίας, η φερόμενη ως ελληνική κυβέρνηση δεν διστάζει να προχωρήσει στην δημιουργία ενός ανεξέλεγκτου και αυθαίρετου μηχανισμού, επιχειρώντας ένα ακόμα κυβερνητικό πραξικόπημα ύστερα από προσχέδιο Νόμου που δημοσιοποιήθηκε στις 14 Μαΐου 2016, φέροντας τον τίτλο:«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

Με το εν λόγω σχέδιο, που αναμένεται να ψηφιστεί την Κυριακή 22 Μαΐου, καταργείται η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και στην θέση της συστήνεται Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία θα ελέγχει το σύνολο της δημοσιονομικής πολιτικής και τον δημοσιονομικό μηχανισμό του κράτους.

Πιό συγκεκριμένα, στις αρμοδιότητες της υπάγονται: α) ο προσδιορισμός, η βεβαίωση και η είσπραξη φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων, β) η παρακολούθηση και ο έλεγχος της πορείας της βεβαίωσης και της είσπραξης των δημοσίων εσόδων, γ) η λήψη και η εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την αποδοτική λειτουργία των φορολογικών και λοιπών υπηρεσιών της, δ) η έκδοση κανονιστικών πράξεων, εγκυκλίων , οδηγιών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που αφορούν εν γένει στην ερμηνεία και στην εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής, τελωνειακής και λοιπής νομοθεσίας που σχετίζεται με τους τομείς της αρμοδιότητάς της.

Επίσης περαιτέρω αρμοδιότητες που κατά την κείμενη νομοθεσία ασκούνται από τον Υπουργό....

Οικονομικών ή τον αρμόδιο Αναπληρωτή ή Υφυπουργό Οικονομικών δύνανται να μεταβιβάζονται και να περιέχονται στην Αρχή, χωρίς να μπορούν να αναμεταβιβασθούν στους ανωτέρω υπουργούς ή σε άλλα κυβερνητικά όργανα με μεταγενέστερη κανονιστική διοικητική πράξη.

Το σχέδιο Νόμου, καθιστά την Αρχή λειτουργικά ανεξάρτητη, με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και χωρίς να υπόκειται σε κανενός είδους έλεγχο από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές αφού:
«Τα μέλη του Συμβουλίου της Διοίκησης της Αρχής συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και του Διοικητού της, δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο ούτε σε διοικητική εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές ή άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό και απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Επίσης δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο από τον Υπουργό Οικονομικών. Ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί μόνο να υποβάλλει προτάσεις και να παρέχει στρατηγικές οδηγίες που άπτονται στις αρμοδιότητες της Αρχής, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και οι οποίες δεν μπορούν να επεκταθούν σε οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα της Αρχής, ή σε θέματα του προσωπικού αυτής.»

«Ο υπουργός Οικονομικών, δεν δύναται για συγκεκριμένες περιπτώσεις να υποβάλλει προς την Αρχή αίτημα παροχής πληροφοριών, ή να παράσχει δεσμευτικές οδηγίες. Σε περίπτωση διαφωνίας του Υπουργού Οικονομικών με τον Διοικητή της Αρχής σχετικά με την εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής, το ζήτημα παραπέμπεται στο Συμβούλιο της Αρχής.»

Τέλος, ο Διοικητής και το πενταμελές Συμβούλιο της Διοίκησης ορίζεται από Επιτροπή Επιλογής, δεν θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, και η μόνη υποχρέωσή τους είναι... «να υπηρετούν με συνέπεια τους σκοπούς της Αρχής και να ασκούν τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται από τον παρόντα νόμο και την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, με γνώμονα την επίτευξη των στόχων αυτής, και την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία και δράση της Αρχής.» Προβλέπεται επίσης κι ένας ειδικός εμπειρογνώμονας σε ρόλο εντεταλμένου συμβούλου, ο οποίος και θα επιλέγεται από κατάλογο 3 υποψηφίων επιλογής της ΕΕ.

Όπως γίνεται αντιληπτό, με το Σχέδιο Νόμου θα νομοθετηθεί η πλήρης κατάργηση του ελληνικού κράτους και η ταυτόχρονη ιδιωτικοποίηση του.

Το κράτος δεν θα έχει πλέον λόγο και νόημα ύπαρξης, παρά μόνο σαν ιδιωτική εταιρεία, η οποία και θα δίνει λογαριασμό στην εν λόγω Ανεξάρτητη Αρχή, που θα αντικαταστήσει την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Καταργείται κάθε έννοια λογοδοσίας και ελέγχου, ενώ αντίθετα λογοδοτούν και ελέγχονται όλοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες και ειδικά ο εκάστοτε Υπουργός Οικονομικών.

Καταργείται η ίδια η έννοια του δημόσιου συμφέροντος. Ο δημόσιος υπάλληλος ή ο αξιωματούχος της διοίκησης, υποχρεούται να υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον. Αντίθετα οι αρμοδιότητες και ο τρόπος στελέχωσης και οργάνωσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, παραδίδει τον προσδιορισμό, την βεβαίωση και την είσπραξη των δημοσίων εσόδων σε τεχνοκράτες και εξωθεσμικά - παρακρατικά κέντρα και δημιουργείται για να υπηρετήσει τους στόχους, τις λογικές και τις σκοπιμότητες των μνημονίων, και την λεηλασία που απορρέει από τον εναγκαλισμό με τους δανειστές.

Καταργείται η προστασία του πολίτη και η έννοια της λαϊκής κυριαρχίας, από τις μεθοδεύσεις που θα υιοθετηθούν και τις πρακτικές που θα εφαρμοστούν, προκειμένου να εισπραχθούν φόροι και οφειλές που δημιουργήθηκαν την περίοδο των μνημονιακών πολιτικών και αποτελούν παραβίαση κάθε έννοιας δικαίου και Συνταγματικής τάξης στην χώρα, εκχωρώντας εκ νέου την εθνική κυριαρχ

Ταυτόχρονα, με το νέο πολυνομοσχέδιο 7.000 σελίδων που κατατέθηκε και θα ψηφιστεί την Κυριακή 22 Μαΐου, και που περιλαμβάνει το νέο υπέρ - Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων, τις ρυθμίσεις για τα κόκκινα και πράσινα, ενήμερα δάνεια των πολιτών, μια σειρά αποτρόπαιων μέτρων αύξησης άμεσης και έμμεσης φορολογίας ύψους 1.8 δις ευρώ και βέβαια την τροπολογία για τον γνωστό κόφτη που στοχεύει σε μισθούς , συντάξεις και κοινωνικές δαπάνες πλην της υγείας, ο κυβερνητικός θίασος, δικαιώνει απόλυτα τον τίτλο της πλέον υποτελούς και δοσίλογης κυβέρνησης, αντάξια και γνήσιο τέκνο των προκατόχων της στα έξι χρόνια του καθεστώτος κατοχής στην Ελλάδα.

Ο Ελληνικός λαός βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πρωτόγνωρη επίθεση σε όλα τα επίπεδα. Βιώνει ακόμα και αν δεν το αντιλαμβάνεται πλήρως, την εγκαθίδρυση του καθεστώτος κατοχής στο δημοσιονομικό, κανονιστικό, και οικονομικό πεδίο άσκησης πολιτικής στην χώρα. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία εκτέλεσης των εντολών των επικυρίαρχων και της διαχείρισης τους προς όφελος ξένων και ντόπιων συμφερόντων, αδιαφορώντας για την ανείπωτη καταστροφή που δημιουργεί με την παραμονή της στην εξουσία.

Το ΕΠΑΜ καλεί τον ελληνικό λαό ν’ αντιδράσει και ν΄ αντισταθεί απέναντι στις λογικές που τον θέλουν δουλοπάροικο κι εξαθλιωμένο, μετανάστη μέσα στην ίδια του την χώρα. Τον καλεί να ανασυντάξει τις δυνάμεις του τόσο σε ατομικό όσο και συλλογικό επίπεδο, και να δώσει το παρόν την Κυριακή 22 Μαΐου στην πλατεία Συντάγματος, σ’ ένα μαζικό και λυτρωτικό συλλαλητήριο – σάλπισμα για την διεκδίκηση της αξιοπρέπειας, των δικαιωμάτων, της ελευθερίας του ίδιου και της πατρίδας του, απέναντι στον μονόδρομο της φτωχοποίησης, του εξανδραποδισμού και της υποδούλωσης του.

Καλεί τους Έλληνες πολίτες να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους, και να επιβάλλουν με ένα νέο ΟΧΙ, την πολιτική που θα ανοίξει τον δρόμο και θα καταστήσει την Ελλάδα, λαϊκά κυρίαρχη και εθνικά ανεξάρτητη, απελευθερωμένη από κάθε είδους τυρρανία, εξάρτηση και κατοχή.

Μη αναγνώριση και διαγραφή του παράνομου και ληστρικού δημόσιου χρέους με βάση το Διεθνές Δίκαιο.

Καταγγελία των δεσμεύσεων και των Δανειακών Συμβάσεων

Έξοδος από την ευρωζώνη , και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετάβαση σε εθνικό – κρατικό νόμισμα.

Τιμωρία των ενόχων και απόδοση Δικαιοσύνης

Συντακτική Εθνοσυνέλευση διευρυμένης εκπροσώπησης του ίδιου του λαού, για την σύνταξη και ψήφιση δημοκρατικού Συντάγματος

Αθήνα 19 Μαΐου 2016
Η Πολιτική Γραμματεία του Ε.ΠΑ.Μ.
Δημήτριος Πατσιαρίκας, Λιτόχωρο.