Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 21  Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:


1. Έκδοση ψηφίσματος υπέρ της συνέχισης λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων του Ο.Α.Ε.Δ. και υπέρ της θεσμοθέτησης της λειτουργίας του συστήματος μαθητείας στον Ο.Α.Ε.Δ. στα πλαίσια της Β/θμιας τεχνικής Επαγγελματικής εκπαίδευσης
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας Δήμου

2. Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2015
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος                         

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2015
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Κούκου » (4/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

5. Έγκριση χορήγησης Παράτασης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υποδομών αγροτικής οδοποιίας στο αγρόκτημα Καλλιθέας» (43/2014 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

6. Έγκριση χορήγησης Παράτασης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υποδομών αγροτικής οδοποιίας στο αγρόκτημα Σβορώνου» (42/2014 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών (Μοσχοποτάμου, Λαγόραχης, Αρωνά)» (90/2010 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός δικτύου μεταφοράς νερού άρδευσης στην Κάτω Μηλιά» (83/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση περιμετρικής οδού Φούντα – Κλήμα – Άγιος Κωνσταντίνος Τ.Κ. Λόφου Δήμου Κατερίνης» (7/2010 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών «Μέτρα προστασίας από φερτά και όμβρια περιμετρικά του ποδοσφαιρικού γηπέδου Τ.Κ. Καταλωνίων» (57/2015 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

11. Έγκριση παραλαβής της μελέτης «Κατασκευή αγωγών άρδευσης για τη βελτίωση και αύξηση των αρδευόμενων γεωργικών εκτάσεων »
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

12. Έγκριση παραλαβής της μελέτης «Σύνταξη μελέτης για την κατασκευή και βελτίωση χωμάτινων δεξαμενών και υδρομαστεύσεων για τον εμπλουτισμό και την βελτίωση των αρδευτικών έργων στα Τ.Δ. του Δήμου »
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

13. Συμπλήρωση της 46/2015 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Λήψη απόφασης για μεταφορά της έδρας του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Νομού Πιερίας από τη Μεθώνη στην Κατερίνης»
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, Δ.Σ. και πρόεδρος του Συνδέσμου ύδρευσης

14. Τροποποίηση της 99/2011 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Κατάργηση των ανενεργών Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κατερίνης, σύμφωνα με την παρ.4 του Ν.3463/2006, και συγχώνευση των υπολοίπων Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου σε ένα (1), με την επωνυμία «Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης», σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 3852/10
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

15. Έγκριση ή μη πρακτικού συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, εντεταλμένος σύμβουλος

16. Συμπλήρωση της 639/2015 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού και έγκριση κανονισμού λειτουργίας Χριστουγεννιάτικου Χωριού στη Δ.Κ. Κορινού του Δήμου Κατερίνης, ύστερα από τις σχετικές εισηγήσεις της Ε.Π.Ζ. και της Ο.Ε.»
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, αντιδήμαρχος

17. Απευθείας εκμίσθωση έκτασης 70 τ.μ. για τη λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ και            ψυχαγωγικών παιγνίων για τη διενέργεια χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στην κεντρική πλατεία Δ.Κ. Κορινού (Ο.Τ. 71)
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, αντιδήμαρχος

18. Λήψη αποφάσεων για χορήγηση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς διαδικτύου
Εισηγητής: Λεμονόπουλος Χρήστος, αντιδήμαρχος 


19. Αποδοχή χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

20. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

21. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ανέγερση δημοτικού σχολείου στην πολεοδομική Ενότητα Βατάν» (6/2011)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

22. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ανέγερση δημοτικού σχολείου στην πολεοδομική Ενότητα Εθνικού Σταδίου (8/2011)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

23. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ανέγερση δημοτικού σχολείου στην πολεοδομική Ενότητα επέκταση Ευαγγελικών» (7/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

24. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ανέγερση ειδικού δημοτικού σχολείου – νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Γανόχωρας (82/2012)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

25. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» (8/2014 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

26. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανέγερση θεάτρου και χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης» (77/2010 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

27. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Διανοίξεις Δημοτικών οδών Δ.Κ. Καλλιθέας στον οικισμό της Γρέβενη» (33/2015 μελέτη) προϋπολογισμού 250.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

28. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Τακτοποιητικού Πίνακα εργασιών του έργου «Ανάδειξη – ολοκλήρωση υφιστάμενου πολιτιστικού κέντρου στο Δ.Δ. Περίστασης» και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών (90/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

29. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και του 3ου Π.Τ.Κ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Βατάν» (37/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

30. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης σε Κ.Χ. – Ο.Τ. 109 του Δήμου Κατερίνης» (31/2013 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

31. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αστικές αναπλάσεις στις περιοχές του κέντρου και αστών της πόλης της Κατερίνης» (29/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

32. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Πεζοδρομίων Ενότητας Κέντρου» (72/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

33. Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΚΟΥΡΜΠΑΝΙ», ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ», αρ. μελ.: 20/2012, με κωδικό ΟΠΣΑΑ 177333
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

34. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής ηλεκτρολογικού υλικού, (παρ. 3 του άρθρου 29 του ΕΚΠΟΤΑ) σύμφωνα με τιμολόγια πώλησης που αφορούν στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού Δήμου Κατερίνης 2014»
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

35. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Τακτοποιητικού Πίνακα εργασιών για το έργο «Αναπαλαίωση αποκατάσταση παραδοσιακού κτίσματος Τσαλόπουλου»
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

36. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανέγερση 3 στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και επέκταση – βελτίωση του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας» (32/2012 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος                     

37. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης (ύστερα από εισηγήσεις της Ε.Π.Ζ.)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος                    

38. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της εργασίας με τίτλο «Εργασίες Κοπής και Κλάδευσης   πολύ υψηλών δένδρων» (αρ. μελ. 17/2014)
Εισηγητής: Ευστάθιος Κεραμιδιώτης, αντιδήμαρχος

39. Λήψη απόφασης για έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ΟΠΠΑΠ
Εισηγητής: Θεόδωρος Παυλίδης, πρόεδρος του ΟΠΠΑΠ

40. Έγκριση της 40/2015 απόφασης ΔΗΚΕΔΗΚ σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού της κοινωφελούς επιχείρησης
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΚ

41. Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης» (ΟΠΠΑΠ) και εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου για το έτος 2016»
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου          

42. Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Κατερίνης (ΔΕΥΑΚ) και εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου για το έτος 2016
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

43. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Κατερίνης (Δ.Ε.Ε.Ε.Κ) και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου για το έτος 2016
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

44. Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Επιχείρησης του Δήμου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΔΗΚΕΔΗΚ) και ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου για το έτος 2016
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

45. Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης» και εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου για το έτος 2016
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

46. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής μικρών έργων - εργασιών συντήρησης (για έργα γενικής φύσης και για έργα ειδικής φύσης) σύμφωνα με το 15 του Π.Δ.171/87
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

47. Έγκριση συμμετοχής δημοτικών συμβούλων (κατόπιν κλήρωσης) στις επιτροπές παραλαβής προμηθειών, εργασιών και μεταφορών του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος                    

48. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης γης Δήμου - δημοτών
Εισηγητής: Μπουσνάκης Αστέριος, αντιδήμαρχος                                     

49. Παραχώρηση γηπέδων σε αθλητικά σωματεία
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, εντεταλμένος σύμβουλος                                                 

50. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη μείωσης μισθώματος κατά 20% της εταιρίας «Παύλος Τσεντίδης και Σια Ο.Ε.» μισθώτριας του δημοτικού αναψυκτηρίου που βρίσκεται στο Πλατανόδασος Νεοκαισάρειας
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, εντεταλμένος σύμβουλος                                                 

51. Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης Δημοτικών Ενοτήτων Κατερίνης, Ελαφίνας, Κορινού, Παραλίας με δημοπρασία
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, εντεταλμένος σύμβουλος 

52. Συμπλήρωση της 593/2014 απόφασης Δ.Σ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με τον κανονισμό χρήσης και λειτουργίας παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων κλπ Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

53. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

54. Έγκριση για μεταφορά ποσού σε λογαριασμό της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

55. Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

56. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών, απαλλαγή από την υποχρέωση πληρωμής τελών ανανέωσης τάφου της Μπουλούσιου Παρασκευής στο Β΄ κοιμητήριο με διακριτικά 15/3Β-Ε, ύστερα από αίτηση του Μπουλούση Δημητρίου
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

57. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων του διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων» για την ομάδα 12, συνολικού προϋπολογισμού 194.326,47 ευρώ με ΦΠΑ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, έγκριση πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού και ανάθεση της προμήθειας
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

58. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Δημοτικής Ενότητας Κορινού
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

59. Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή συνδετήριας οδού του νοτιοανατολικού κόμβου (ΝΑΚ του οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε.) με την κοινοτική οδό Κατερίνης – Παραλίας»
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Λιακόπουλος