Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης για το θάνατο του πρώην δημοτικού συμβούλου και προέδρου του Δημοτικού συμβουλίου Δημητρίου Γκελντή

 Σήμερα στις 21 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.50 συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε πως έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω του θλιβερού γεγονότος του θανάτου του πρώην δημοτικού συμβούλου και προέδρου του Δημοτικού συμβουλίου Δημητρίου Γκελντή. Τα μέλη του Δ.Σ. ενέκριναν ομόφωνα το κατεπείγον της συνεδρίασης και ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στο δήμαρχο ο οποίος εισηγήθηκε την έκδοση ψηφίσματος σχετικού με το παραπάνω θλιβερό γεγονός.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.


Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 65, 94 και 95 του Ν.3852/2010, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Να εκφράσει τα συλλυπητήρια των δημοτικών συμβούλων του Δήμου μας στους συγγενείς του εκλιπόντος πρώην δημοτικού συμβούλου Δημητρίου Γκελντή.
 Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου στη νεκρώσιμη ακολουθία.
 Να κατατεθεί στεφάνι στη σωρό του εκλιπόντος.
 Να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό τύπο.

        Εξουσιοδοτεί τον κ. δήμαρχο για τα περαιτέρω,

         Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 562/2015