Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου-Δήμου Κατερίνης.


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 18 Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:


1. Συζήτηση – ενημέρωση για τη προβολή και προώθηση του θρησκευτικού τουρισμού
Εισηγητής: Λιακόπουλος Αθανάσιος, Πρόεδρος ΔΣ

2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2015
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

4. Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για τον για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2015 (χρήση 2014)
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

5. Έγκριση της A’ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2015 (ύστερα από τη σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή σωληνωτού οχετού στη γέφυρα Τσενεκίδη στον Άνω Αγιάννη Δήμου Κατερίνη» (56/2014 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

7. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Κούκου» του Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

8. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Περιστάσεως» του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

9. Διατύπωση απόψεων στα πλαίσια της διαδικασίας διαβούλευσης που αφορά το έργο «Κτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 600 αγελάδων με τα παράγωγά τους και 200 μοσχαριών πάχυνσης του Γεωργίου Κούζα, που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή Γανόχωρας» της Δ.Ε. Κατερίνης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πεζοδρόμου εκκλησίας και επικάλυψη τσιμενταύλακα στον οικισμό Ανδομάχης» (1/2013 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

11. Εισήγηση για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός δικτύου μεταφοράς νερού άρδευσης στην Τ.Κ. Μηλιάς»
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

12. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης πληρωμής των επιπλέον εκβραχισμών του έργου «Κατασκευή 1ου χωμάτινου ταμιευτήρα στη θέση “ΑΗΔΗΜΗΤΡΙΝΑ” του Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

13. Έγκριση αγοράς δύο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών οχημάτων για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας από το ελεύθερο εμπόριο
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

14. Έγκριση α) τροποποίησης της αριθ. 15379/02.04.2015 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της εταιρείας HIPAC ΑΕΒΕ συστημάτων οργανώσεως και πληροφορικής, όσον αφορά το είδος με α/α 2 «Οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή 21.5» και της ομάδας Α: «Υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές» και συγκεκριμένα την επικαιροποίηση αυτού / αλλαγή εργοστασίου κατασκευής, στο πλαίσιο της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού» (13/2015 μελέτη) και β) μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του συγκεκριμένου είδους
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, εντεταλμένος σύμβουλος

15. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δημοτών– Δήμου
Εισηγητής: Μπουσνάκης Αστέριος, αντιδήμαρχος

16. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή – περιφερειακών συστημάτων στα πλαίσια της Πράξης «Ενίσχυση για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης “Κουρμπάνι”» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 177333
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

17. Έγκριση πρακτικών με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης της «Προμήθειας υλικών για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης Κουρμπάνι», προϋπολογισμού 24.347,50 ευρώ εκτός του ΦΠΑ και ανάθεση των επιμέρους προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 1 παρ. 3γ του άρθρου 3 και της παρ.2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007
Εισηγητής: Κυραϊλίδης Χρυσόστομος, αντιδήμαρχος

18. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση του ισογείου του πρώην Δημαρχείου Δ.Πιερίων για τη μεταστέγαση του ΚΕΠ Τ.Κ. Ρητίνης, αρ.μελ.55/2014»
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

19. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης σε Κ.Χ. – Ο.Τ. 109 του Δήμου Κατερίνης, αρ.μελ.31/2013»
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

20. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» (8/2014 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

21. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

22. Έγκριση ανάληψης συνδρομής νέας τηλεφωνικής σύνδεσης και γραμμής ADSL ταχύτητας 24 Mbps για την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου στο αγροτικό ιατρείο συνοικισμού Μελιαδίου
Εισηγητής: Λεμονόπουλος Χρήστος, αντιδήμαρχος

23. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης ύστερα από εισηγήσεις της ΕΠΖ
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

24. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ««Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Βατάν» Αρ. μελέτης: 37/2009
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

25. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥ» (45/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

26. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών οικισμού Ολυμπιακής Ακτής» (68/2010 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

27. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάδειξη – ολοκλήρωση υφιστάμενου πολιτιστικού κέντρου στο Δ.Δ. Περίστασης» (90/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Κυραϊλίδης Χρυσόστομος, αντιδήμαρχος

28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην Πολεοδομική Ενότητα Ευαγγελικών – επέκταση (7/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Κυραϊλίδης Χρυσόστομος, αντιδήμαρχος

29. Έγκριση πρακτικών με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης της προμήθειας: «Προμήθεια, φόρτωση αμμοχάλικων» για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά και διάστρωση αμμοχάλικων», προϋπολογισμού δημοπρατούμενης προμήθειας 107.525,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 25/2014)
Εισηγητής: Κυραϊλίδης Χρυσόστομος, αντιδήμαρχος

30. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Έργων Συντήρησης – αυτεπιστασίας, διαχείρισης μηχανημάτων και πολιτικής προστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

31. Έγκριση πρακτικών με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης της προμήθειας: Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση δικτύου Δημοτικού Φωτισμού Δήμου Κατερίνης 2014», προϋπολογισμού 161.729,14 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 30/2014)
Εισηγητής: Κυραϊλίδης Χρυσόστομος, αντιδήμαρχος

32. Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης – άδεια εκτέλεσης εργασιών στην CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε. ύστερα από εισήγηση της Ε.Π.Ζ.
Εισηγητής: Κυραϊλίδης Χρυσόστομος, αντιδήμαρχος

33. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη ένστασης της αναδόχου εταιρείας «ΝΑΚΑΤ Τεχνική Κατασκευαστική Ανώνυμη Εταιρεία» κατά της με αριθ. πρωτ. 10800/12.03.2015 απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί απόρριψης Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών στα πλαίσια του έργου «Ανέγερση 3 στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και επέκταση – βελτίωση του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας» (32/2012 μελέτη) με κωδικό MIS 374880
Εισηγητής: Κυραϊλίδης Χρυσόστομος, αντιδήμαρχος

34. Λήψη απόφασης για παραχωρήσεις τάφων στο Β΄ Κοιμητήριο για 40 χρόνια, ύστερα από αιτήσεις δημοτών
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, εντεταλμένος σύμβουλος

35. Έγκριση ή μη πρακτικών συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, πρόεδρος της Επιτροπής

36. Λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης μεταξύ Δήμου Κατερίνης & ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Κατερίνης για την εκτέλεση πρόσθετων δρομολογίων στον Δήμο Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 19 του Ν. 2963/01 (Φ.Ε.Κ. 268Α/23-11-2001)
Εισηγητής: Κυραϊλίδης Χρυσόστομος, αντιδήμαρχος

37. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

38. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

39. Καθορισμός έργων, μελετών και προμηθειών για ένταξή τους στη χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ έτους 2015
Εισηγητής: Κυραϊλίδης Χρυσόστομος, αντιδήμαρχος

40. Καθορισμός αριθμού αδειών, θέσεων και ύψους καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2015
Εισηγητής: Λεμονόπουλος Χρήστος, αντιδήμαρχος

41. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 41/2002 επαγγελματικής άδειας ως την προσθήκη προϊόντος από άλλη κατηγορία, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 14 του Ν. 4264/2014 (Φ.Ε.Κ., τ. Α.’, 118/15-05-2014)
Εισηγητής: Λεμονόπουλος Χρήστος, αντιδήμαρχος

42. Λήψη απόφασης για αλλαγή θέσης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
Εισηγητής: Λεμονόπουλος Χρήστος, αντιδήμαρχος

43. Έγκριση συνδιοργάνωσης της 7ης Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης Πιερίας με το Επιμελητήριο Πιερίας και οικονομική ενίσχυση με το ποσό των 15.000,00 ευρώ
Εισηγητής: Λεμονόπουλος Χρήστος, αντιδήμαρχος

44. Έγκριση ή μη της 34/2015 απόφασης Δ.Σ. του ΟΠΠΑΠ σχετικά με την έγκριση του απολογισμού του ΟΠΠΑΠ
Εισηγητής: Θεόδωρος Παυλίδης, πρόεδρος του ΟΠΠΑΠ

45. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

46. Τροποποίηση της με αριθμό 195/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ»
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

47. Λήψη αποφάσεων για χορήγηση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς διαδικτύου

48. Αποδοχή ή μη της με αριθ. 12/27.11.2014 απόφασης του Επιμελητηρίου Πιερίας για τη δωρεάν εκχώρηση των μετοχών του στην εταιρεία Ολυμπιακή Αναπτυξιακή σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4 του καταστατικού της
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

49. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Αναπτυξιακής εταιρείας «Ολυμπιακή Αναπτυξιακή» σχετικά με λύση και εκκαθάρισή της και ορισμός εκκαθαριστών
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

50. Έγκριση ή μη μεταφοράς προσωπικού της εταιρείας στο Δήμο Κατερίνης σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 4325/2015
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

51. Έγκριση συνδιοργάνωσης του 44ου φεστιβάλ Ολύμπου με τον Οργανισμό Φεστιβάλ Ολύμπου και ψήφιση πίστωσης
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος.

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Λιακόπουλος