Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 14 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:
 1.  
Λήψη απόφασης περί κατεδάφισης ή μη του κτιρίου του παλαιού διώροφου κτίσματος προ του έτους 1955 στο Ο.Τ. 216 Ενότητα κέντρου του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος
    

 1.  
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος


 1.  
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος


 1.  
Λήψη απόφασης για έγκριση απόδοσης στον ΟΠΠΑΠ και ΔΩΚ του ποσού που αναλογεί στο κάθε νομικό πρόσωπο από τη μηνιαία τακτική επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος


 1.  
Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, εντύπων, χαρτιού εκτύπωσης,  φωτοαντιγραφικού υλικού, υλικών και αναλωσίμων μηχανογράφησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος


 1.  
Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος


 1.  
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος


 1.  
Ανάκληση της 519/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου "Προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά & διάστρωση αμμοχάλικων" (83/2016 απόφαση)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος


 1.  
Λήψη απόφασης για υποβολή ή μη πρότασης χρηματοδότησης του έργου «Μελέτη όμβριων υδάτων δήμου Παραλίας (εκβολή της τάφρου Τ2)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος


 1.  
Λήψη απόφασης για υποβολή ή μη πρότασης χρηματοδότησης του έργου «Συμπληρωματικά έργα προστασίας διαβρούμενων ακτών Τ.Κ. Παραλίας Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος


 1.  
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος


 1.  
Λήψη απόφασης περί διαμόρφωσης του εδάφους ή μη στο Ο.Τ. 216 Ενότητα κέντρου του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος
    

 1.  
Έγκριση της αριθ.79/2016 μελέτης με τίτλο «Επιστρώσεις πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό της Ανδρομάχης» και καθορισμός διαδικασίας ανάθεσης του έργου
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος


 1.  
Έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών που υποβλήθηκαν στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης του ά.32 του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το έργο «Βελτίωση – Αποκατάσταση Δημοτικής Οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Πιερίων» (αριθ. μελέτης 61/2015), προϋπολογισμού  299.837,40  ευρώ εκτός ΦΠΑ
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος


 1.  
Χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» προϋπολογισμού 16.120,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.216 του Ν.4412/2016
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος


 1.  
Διόρθωση της αριθ. 653/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Τροποποίηση της 113/2016 απόφασης Δ.Σ. όπως τροποποιήθηκε με την 308/2016 απόφαση Δ.Σ., ως προς τη χωροταξική επέκταση της νέας λαϊκής αγοράς της Τετάρτης» ύστερα από εισήγηση της ΕΠΖ
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, αντιδήμαρχος


 1.  
Διόρθωση της 714/2016 απόφασης Δ.Σ. ως προς τη διατύπωση του αποφαντικού μέρους της
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, εντεταλμένος σύμβουλος


 1.  
Ανάκληση της 147/2008 απόφασης Δ.Σ. με θέμα "Έγκριση παραχώρησης οικοπέδων στον Ο.Σ.Κ. Α.Ε. για την ανέγερση Σχολείων" και εκ νέου παραχώρηση χρήσης οικοπέδου στην εταιρεία Κτηριακές Υποδομές Α.Ε.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, εντεταλμένος σύμβουλος


 1.  
Έγκριση ή μη μεταβίβασης ακινήτου στον Σταύρο Κυριζόπουλο με σύνταξη συμβολαίου μεταβίβασης
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, εντεταλμένος σύμβουλος


 1.  
Έγκριση ή μη διενέργειας της εργασίας "Καθαρισμός παραλιακών ακτών του Δήμου Κατερίνης" προϋπολογισμού 53.790,50 ευρώ με ΦΠΑ, έγκριση της 2/2017 μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εν λόγω εργασίας
Εισηγητής: Ευστάθιος Κεραμιδιώτης, αντιδήμαρχος


 1.  
Έγκριση συνδιοργάνωσης αγώνων τριάθλου με τον ΟΠΠΑΠ και το Πολιτιστικό Σωματείο "ΤΡΙΑΣ"
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου


 1.  
Έγκριση διοργάνωσης - συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων ενόψει του εορτασμού της Αποκριάς και ψήφιση πιστώσεων
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, εντεταλμένη σύμβουλος