Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

Δήμος Κατερίνης: Ο νέος κανονισμός καθαριότητας. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες


Ο νέος Κανονισμός Καθαριότητας που εγκρίθηκε με την αριθμ. 152/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22 Μαρτίου 2016, στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος και στην περιφρούρηση της υγείας μονίμων κατοίκων και επισκεπτών. Αποβλέπει στο να βελτιώσει σημαντικά τη διαχείριση των αποβλήτων και τον τρόπο της αποκομιδής των απορριμμάτων στο δήμο Κατερίνης,Πρόκειται για ένα είδος ΓΡΑΠΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ και ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ από το Δήμο προς τους Δημότες και αντίστροφα. Μια πρόταση πολιτισμού, που στοχεύει στη ΓΟΝΙΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ και ΔΗΜΟΤΩΝ, με τον αλληλοσεβασμό δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο, για ένα αποτελεσματικό και ορθολογικότερο τρόπο αποκομιδής των απορριμμάτων και ένα σημαντικό κομμάτι της αειφορικής διαχείρισης αποβλήτων σε μια πόλη.Βασική ευθύνη και υψηλή προτεραιότητα του ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, αποτελεί η δημιουργία, η διατήρηση και η διασφάλιση ενός καθαρού, υγιούς και πολιτισμένου Περιβάλλοντος στα όρια ευθύνης του. Ενός Περιβάλλοντος αντάξιου της ιστορίας, του πολιτισμού και της φυσικής ομορφιάς του, της απόλυτα εναρμονισμένης με το καταπράσινο βουνό των Πιερίων και τις απέραντες καταγάλανες Ακτές του.Στο πλαίσιο αυτό, με γνώμονα τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών αποφάσεων και σύμφωνα με τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ είναι αρμόδια για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την θέσπιση κανόνων, την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων, που εγγυώνται την όσο το δυνατόν ασφαλέστερη και πληρέστερη αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων, την χωριστή αποκομιδή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών, την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων.Όμως ο σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον, συστατικό στοιχείο κάθε πολιτισμένης κοινωνίας, χρήζει συνεχούς φροντίδας και προστασίας, γεγονός που απαιτεί όχι μόνο την επαγρύπνηση της πολιτείας και ειδικότερα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και των πολιτών. Η αυτόνομη και αυτονόητη αξία του περιβάλλοντος ως μέγιστου κοινωνικού αγαθού, η προστασία και σωστή διαχείρισή του, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της ασφαλούς διαβίωσης των κατοίκων, θα πρέπει να είναι ΑΙΤΗΜΑ και ΚΑΘΗΚΟΝ όχι μόνο της Δημοτικής Αρχής, αλλά και όλων των ΔΗΜΟΤΩΝ. Η καθαριότητα και η ομορφιά μιας πόλης και γενικότερα ενός Δήμου, είναι ζήτημα που αφορά τον κάθε ένα μας χωριστά αλλά και όλους μαζί, Δημοτική Αρχή, μόνιμους κατοίκους,επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στα όριά του και επισκέπτες.

Η ανεξέλεγκτη ρύπανση αποτελεί σήμερα το σημαντικότερο παράγοντα που απειλεί την δημόσια υγεία, υποβαθμίζει το περιβάλλον, την ποιότητα της ζωής μας και δυσφημεί τον τόπο μας. Απαραίτητη και αναγκαία προϋπόθεση για την αντιμετώπισή της, είναι η ανάπτυξη αυξημένης οικολογικής συνείδησης από την τοπική κοινωνία, η οποία θα πρέπει να συνεργάζεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι Δημότες πρέπει να κατανοήσουν, ότι επιβάλλεται να συμμετέχουν συνειδητά, καθημερινά και ενεργά, για τη βελτίωση και την εξυγίανση του περιβάλλοντος, από την αλόγιστη κατάχρηση του ανθρώπου.Με βάση τις αρχές που θεσπίζει η Δημοτική Αρχή, η οποία φέρει την ευθύνη του εκσυγχρονισμού και της διαχείρισης των υποδομών, των μέσων καθαριότητας και τη βέλτιστη αξιοποίηση των ανταποδοτικών εσόδων της, ο παρών Κανονισμός στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του συνόλου. Στην αφύπνιση της οικολογικής συνείδησης των Δημοτών, ώστε να συνδράμουν στην προσπάθεια του Δήμου συμπληρωματικά και ενισχυτικά, με την αποδοχή και τήρηση ορισμένων απλών και εύκολων στην εφαρμογή τους κανόνων, που όμως αρκούν να κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Να καλύψουν όλο το πλέγμα των σχέσεων πολιτών και Υπηρεσίας, με ξεκάθαρους όρους σε ότι αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και των δύο, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε την υποχρέωση που έχουμε να βιώνουμε σε ένα καθαρό, υγιές και πολιτισμένο περιβάλλον, το οποίο και θα πρέπει να κληροδοτήσουμε όχι μόνο στα παιδιά μας αλλά και γενικότερα στις επερχόμενες γενιές.Στο πλαίσιο αυτό ο νέος Κανονισμός Καθαριότητας, είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες και συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες όχι μόνο της πόλης της Κατερίνης αλλά και του μεγάλου σε έκταση και πληθυσμό ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ μας. Να υπηρετεί αρχές και στόχους, που αφορούν την τήρηση της καθαριότητας, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την διασφάλιση της δημόσιας υγείας, τη βελτίωση της λειτουργικότητας της πόλης και της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών, με την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων (στερεών αποβλήτων). Εκτός των παραπάνω, βασικό του μέλημα είναι η ενημέρωση των πολιτών και η ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των στην προσπάθεια, που όπως προελέχθη, αποτελεί προϋπόθεση επιτυχίας.Ο Δήμος υποχρεούται να υλοποιήσει το κάθε πεδίο εφαρμογής με κριτήρια βιωσιμότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας οικονομικής και ποιοτικής, να καθιερώσει ένα ενιαίο πλαίσιο επιβολής προστίμων για κάθε αποκλίνουσα και παραβατική συμπεριφορά. Οι Δημότες υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες της Συμφωνίας, να συνδράμουν στη διαμόρφωση ενός τοπικού πολιτισμού συνευθύνης για την περιφρούρηση του Περιβάλλοντος, του ανεκτίμητου αυτού κοινωνικού αγαθού, αλλά και της δημόσιας υγείας.Το αναλυτικό νομικό-θεσμικό πλαίσιο, τα άρθρα, το αντικείμενο, οι στόχοι κ.ο.κ. που διέπουν το νέο κανονισμό έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης: www.katerini.gr.Οι Δημότες μπορούν για οποιαδήποτε πληροφορία, ενημέρωση και εξυπηρέτηση τους, να απευθύνονται στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα: 11123, 2351029407, 2351033765.