Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 9 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


A/A
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
                 1.          
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
                 2.          
Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
                 3.          
Έγκριση καταχώρησης στις υποχρεώσεις του Δήμου δαπάνης που προκύπτει από τελεσίδικη δικαστική απόφαση
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
                 4.          
Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
                 5.          
Τροποποίηση – συμπλήρωση της 4/2018 απόφασης Δ.Σ. με θέμα “Τροποποίηση της 685/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Τροποποίηση – συμπλήρωση της 589/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα “Κανονισμός χρήσης και λειτουργίας παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων κλπ Δήμου Κατερίνης”», όπως ισχύει”
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
                 6.          
Έγκριση έκθεσης εκκαθαριστών για την Κατασκευαστική Επιχείρηση Δήμου Κατερίνης – Ελαφίνας Α.Ε. ΟΤΑ.
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
                 7.          
Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ύψους 15.000,00 στο Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης (Δ.Ω.Κ.) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
                 8.          
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
                 9.          
Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
               10.         
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
               11.         
Συγκρότηση επιτροπών: α) παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και β) παραλαβής του αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως ισχύουν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
               12.         
Ορισμός ενός Δημοτικού συμβούλου και αναπληρωτή αυτού για τη συγκρότηση της επιτροπής εκκαθάρισης αρχείων του Δήμου
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
               13.         
Λήψη απόφασης για αποδοχή χρηματοδοτήσεων από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
               14.         
Κατανομή υπολοίπων ΣΑΤΑ για τη χρηματοδότηση έργων, μελετών και προμηθειών
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
               15.         
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
               16.         
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής μικρών έργων – εργασιών συντήρησης για έργα α) γενικής φύσης και β) ειδικής φύσης – ηλεκτρομηχανολογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1, 2 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ Α 84)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
               17.         
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
               18.         
Έγκριση της απευθείας και χωρίς δημοπρασία ανάθεσης των συγκομιστικών εργασιών (υλοτομία, μεταφορά, μετατόπιση, διάθεση των προϊόντων) των δασικών τμημάτων έτους 2018 του Δημοτικού δάσους της Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς, της Δημοτικής Ενότητας Πέτρας του Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
               19.         
Έγκριση της αριθ. 125/2017 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια  Ειδών  Ατομικής  Προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου»  προϋπολογισμού  168.377,12 ευρώ  με ΦΠΑ  (135.788,00 ευρώ + 32.589,12 ευρώ ΦΠΑ),   έγκριση διενέργειας της προμήθειας  και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
               20.         
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
               21.         
Έγκριση χορήγησης άδειας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
               22.         
Καθορισμός χρόνου καταβολής καθορισθέντος τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου από επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου, πλανόδιου)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
               23.         
Έγκριση διοργάνωσης - συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης και ψήφιση πιστώσεων
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
               24.         
Έγκριση επιχορήγησης του πολιτιστικού συλλόγου Άνω Αγίου Ιωάννη «ΑΡΓΟΣ» για την κάλυψη των δαπανών των εκδηλώσεων «ΓΙΟΡΤΗ ΑΓΑΠΗΣ» και «ΑΥΓΟΜΑΧΙΕΣ» στο πλαίσιο εορτασμού του Πάσχα, στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
Η Πρόεδρος
Καλλιόπη Τζουμέρκα