Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017

Μήνυμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κίτρους για την Πρωτοχρονιά 2018

Μήνυμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κίτρους για την Πρωτοχρονιά 2018
ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2018


† ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης καίΠλαταμῶνος
πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Πιερίας
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἔφυγε ἕνας χρόνος. Ἦλθε ὁ νέος. Ἡ ζωή μας προχωρᾶ καί ὁ χρόνος συμπορεύεται καί μετρᾶ τά γεγονότα. Ὁ χρόνος ἔχει ἀρχή.

«Ἐν ἀρχῇ...»

• Πρίν ἀπό αὐτή τήν ἀρχική στιγμή δέν ὑπῆρχε χρόνος, γιατί δέν ὑπῆρχε δημιουργία.

• Ἀπό τή στιγμή τῆς πρώτης δημιουργικῆς ἐνέργειας τοῦ Θεοῦ, «ἐποίησεν ὁ Θεός τόν οὐρανόν καί τήν γῆν».

• Ὅπως ἀναφέρει ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ χρόνος δημιουργείιται μέ τή σύσταση τοῦ κόσμου καί γίνεται ἱστορικός χρόνος.

• Ὁ Θεός δημιούργησε τά πάντα «ἐνσοφίᾳ» καί ἔδωσε τό κάλλος καί τήν ὀμορφιά. Καί ἦταν τά πάντα «καλά λίαν».

Μετά, ὅμως, τήν πτώση τῶν πρωτοπλάστων, ὁ κόσμος εἰσέρχεται στή φθορά καίστόν θάνατο. Ἡ κτίση ὅλη ὑποτάσσεται. Ὄχι μέτή θέλησή της, ἀλλά ἀκολουθεῖ τήν πορεία τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι ὁ χρόνος τῆς φθορᾶς. Αὐτή ἡ πορεία ἀνακόπτεται μέ τήν εἴσοδο τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο διά τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ Αὐτοῦ, Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί ὁ χρόνος μετρᾶ διαφορετικά, ὡς πορεία πρός τήν αἰωνιότητα.

Τώρα τά πάντα ἀνακαινίζονται: «Ὅτε δέ ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεός τόν Υἱόν Αὐτοῦ... ἵνα τήν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν». Γινόμαστε παιδιά τοῦ Θεοῦ καί ὁ χρόνος ἀποκτᾶ ἄλλες διαστάσεις. Γίνεται χρόνος τῆς Ἐκκλησίας, πού κάνει παροῦσα τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί ταυτόχρονα προσδοκία τῆς αἰωνίου ζωῆς καί πορεία πρός αὐτήν.

Σέ αὐτό τόν χρόνο ἡ Ἐκκλησία ἀναμένει τή Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου. Τόν κάνει ἐπίκαιρο μέ τή Θεία Λειτουργία καί τίς ἑορτές, μέσα ἀπό τίς ὁποῖες καί μέ τίς ὁποῖες ἡ προσδοκία τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Κυρίου γίνεται βίωμα τῶν πιστῶν.

Ὁ χρόνος μετρᾶ τήν ἱστορία καί τήν πορεία τοῦ κόσμου. Κι αὐτή ἡ πορεία:

• Μπορεῖ νά εἶναι πορεία φθορᾶς, ἀποστασίας καί ἀρνήσεως τοῦ Θεοῦ, μέ ὅλα τα ἐπακόλουθα τῆς ἀκαταστασίας, τῶν πολέμων, τοῦ αἰωνίου θανάτου κ.λπ.

• Μπορεῖ, ὅμως, νά γίνει καί πορεία σωτηρίας, εἰρήνης, χαρᾶς καί κοινωνίας μετά τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί μετά πάντων τῶν Ἁγίων.

Σέ αὐτή τή σωτήρια πορεία μᾶς καλεῖ ὁ Θεός. Ἀπό ἐμᾶς ἐξαρτᾶται ἡ ἀπόφαση γιά τήν προσωπική μας ἐπιλογή. Κι ἔτσι, λοιπόν:

• Ὁ χρόνος μετρᾶ καί τή δική μας πορεία.

• Ἡ προσδοκία γίνεται πραγματικότητα.

• Ὁ Κύριος εἶναι ἐγγύς. Εἶναι ἐρχόμενος καί πάντα παρών, ὁ προσφερόμενος καί μελιζόμενος καί ἐσθιόμενος.

• Ἁγιάζει τούς μετέχοντας στόν Δεῖπνο τόν Μυστικό, τή Θεία Λειτουργία.

• Εἰσάγει στήν αἰώνια καί ἐπουράνια Βασιλεία Του, ὅσους μέ πίστη καί ταπεινό φρόνιμα προσέρχονται.

Ἡ πρόθυμη ἀνταπόκριση σέ αὐτή τήν οὐράνια πρόσκληση θά δώσει τό σωτήριο πνευματικό νόημα καί κατά τό Νέον Ἔτος 2018.


Χρόνια πολλά, καλά κι εὐλογημένα!
Δημιουργική καί χαρούμενη ἡ Νέα Χρονιά!


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Κ ί τ ρ ο υ ς Γ ε ώ ρ γ ι ο ς