Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 31 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:


1. Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2015
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2015
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

3. Τροποποίηση της 634/2014 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης» (ΟΠΠΑΠ) και εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου για το υπόλοιπο του έτους 2014 και για το έτος 2015»
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

4. Τροποποίηση της 453/2014 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Κατερίνης στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας»
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

5. Τροποποίηση της 670/2014 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Εκλογή αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

6. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κατερίνης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδος Α.Ε.
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

7. Αποδοχή χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

8. Έγκριση οριστικής παραλαβής της δράσης «Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων»
Εισηγητής: Λεμονόπουλος Χρήστος, αντιδήμαρχος

9. Λήψη αποφάσεων για χορήγηση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς διαδικτύου

10. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος 2015
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

11. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

12. Έγκριση πρακτικών με διαδικασίες διαπραγμάτευσης της προμήθειας της 4ης ομάδας της προμήθειας «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών» προϋπολογισμού 14.673,90 ευρώ με ΦΠΑ (47/2015 μελέτη) που συμπεριλαμβάνεται στην «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών» συνολικού προϋπολογισμού 72.217,81 ευρώ με ΦΠΑ (άρθρα 3 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ) και ανάθεση της προμήθειας σύμφωνα με το πρακτικό διαπραγμάτευσης
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

13. Έγκριση της 62/2015 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού της πράξης «Ανέγερση 3 στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και επέκταση – βελτίωση του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας και προμήθεια εξοπλισμού» (κωδ. MIS 374880) – Υποέργο 2 προϋπολογισμού 212.999,37 ευρώ, έγκριση διενέργειας της προμήθειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

14. Γνωμοδότηση Δ.Σ. για τον έλεγχο και θεώρηση της μελέτης «Ανάπλαση – Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου επί της επαρχιακής οδού No 1 Κατερίνης – Παραλίας και της παράλληλης δεξιάς βοηθητικής οδού» για αποστολή προς τελική έγκριση στην Περιφέρεια
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

15. Περί μετονομασίας του δημοτικού γηπέδου Νέας Ζωής σε ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ύστερα από αίτηση της ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 και της ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

16. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων στο κοιμητήριο Τ.Κ. Ρητίνης»
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

17. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων στο κοιμητήριο Ν. Χράνης»
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

18. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και βελτίωση αθλητικών χώρων Δ. Κατερίνης» (29/2014 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

19. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων στα κοιμητήρια Δ.Κ. Περίστασης και Τ.Κ. Παραλίας»
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

20. Εισήγηση για έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Βατάν» (μελέτη 37/2009)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

21. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Βατάν» (μελέτη 37/2009)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής των υλικών τιμολογίων της μελέτης με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου δημοτικού φωτισμού Δήμου Κατερίνης 2014»
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

23. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Κατερίνης ύστερα από εισήγηση της Ε.Π.Ζ.
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

24. Έγκριση της Γ΄ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2015 (ύστερα από την 453/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

25. Λήψη απόφασης για έγκριση επιχορήγησης του Ναυτικού Ομίλου Κατερίνης
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

26. Τροποποίηση της 195/2015 απόφασης Δ.Σ. (όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με την 300/2015 απόφαση) με την αντικατάσταση μέλους επιτροπής
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

27. Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

28. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της επιτροπής εκκαθάρισης αρχείων του Δήμου
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

29. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

30. Ανάκληση αδειών στάσιμου εμπορίου
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος

31. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης γης Δήμου - δημοτών
Εισηγητής: Μπουσνάκης Αστέριος, αντιδήμαρχος

32. Κατανομή ποσού 262.206,10 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2015 (Γ΄ κατανομή έτους 2015) ύστερα από εισήγηση της ΔΕΠ
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΕΠ

33. Λήψη απόφασης σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης απορριμμάτων (Τ.Σ.Δ.) του Δήμου Κατερίνης μετά από εισήγηση της Ε.Π.Ζ.
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, εντεταλμένος σύμβουλος

34. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή των τροφίμων και της βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο των δράσεων του Ε.Π. Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)»
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, εντεταλμένος σύμβουλος

35. Συμπλήρωση της με αριθμό 127/1972 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Περί ψηφίσεως κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Κοιμητηρίου» μετά από εισήγηση της Ε.Π.Ζ.
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, εντεταλμένος σύμβουλος

36. Έγκριση ή μη πρακτικού συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, εντεταλμένος σύμβουλος

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Λιακόπουλος