Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ»

Στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»...

με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) Α.Π. : 660/4/16980/10-06-2020

Προθεσμία Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων: 15/06/2020 (ώρα 11:00 π.μ.) έως και 29/06/2020 (ώρα 11:00 π.μ.)
Προθεσμία Υποβολής Φακέλου Αίτησης και Δικαιολογητικών: Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020

Αναλυτικές πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης: www.katerini.gr και πιο συγκεκριμένα στο επισυναπτόμενο link: https://katerini.gr/2020/06/15/8992/