Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016

ΜΗΝΥΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΡΟΥΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2016
†  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ
Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος
πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Πιερίας

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τίς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, τοῦ ὁποίου ἑορτάζουμε τήν μνήμη, ἕνα Νέο Ἔτος βρίσκεται ἀπό σήμερα μπροστά μας.
Στή γλῶσσα τῆς Ἐκκλησίας μας ὁ νέος χρόνος ὀνομάζεται «νέος ἐνιαυτός τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου». Σημαίνει μιά ἀκόμη χρονική περίοδο, τήν ὁποία ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ χαρίζει στόν καθένα μας ἐπάνω στήν γῆ.
Ὁ χρόνος ἔχει μιά ἀρχή γιά τόν καθένα μας καί φαίνεται νά ἔχει καί ἕνα τέλος. Ἀρχή εἶναι ἡ ἡμέρα πού γεννηθήκαμε. Ποιό ὅμως εἶναι τό τέλος; Στή γλῶσσα μας ἡ λέξη τέλος ἔχει δύο ἔννοιες. Ἡ μία σημαίνει τό τέρμα. Ἡ ἄλλη σημαίνει τήν ὁλοκλήρωση.Ὁ χρόνος μοιάζει μέ ἕνα ποτάμι πού κυλάει καί πού φαίνεται σέ μᾶς τούς ἀνθρώπους ὅτι τό τέλος του εἶναι ὁ θάνατος. Ὅμως, ὅπως ὅλα τά ποτάμια, δέν τελειώνει, ἀλλά ἐκβάλλει στήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Σέ μιά ἄλλη πραγματικότητα πού δέν ἀνήκει στό χρόνο ἀλλά στήν αἰωνιότητα.
Γιά ποιό λόγο ὅμως ὁ Θεός μᾶς χαρίζει τόν χρόνο; Ὁ ἀπόστολος Παῦλος θά μᾶς πεῖ ὅτι ὁ χρόνος πρέπει νά γίνει «καιρός σωτηρίας». Θά μᾶς καλέσει, δηλαδή,
•        Νά ἀξιοποιήσουμε ὅσο χρόνο ὁ Θεός μᾶς διαθέσει, λιγότερο ἤ περισσότερο γιά νά σωθοῦμε,
•        Νά συναντήσουμε, δηλαδή, στή ζωή μας τόν Σωτήρα Χριστό,
•        Νά ὁλοκληρωθοῦμε ὡς ἀνθρώπινες προσωπικότητες.
Ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀνθρὠπινης ζωῆς εἶναι ἡ ἔνταξή της στή ζωή τοῦ Χριστοῦ.
Ἡ ἕνωσή μας μέ τόν Χριστό εἶναι ὁ τρόπος πού νικᾶμε τόν θάνατο καί ζοῦμε στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Ὁ ἄνθρωπος, βέβαια, πού ἑνώνεται μέ τόν Θεό, φανερώνει τή ζωή τοῦ Χριστοῦ στήν καθημερινότητά του. Ἀλλά ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἀγάπη. Ὁ ἄνθρωπος τότε μόνο ζεῖ ἀληθινά, ὅταν ἀγαπᾶ. Καί ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀγαπᾶ, τότε ἀληθινά ζεῖ καί χαίρεται τήν ζωή του. Ὁ Χριστός μᾶς διαβεβαίωσε ὅτι ἦλθε στόν κόσμο γιά νά μποροῦμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νά ἔχουμε ζωή καί περίσσευμα ζωῆς.

Ἀδελφοί μου,
Ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας θά γίνει ἀληθινά καινούριος,
•        ἐάν βάλουμε τόν Χριστό στή ζωή μας,
•        ἐάν τό θέλημά του γίνει δείκτης πορείας γιά ὅλο τόν ὑπόλοιπο χρόνο τῆς ζωῆς μας,
•        ἐάν πιστέψουμε μέ ὅλη τήν καρδιά μας στόν Ἐνανθρωπήσαντα Κύριο,
•        ἐάν ἀγαπήσουμε τόν συνάνθρωπό μας, δείχνοντας ἀλληλεγγύη καί συμπαράσταση σέ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη.
Ἕνα τέτοιο Νέο Ἔτος εὔχομαι νά ζήσουμε ὅλοι.

Χρόνια πολλά, καλά καί εὐλογημένα!
Καλή καί εὐλογημένη ἡ Νέα Χρονιά!

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
†  Ὁ  Κ ί τ ρ ο υ ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς