Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015

Μη νόμιμη η σύγκληση της επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου μας;


Του Αντώνη Δ. Μάντζιου, οικονομολόγου
πρώην δημοτικού συμβούλου Κατερίνης
Δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα πρόσκληση για την συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου μας για συζήτηση και λήψη απόφασης στο  θέμα:  Διατύπωση γνώμης σχετικά με τη σύνταξη του ­σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2016.
Η επιτροπή διαβούλευσης είναι η ίδια που ορίστηκε πριν 4 χρόνια, με την απόφαση 586/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου η θητεία της οποίας   ανανεώθηκε με την απόφαση 452/12.8.2013 αφού στην νέα (αόρατη μάλλον) προκήρυξη του Δήμου μας για την συγκρότησή της (με την   αρ.πρωτ.59186/1-8-2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος )   δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση ενδιαφερόμενου φορέα – συλλόγου, δημότη κλπ για τη συμμετοχή του στη δημοτική επιτροπή διαβούλευση!


Η  παράταση της ανανέωσης  φαίνεται και με την με αρ. 56874/ 9.11.2015 Απόφαση του δημάρχου Κατερίνης  με την οποία ορίζει την  Αντιδήμαρχο Καλλιόπη Τζουµέρκα – Μπατάλα ως Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κατερίνης  επικαλούμενος  την αριθµ. 452/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα όμως με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ.1 του Ν.3852/2010 προβλέπεται: «Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι με δεδομένη πλέον την 5 ετή θητεία των δημοτικών αρχών  εντός 2 μηνών από την εγκατάσταση της δημοτικής αρχής συγκροτείται η επιτροπή διαβούλευσης με θητεία 2,5 χρόνια και μετά συγκροτείται νέα για το υπόλοιπο της θητείας. Η δημοτική μας όμως αρχή υποτιμώντας εξ αρχής την επιτροπή διαβούλευσης άλλα και άλλες προβλεπόμενες δημοκρατικές λειτουργίες παρερμηνεύει σκόπιμα το νόμο και παρατείνει τη θητεία της προηγούμενης επιτροπής διαβούλευσης και στη νέα θητεία του δημοτικού συμβουλίου επειδή δήθεν δεν πέρασαν 2,5 χρόνια από την προηγούμενη ενώ σαφώς από τις διατάξεις του ως άνω άρθρου όφειλε εντός 2 μηνών από την εγκατάστασή της να προχωρήσει στις διαδικασίες συγκρότησης νέας επιτροπής διαβούλευσης.
Για να αντιληφθεί κάποιος την υποτίμηση της δημοτικής αρχής για την επιτροπή διαβούλευσης αλλά και την προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζει τις συμμετοχικές διαδικασίες στη λειτουργία του Δήμου αρκεί να δούμε τις προβλεπόμενες εκ του νόμου αρμοδιότητες της επιτροπής διαβούλευσης.

«Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση
Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.»

Με αυτή της  τη στάση η δημοτική μας αρχή με την ανοχή της αντιπολίτευσης κουρελιάζει το γράμμα και το πνεύμα του νόμου, αποδυναμώνει αν δεν ευτελίζει ένα προβλεπόμενο όργανο συμμετοχής στων πολιτών  και αποδεικνύει ότι ο δήμαρχος ετσιθελικά διοικεί το νόμο.
Δυστυχώς όμως ανακύπτουν και οι αδυναμίες τόσο της αντιπολίτευσης όσο και της προϊστάμενης αρχής αφού μία δημοτική αρχή αφήνεται με το έτσι θέλω να παραβιάζει το νόμο.
Από την άλλη εκθέτει πανελληνίως τον δήμο μας και τους δημότες αφού φέρεται να μην κατορθώνει να συγκροτήσει επιτροπή διαβούλευσης 5 χρόνια τώρα δεδομένων των προβληματικών διαδικασιών που εφαρμόστηκαν με την δικαιολογία της πρώτης φοράς το 2011.
Και κάτι ακόμα. Αν η συγκρότηση της επιτροπής είναι μη νόμιμη και εξ αυτής μη νόμιμη και η συζήτηση για τον προϋπολογισμό  και συνακόλουθα προκύψουν καθυστερήσεις σε πληρωμές  αντιλαμβάνεται τις ευθύνες του ο κ. Χιονίδης και η δημοτική μας αρχή;
Ή θα φταίμε πάλι εμείς που ζητάμε την εφαρμογή του νόμου και την συμμετοχή των δημοτών στη διοίκηση του δήμου; 
 
Αντώνης Δ. Μάντζιος, οικονομολόγος
Πρώην δημοτικός σύμβουλος Κατερίνης.


Υ.Γ. προβλέπεται η συμμετοχή στην επιτροπή διαβούλευσης  δημοτικών συμβούλων ως δημοτών εκλεγομένων υποτίθεται με κλήρωση;