Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

Αλλάζουν όσα ξέρατε για τα Επιμελητήρια! Μέχρι και δημοψηφίσματα θα κάνουν...

Αλλάζουν όσα ξέρατε για τα Επιμελητήρια! Μέχρι και δημοψηφίσματα θα κάνουν...
Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, έως τις 14 Ιουλίου 2017, τέθηκε από το υπουργείο Οικονομίας, το σχέδιο νόμου «εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας».

Δημοψηφίσματα, συγχωνεύσεις, πρόεδρος μόνο για δυο χρόνια, διαχείριση επιχειρηματικών πάρκων κ.α. προβλέπει το σχέδιο νόμου για τα επιμελητήρια.

Δείτε τις βασικές αλλαγές:

1. Μετά από πρόταση του ενός τρίτου (1/3) των ταμειακώς ενήμερων μελών του Επιμελητηρίου διεξάγουν δημοψήφισμα μεταξύ των ταμειακώς ενήμερων μελών του, για κάθε θέμα της τοπικής ή εθνικής οικονομίας που εμπίπτει στις γνωμοδοτικές ή συμβουλευτικές αρμοδιότητές του, καθώς και για την προσθήκη ή αφαίρεση κατηγοριών υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται έναντι συνδρομής, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 14 του παρόντος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων, εφόσον συμμετέχει το 60% των ταμειακώς ενήμερων μελών, και κοινοποιούνται ως γνωμοδότηση ή εισήγηση συμβουλευτικού χαρακτήρα στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης και τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζεται η διαδικασία διεξαγωγής του δημοψηφίσματος, η οποία μπορεί να είναι ηλεκτρονική.

2. Επανεκλογή του ίδιου προσώπου στο αξίωμα του Προέδρου επιτρέπεται μία φορά.

3. Δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης επιχειρηματικών πάρκων σε συνεργασία με άλλους φορείς.

4. Δύο ή περισσότερα όμορα Επιμελητήρια ή αμιγή Επιμελητήρια της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας μπορούν να συγχωνεύονται, με χωροταξικά κριτήρια εντός της ίδιας περιφέρειας, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Κ.Ε.Ε. που παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών μετά την αποστολή σχετικού ερωτήματος από τον Υπουργό. Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας, η απόφαση του Υπουργού εκδίδεται χωρίς γνώμη της Κ.Ε.Ε.
Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης εκδίδει την ανωτέρω απόφαση ιδίως σε περιπτώσεις που τα μέλη Επιμελητηρίου είναι λιγότερα από 5.000 και από τις οικονομικές καταστάσεις Επιμελητηρίου, προκύπτει αδυναμία του να συνεχίσει τη λειτουργία του σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο. Η διαπιστούμενη μείωση των μελών πρέπει να προκύπτει από τα απολογιστικά στοιχεία της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, όπως υποβλήθηκαν από το εν λόγω Επιμελητήριο.


* Η θητεία της διοίκησης είναι τριετής, όμως έχουν δοθεί πολλές παρατάσεις. Με διάταξη στο νομοσχέδιο «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (EE, EΥPATOM) 1141/2014 περί Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων και Ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», αναβλήθηκαν οι εκλογές και η ημερομηνία διεξαγωγής τους μετατέθηκε για το διάστημα μεταξύ 5 Νοεμβρίου και 19 Νοεμβρίου 2017.

* Αναλυτικά το σχέδιο νόμου εδώ : http://www.opengov.gr/ypoian/?p=8252


*Μιχάλης Κανταρτζής
www.pierikialithia.gr
www.pierikialithia.blospot.gr