Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συνεργασία με έναν (1) ΠΕ ιατρό ειδικότητας Παιδιατρικής για ένα έτος με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχήςυπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του στο Γ.Ν Κατερίνης

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 182, παράγραφος 14 του Νόμου 4261/2014  (ΦΕΚ 107/5-5-2014/τεύχος .Α)
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 και 3, του αρ. 34, του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11-5-2015).
2. Τον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης
3. Την αριθ. 21η /26.8.2015 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου
4. Το αριθ. πρωτ. 28005/8.9.2015 έγγραφο της 3ης  Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας
5. Την αριθ. πρωτ. Α2β/Γ.Π. οικ.9526/16-10-2015 έγκριση του Υπουργείου Υγείας.

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης για μία (1) θέση
ΠΕ Ιατρού ειδικότητας Παιδιατρικής με καθεστώς έκδοσης από αυτόν δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, με το Νοσοκομείο.


Κριτήρια Επιλογής
1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ
α Απαιτούμενα  προσόντα (για τη θέση)
Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής Α.Ε.Ι. άδεια άσκησης επαγγέλματος, άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας
2. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Για τη θέση προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που
συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του νομού Πιερίας
3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ως εμπειρία της παραπάνω θέσης νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.
4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από
α) Τον Διοικητή του Νοσοκομείου,
β) Τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας
γ) Τον Διευθυντή Διοικητικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου
οι υποψήφιοι πρέπει να είναι:
1.Έλληνες πολίτες.
2.Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της
θέσης που επιλέγουν.
3.Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.
4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή.
5.Εφόσον προσληφθούν να εγγραφούν στη ΔΟ.Υ. ως επιτηδευματίες.
6.Να έχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο
από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Νοσοκομείο στη διεύθυνση
6ο χιλιόμετρο Κατερίνης-Αρωνά  Τ.Κ.  6Ο1 00 Κατερίνη, με την ένδειξη
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΑΤΡΟ»

Με την αίτηση συνυποβάλλονται:
α. Ακριβές αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
β. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
γ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.
δ. Έγγραφα απόδειξης εμπειρίας
ε. Ακριβές αντίγραφο τίτλου σπουδών.
στ. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
ζ. Άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας
η. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα   2.11.2015 μέχρι και Παρασκευή 6.11.2015
Ημερομηνία συνέντευξης Δευτέρα  9.11.2015. (ώρα 12.00 μ. στην αίθουσα διαλέξεων)
Για τη σειρά κατάταξης λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω αναφερόμενα κριτήρια επιλογής με
συντελεστές:
70% τα απαιτούμενα κύρια και επικουρικά προσόντα
10% εντοπιότητα
20% προσωπική συνέντευξη
Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, το Νοσοκομείο καταρτίζει και αναρτά πίνακα σειράς
κατάταξης των υποψηφίων.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
ανάρτησής τους.
Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση του Νοσοκομείου
Κατερίνης.
Η ένταση εξετάζεται από την τριμελή επιτροπή που έχει οριστεί για την προσωπική συνέντευξη η οποία
αποφαίνεται και ενημερώνει τον υποψήφιο εντός χρονικού διαστήματος τριών ημερών.


                                                                                           Ο Διοικητής του Νοσοκομείου                                                                                                  ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ