Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ: Ανανέωση και έκδοση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2018

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, σε εφαρμογή της με αριθμ. Δ12α/Φ.11/ΓΠ46292/1320/31-08-2018 (ΦΕΚ 3933/Β’/10-09-2018)...

Κοινής Υπουργικής Απόφασης και της με αριθμ. πρωτ. Δ12α/ΓΠοικ.56723/1649/30-10-2018 Διευκρινιστικής Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανακοινώνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας για την ανανέωση και την έκδοση των Δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ έτους 2018.

Ως ημερομηνία έναρξης ανανέωσης και έκδοσης των Δελτίων ορίζεται η 05η Νοεμβρίου 2018 και ως ημερομηνία λήξης ανανέωσης και έκδοσης των Δελτίων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2018

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και στα τηλέφωνα (2351 351 229 και 2351 351 286)

M.E.Π.
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ