Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

Γιατί κύριε Δήμαρχε;

Μετά την τελευταία εκλογική σας νίκη, διορίσατε στο διοικητικό συμβούλιο των Δημοτικών πάρκινγκ συμβούλους μόνο από την παράταξή σας ή αποτυχόντες υποψήφιους του συνδυασμού σας.

Με αυτό τον τρόπο στερήσατε από την επιχείρηση την πολυφωνία και το σημαντικότερο την δυνατότητα  ελέγχου από την αντιπολίτευση.

Σαν να μην έφτανε αυτό διορίσατε στη διοίκηση της επιχείρησης:

Ένα πρόεδρο

Ένα αντιπρόεδρο

Δύο διευθύνοντες συμβούλους

Ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου ως διοικητικό υπάλληλο

Και τον γνωστό σας εξωτερικό συνεργάτη λογιστή που συνηθίζετε να του αναθέτετε όλες τις Δημοτικές επιχειρήσεις.

Όλοι οι παραπάνω αμείβονται από τα Δημοτικά Πάρκινγκ.

Και καλά! Η επιχείρηση πρέπει να έχει πρόεδρο και αντιπρόεδρο (ατυχήσας υποψήφιος του συνδυασμού σας ο δεύτερος).Πρέπει όμως να πληρώνονται και οι δύο;

Γιατί χρειάζονται δύο διευθύνοντες σύμβουλοι; Ο ένας δεν φτάνει; Έχουν τόση πολλή δουλειά; Αλήθεια τι δουλειά κάνουν;

 Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου (αποτυχών υποψήφιος του συνδυασμού σας ομοίως) τον προσλάβατε με αξιοκρατικά κριτήρια ή δεν βρέθηκε άλλος άνεργος με τα ίδια προσόντα;

Κύριε Δήμαρχε πρέπει επιτέλους να καταλάβετε ότι ο Δήμος και οι Δημοτικές επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν προς όφελος του δημότη με διαφάνεια και αξιοκρατία και όχι ως μέσο επαγγελματικής αποκατάστασης και οικονομικής ενίσχυσης των  δικών σας παιδιών ή εξόφλησης προεκλογικών σας υποχρεώσεων.

Γιώργος Κυριακίδης

Δημοτικός Σύμβουλος

Ρίξτε μια ματιά στην παρακάτω απόφαση…

Από το πρακτικό της53/18-03-2015τακτικήςσυνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΗ.ΠΑ.Κ.

(Δημοτικά Πάρκινγκ Δήμου ΚατερίνηςΚοινή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ)


Αριθμός απόφασης278/18-03-2015

Περίληψη

Ψήφιση τιμολογίων.
         
Στην Κατερίνη και στα γραφεία της ΔΗ.ΠΑ.Κ. (Δημαρχείο Κατερίνης, 2ος όροφος γραφείο 20),σήμεραΤετάρτη18Μαρτίου 2015 και ώρα12.00συνήλθε σετακτικήσυνεδρίαση τοΔιοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.ΠΑ.Κ. (ΔημοτικάΠαρκινγκ Κατερίνης Κοινή Ανώνυμη ΕταιρίαΟΤΑ) ύστερα από την αρίθμ.372/16-03-15πρόσκληση του Προέδρου κ.ΓιουμίδηΑλέξανδρου, που επιδόθηκε ενυπόγραφα στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου 265 του Ν. 3463/2006,  της αριθμ. 16/2007 (Αριθμ. Πρωτ. Οικ. 10819/22-02-2007)εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.


Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο ότι υπάρχεινόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν παρόνταοκτώ (08)Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παρούσα συνεδρίαση είχε την παρακάτω σύνθεση:


Παρόντες :


1.
Γιουμίδης Αλέξανδρος(Πρόεδρος)
2.
Τσιβανίδης Περικλής(Διευθύνων Σύμβουλος)
3.
Κατανάς Νικόλαος (Διευθύνων Σύμβουλος)
4.
Κελαϊδίτης Κων/νος-(Μέλος)
5.
Μιχαηλίδης Σιδέρης-(Μέλος)
6.
Ευαγγελόπουλος Νικόλαος (Μέλος)
7.
Ορέστης Φώτης (Μέλος)
8.
Παπαγεωργίου Πολύκαρπος (Μέλος


Απόντες:
9.Σαμαλής Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)


Ο πρόεδρος της ΔΗ.ΠΑ.Κ. Γιουμίδης Αλέξανδρος εισηγήθηκε το7ο θέμα της ημερησίας διάταξης ψήφιση τιμολογίων.
Έχοντας υπόψη:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΞΙΑΣ10.188,84€


Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΟΣΟΔΑΠΑΝΗΣ
1
ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Ο.Ε.
(ΧΡΩΜΑΤΑ- ΒΕΡΝΙΚΙΑ)
ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
6.266,37€
2
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΛΥΚΟΣ
(ΔΙΚΑΣΤ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ)
15 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟΝ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
553,50€


3
Ι. ΚΟΡΟΜΗΛΗΣ Α.Ε.
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
68,88€

(ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ)
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

4
Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ & Σ.
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ
Ο.Ε.(ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ)
300 ΜΠΛΟΚ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ
4/ΤΥΧΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΗΝ
ΡΙΖΑΡΕΙΟ
2.952,00€5
SCAN ΑΒΕΕ
HEATER CPL. 230V 500W
348,09€

ΣΥΝΟΛΟ
10.188,84€


Εισηγούμαστε:


Προς το Διοικητικό Συμβούλιο την ψήφιση των πέντε τιμολογίων συνολικής αξίας 10188,84ευρώ. Δέκα χιλιάδων εκατό ογδόντα οκτώ ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά.


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω,


Αποφασίζει ομόφωνα:


την ψήφιση της των πέντε τιμολογίων συνολικής αξίας 10188,84 ευρώ. Δέκα χιλιάδων εκατό ογδόντα οκτώ ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό278/18-03-2015
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συντάχθηκε και διαβάστηκε το
πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:


ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Διευθύνων Σύμβουλοι

Γιουμίδης Αλέξανδρος
Τσιβανίδης Περικλής
               
Κατανάς Νικόλοας


ΤΑ ΜΕΛΗ


1.Μιχαηλίδης Σ.
2. Κελαϊδίτης Κ.
3. Ευαγγελοπουλος
4. Ορέστης Φώτης                                                                                                                      5. Παπαγεωργίου Π.


Ακριβές απόσπασμα
Κατερίνη18-03-2015