Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020

Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε επιδοτούμενο σεμινάριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων μισθωτών οικονομολόγων σε τομείς προτεραιότητας του ιδιωτικού τομέα»


Τυπικές Προϋποθέσεις

Ως κριτήρια αποκλεισμού περιγράφονται τα κριτήρια που ο υποψήφιος ωφελούμενος πρέπει να πληροί και να είναι σε θέση να αποδείξει, με έναν από τους ενδεδειγμένους τρόπους όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά που ζητούνται και την πληρότητά τους.
Nα είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται.
Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Αντικείμενα Κατάρτισης και εκπαιδευτικό επίδομα

Τα Εκπαιδευτικά Επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει τη Θεωρητική Κατάρτιση, την Πρακτική Άσκηση (με την μορφή case studies) και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία Πιστοποίησης. Η διαδικασία πιστοποίησης είναι χωρίς κόστος για τους καταρτιζόμενους (εξέταση και επανεξέταση εφ’ όσον απαιτηθεί).

Το Εκπαιδευτικό Επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα), συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος: 120 Ώρες Κατάρτισης χ 5,00 € = 600,00 €.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Διαχειριστής Αφερεγγυότητας
Διαχειριστής Αφερεγγυότητας
Εσωτερικός Ελεγκτής
Εσωτερικός Ελεγκτής

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά κατά την συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα https://024.oe-e.gr/p/m/el-GR από την έναρξη υποβολής των αιτήσεων 17/2/2020 12:00 μ.μ μέχρι και την ημέρα λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων (20/03/2020 και ώρα 23:59:59.)Κιτιξής Κωνσταντίνος 
Αντιπρόεδρος 
4ου ΠΤ Κ-Δ Μακεδονίας ΟΕΕ