Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Ανακοίνωση Τμήματος Αλιείας της Π.Κ.Μ. σχετικά με απαγόρευση αλιείας σε θαλάσσιες περιοχές εκτός δικτύου NATURA με βλάστηση Ποδειδωνίας (30/9/2016)

Ανακοίνωση Τμήματος Αλιείας της Π.Κ.Μ. σχετικά με απαγόρευση αλιείας σε θαλάσσιες περιοχές εκτός δικτύου NATURA με βλάστηση Ποδειδωνίας (30/9/2016)
Από το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι με την αρ. 2442/51879/28-04-2016 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: 7Ι1Ι4653ΠΓ-Ρ5Δ), σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1967/2006, καθορίζονται θαλάσσιες περιοχές, εκτός δικτύου NATURA, με βλάστηση ιδίως Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica), στις οποίες απαγορεύεται η αλιεία με δίχτυα τράτας, δράγες γρι-γρι, γρίπους συρόμενους από σκάφος ή παρόμοια δίχτυα. 
 
Οι περιοχές αυτές οριοθετούνται με συντεταγμένες που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω απόφαση και εκτείνονται από την ακτή μέχρι την ισοβαθή των 30 μέτρων.

Αρμόδιες για τον έλεγχο της τήρησης της απόφασης είναι οι κατά τόπους Λιμενικές Αρχές.
Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.