Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης...

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018, που θα γίνει στις 28 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/A
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.        
Έγκριση της  έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2019
Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
2.        
Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Γηπέδου για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020
Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών
3.        
Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στο Σύλλογο Διαβητικών Ν.Πιερίας
Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών
4.        
Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στο Σύλλογο «Πρωτοβουλία για τον Πέλεκα»
Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών
5.        
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο : ΄΄Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου στη Δημοτική Ενότητα Κατερίνης΄΄ (αρ. μελ. 141/2017)  Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
6.        
Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 3 του Ν. 2734/1999 περί εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων
Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιαλός
7.        
Γνωμοδότηση για την εκ νέου επιβολή ή μη της αυτοδίκαια αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που αφορά στην ιδιοκτησία του Καπαγιαννίδη Τηλέμαχου του Νικολάου που βρίσκεται στο ΟΤ Γ 673 και με κ.κ. 052716 και 052710 στην πολεοδομική ενότητα Καπνικός Σταθμός - Επέκταση Κατερίνης
Εισηγητής: Διεύθυνση Υ.ΔΟΜ
8.        
Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφου στο Β΄ Κοιμητήριο Κατερίνης για 40 χρόνια
Εισηγητής: : Δ/νση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας
9.        
Διάθεση-υπόδειξη θέσεων-χώρων για την τοποθέτηση των μεταλλικών κάδων ανακύκλωσης των  χρησιμοποιημένων ενδυμάτων και υποδημάτων
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας
10.    
Καθορισμός εξόδων παράστασης αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΟΠΠΑΠ για το έτος 2019
Εισηγητής: ΟΠΠΑΠ
11.   οππ
Ορισμός του Δήμου Κατερίνης ως φορέα λειτουργίας (κύριος έργου) του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Κοινωνικές Υποδομές» (Αμεα, ηλικιωμένοι) με Κωδικό ΟΠΣ 5008964
Εισηγητής: ΔΗΚΕΔΗΚ
12.    
Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας
13.    
Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της επιτροπής εκκαθάρισης αρχείων του Δήμου
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


Καλείσθε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 266 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με εκείνες των άρθρων 175 και 189 του ν. 4555/2018, που θα γίνει στις 28 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:


A/A
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.        
Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2020
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Θεοφάνης Τερζόπουλος