Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018

Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Μεθώνης προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για συχνότερες στάσεις των λεωφορείων του ΚΤΕΛ Ν. Πιερίας στην Μεθώνη

Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Μεθώνης προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για συχνότερες στάσεις των λεωφορείων του ΚΤΕΛ Ν. Πιερίας στην Μεθώνη
ΠΡΟΣ: Κο Δήμαρχο Πύδνας Κολινδρού Λαγδάρη Ευάγγελο
ΘΕΜΑ: Αποστολή αποφάσεων του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Μεθώνης.
Σας υποβάλλουμε συνημμένα κυρωμένο απόσπασμα από την με αρ. 6ης/2017 συνεδρίασης του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Μεθώνης και των σχετικών αποφάσεων με αριθμ:


1. 18/2017 Δρομολόγια ΚΤΕΛ Ν. Πιερίας.

2. 19/2017 Ζημιές από τις πλημμύρες που προκλήθηκαν το διάστημα 15 έως 18 Νοεμβρίου 2017.

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας Μεθώνης
Μπούμπουρας Αντώνιος


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Κο Πορφυρίδη Χριστόφορο
(Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Μεθώνης)


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της με αριθμ. 6ης/ 2017
Τακτικής συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας Μεθώνης
Αριθμός Απόφασης 18/17 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η:
Δρομολόγια ΚΤΕΛ Ν. Πιερίας.


Στη Μεθώνη και στο Τοπικό Γραφείο Κοινότητας Μεθώνης, σήμερα την 29η του μηνός Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας Μεθώνης, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ: 15101/24-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεθώνης, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος σύμφωνα με την παραγρ. 2 του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, καθώς από το σύνολο των 3 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 2.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1 Μπούμπουρας Αντώνιος Πρόεδρος Τ.Σ
2 Λεωνίδης Μιχαήλ Μέλος Τ.Σ.


Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1 Μαστροθυύμνιου Ζωή - Ειρήνη Μέλος Τ.Σ.


Στην συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του Δήμου Πύδνας Κολινδρού, Κατσαρέλια Ελένη για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το με αριθμό 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης είπε τα εξής:

«Κύριοι συνάδελφοι, έχω πληροφορηθεί από πολλούς συνδημότες μας που κινούνται από Θεσσαλονίκη για τη Μεθώνη με τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ Ν. Πιερίας ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το μικρό αριθμό δρομολογίων. Κάποιες μάλιστα φορές ζητούν από τον οδηγό και αφού κόψουν εισιτήριο για Κατερίνη να τους αφήσει κάνοντας στάση στον κόμβο και από εκεί με τα πόδια έρχονται στο χωριό.

Θα ήθελα να προτείνω στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πύδνας Κολινδρού να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου όλα τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ. Ν. Πιερίας που κινούνται από Θεσσαλονίκη προς Κατερίνη, εφόσον έχουν επιβάτες από τη Μεθώνη και τα γύρω χωριά, να αποβιβάζουν στη Μεθώνη κατεβαίνοντας από τον κόμβο της Εθνικής οδού στη γέφυρα και στη συνέχεια να ανεβαίνουν πάλι στην Εθνική οδό συνεχίζοντας το δρομολόγιο προς Κατερίνη με εισιτήριο Θεσσαλονίκη - Μεθώνη».

Το Τ.Σ.. ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του α) την εισήγηση του Προέδρου και β) τις διατάξεις των άρθρων 82 & 84 του Ν. 3852/2010.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Προτείνει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πύδνας Κολινδρού να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου όλα τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ. Ν. Πιερίας που κινούνται από Θεσσαλονίκη προς Κατερίνη, εφόσον έχουν επιβάτες από τη Μεθώνη και τα γύρω χωριά, να αποβιβάζουν στη Μεθώνη κατεβαίνοντας από τον κόμβο της Εθνικής οδού στη γέφυρα και στη συνέχεια να ανεβαίνουν πάλι στην Εθνική οδό συνεχίζοντας το δρομολόγιο προς Κατερίνη με εισιτήριο Θεσσαλονίκη - Μεθώνη.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 18/2017.

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:


Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου
Κοινότητας Μεθώνης
Μπούμπουρας Αντώνιος