Κυριακή, 6 Μαΐου 2018

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 7 Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


A/A
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.        
Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ”
2.        
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
3.        
Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018
4.        
Έγκριση επιχορήγησης του Οργανισμού Φεστιβάλ Ολύμπου (ΟΡ.ΦΕ.Ο.) για τη συνδιοργάνωση του 47ου Φεστιβάλ Ολύμπου
Εισηγητής: Δήμαρχος Σάββας Χιονίδης
5.        
Έγκριση της Έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2018 (ύστερα από την 215/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
6.        
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
Εισηγητές: Λάζος Ντόντης, Δημήτριος Ντούρος, Δημήτριος Βαϊνάς, Παρθένα Μακρίδου, Κων/νος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχοι
7.        
Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
8.        
Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του δημοτικού συμβουλίου, προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
9.        
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
10.    
Παράταση της σύμβασης με αριθ. πρωτ. οικ. 17747/5.5.2017  μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της εταιρίας «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.», για την «διακίνηση αλληλογραφίας με υπηρεσία ταχυμεταφορών για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης», ως προς τη διάρκεια
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
11.    
Παραχώρηση χρήσης τμήματος του ΒΚ 341 εμβαδού 569,00τ.μ. αγρόκτημα Καλλιθέας στο Σύλλογο Χειμερινών Κολυμβητών και ρακέτας «ο Ποσειδώνας».
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
12.    
Ανάκληση της 175/1971 απόφασης δωρεάς προκειμένου να επανέλθει η κυριότητα του δωρηθέντος ακινήτου  επί της διασταυρώσεως των οδών Σβορώνου και 16ης Οκτωβρίου (πρώην Πυροσβεστική Υπηρεσία) από το Ελληνικό Δημόσιο- Υπουργείο Οικονομικών στο Δήμο Κατερίνης λόγω μεταβολής της χρήσης του ακινήτου
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
13.    
Τροποποίηση της 116/2018 απόφασης με θέμα «Συγκρότηση επιτροπών α) παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και β) παραλαβής του αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν
Εισηγητής:  Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
14.    
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
15.    
Εκλογή υδρονομέα άρδευσης για την Τοπική Κοινότητα Εξοχής Δ.Ε. Ελαφίνας Δήμου Κατερίνης για την αρδευτική περίοδο έτους 2018
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
16.    
Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου “Ανέγερση θεάτρου και χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης”
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
17.    
Έγκριση αλλαγής επωνυμίας της Κοινοπραξίας «Κ/Ξ ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ – ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ – ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ»
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
18.    
Έγκριση της μελέτης 33/2018  και των τευχών Δημοπράτησης του έργου “Αποκατάσταση ζημιών περιμετρικής οδού στο αγρόκτημα Ράχης της Δ.Δ. Λόφου  που προκλήθηκαν από θεομηνία κατά το διάστημα 15ης -18ης Νοεμβρίου 2017” προϋπολογισμού 34.510,00 ευρώ
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
19.    
Έγκριση της με αριθμ. 37/2018 μελέτης “Μίσθωση μηχανημάτων έργων στις Τ.Κ. Μοσχοποτάμου και Λαγόραχης για την αποκατάσταση των δημοτικών υποδομών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της 15ης-18ης Νοεμβρίου 2017 (Απόφ. Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας ΑΔΑ:ΩΧΚ57ΛΛ-Ξ42) και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
20.    
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
21.    
Αποδοχή χρηματοδότησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
22.    
Έγκριση σχεδίου έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης λουτρικών εγκαταστάσεων Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
23.    
Έγκριση της 1/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Ν. Πιερίας με θέμα “Έγκριση ισολογισμών”
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
24.    
Αποδοχή του αποτελέσματος προϊόντος εκκαθάρισης του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Ν. Πιερίας
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
25.    
Τροποποίηση της αριθ. 709/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Έγκριση λειτουργίας διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου σε 12ωρη και 24ωρη βάση για το έτος 2015 και εφεξής”
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
26.    
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου συμβάσεων προμηθειών
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
27.    
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
28.    
Έγκριση παραλαβής με έκπτωση της προμήθειας των δύο (2) μεταχειρισμένων    αναρροφητικών Σαρώθρων δρόμου χωρητικότητας 2m3 συνολικού προϋπολογισμού 124.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
29.    
Λήψη απόφασης αποδοχής Πράξης, αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, ορισμού Διαχειριστή του έργου (υπολόγου) και ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο διαχείρισης του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την εγκεκριμένη πράξη «Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα της ΣΒΑΑ Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
30.    
Έγκριση μετάβασης Δημοτικών Συμβούλων ως εκπροσώπων του Δήμου στην 6η διακρατική συνάντηση (transnational meeting) των εταίρων του έργου (project) REACT (ΡΙΑΚΤ)  του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» (Europe for Citizens), η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Durres (Δυρράχιο) της Αλβανίας στις 5 και 6 Ιουνίου 2018, εξουσιοδότηση του Δ.Σ. Νικολάου Κατανά για τις απαραίτητες ενέργειες και έγκριση πραγματοποίησης και διάθεσης των σχετικών δαπανών
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
31.    
Έκδοση κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
32.    
Ορισμός μελών του δημοτικού συμβουλίου και στελεχών της Τ.Υ. για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή κρίσης καλλιτεχνικής αρτιότητας
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
33.    
Έγκριση για την αγορά δύο νέων συνδέσεων δεδομένων μέσω κάρτας SIM
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
34.    
Συμπλήρωση της 72/2018 (ΑΔΑ:ΩΥΡΒΩΕΤ-71Ζ) απόφασης ΔΣ με θέμα “Έγκριση συνδιοργάνωσης της 9ης εμποροβιοτεχνικής έκθεσης Πιερίας με το Επιμελητήριο Πιερίας” Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
35.    
Ορισμός εκ νέου των διαχειριστών υπαλλήλων της  διαδικτυακής πλατφόρμας επικοινωνίας και τηλεσυνεργασίας (katerini.e-meeting.gr) για το δημοτικό συμβούλιο και άλλα συλλογικά όργανα του Δήμου
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
36.    
Έγκριση διοργάνωσης - συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης και διάθεση πιστώσεων
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
37.    
Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης της εν ζωή αξίας ζώων
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
38.    
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης στην εκδήλωση "15η Παγκόσμια Αθλητική Συνάντηση Νέων" που θα διεξαχθεί στο κρατίδιο του αδελφοποιημένου Δήμου Μόουσμπουργκ και έγκριση πραγματοποίησης κα διάθεσης των σχετικών δαπανών
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου
39.    
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου
40.    
Τροποποίηση της 253/2015 απόφασης με θέμα «Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία στα Ο.Τ. 736, 737, 740 και 741 στην επέκταση της πολεοδομικής ενότητας Καπνικού Σταθμού (μετά από αίτηση της Ελένης συζ Κωνσταντίνου Τριανταφύλλου και λοιπών)», ως προς το  ποσό  της  αποζημίωσης  των  αιτούντων
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος Σύμβουλος
41.    
Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε διάφορους φορείς και συλλόγους
Εισηγητής: Κυραϊλίδης Χρυσόστομος, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης

Η Πρόεδρος
Καλλιόπη Τζουμέρκα