Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 14 Μαΐου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέμα:1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος

Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος3. Έγκριση διοργάνωσης Δράσεων Ενημέρωσης Πολιτών – Μαθητών για την παραγωγή κομπόστ από οργανικά απόβλητα, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 16 Μαΐου έως 21 Μαΐου

Εισηγητής: Ευστάθιος Κεραμιδιώτης, αντιδήμαρχος4. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) για το έτος 2016 (χρήση 2015)

Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος5. Έγκριση της Α΄ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2016 (ύστερα από την 163/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)

Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος6. Λήψη απόφασης για διαγραφή για διάφορους λόγους προστίμων του ΚΟΚ με σκοπό την ορθή βεβαίωσή τους

Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος7. Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων

Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος8. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν

Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος9. Λήψη απόφασης για αδυναμία ή μη εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση – επισκευή σιντριβανιών Δήμου Κατερίνης έτους 2016» (42/2016 μελέτη) προϋπολογισμού 24.600,00 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας

Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος10. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων

Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος11. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διανοίξεις δημοτικών οδών Δ.Κ. Καλλιθέας στον οικισμό Γρέβενης» (33/2015 μελέτη)

Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος12. Ορισμός εκπροσώπου του ∆ήµου Κατερίνης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος13. Έγκριση τεχνικής μελέτης με τίτλο «Προσδιορισμός περιμέτρου και ισοζυγίου ύδατος αρδευτικού έργου Νέου Κεραμιδίου Δήμου Κατερίνης Νομού Πιερίας

Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος14. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής στη θέση Λεύκος στη Δημοτική Κοινότητα Κορινού για την εταιρεία RODOPATIS ΙΚΕ

Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, Αντιδήμαρχος15. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δήμου – δημοτών

Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, Αντιδήμαρχος16. Έγκριση ή μη της αριθ. 16/2016 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης (ΔΗΚΕΔΗΚ) που αφορά σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού της επιχείρησης οικ. έτους 2016

Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, ΔΣ και πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΚ17. Έγκριση δίμηνης παράτασης των συμβάσεων των προμηθευτών των νομικών προσώπων του Δήμου, έως τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού

Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, ΔΣ και πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΚ18. Έγκριση ή μη της 18/2016 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης με θέμα «Έγκριση των απολογιστικών οικονομικών στοιχείων οικονομικού έτους 2015»

Εισηγητής: Χρήστος Γκουγκουρέλας, Δ.Σ. και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης19. Έγκριση ή μη της 29/2016 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης με θέμα «Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης έτους 2015»

Εισηγητής: Γεώργιος Ίτσιος, Δ.Σ. και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης20. Μετατόπιση του περιπτέρου της Βασιλικής Παπαδοπούλου του Γεωργίου (ύστερα από εισήγηση της Ε.Π.Ζ.)

Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, ΑντιδήμαρχοςΟ Πρόεδρος
Αθανάσιος Λιακόπουλος