Τετάρτη, 6 Μαΐου 2020

Έναρξη Εγγραφών στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Κατερίνης

Έναρξη Εγγραφών στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης, για την περίοδο Σεπτέμβριος 2020 - Ιούλιος 2021.

Από τη Διεύθυνση του Ο.Π.Π.Α.Π., ανακοινώνεται ότι οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί θα δέχονται αιτήσεις εγγραφής για τη νέα σχολική περίοδο 2020 – 2021, από τις 10 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στις παρακάτω διευθύνσεις:

Α/Α
ΣΤΑΘΜΟΣ
Δ/ΝΣΗ
MAIL
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1
1ος Παιδικός  Σταθμός
Ιάσωνος & Ιερομονάχου
1ospaidikosoppap@gmail.com
2351029107
2
2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός - Νήπια
19ης Μαΐου
2ospaidikosstoppap@gmail.com
2351033470
3
2ος Βρεφονηπιακός  Σταθμός -Βρέφη
19ης Μαΐου
1osbrefikosoppap@gmail.com
2351023772
4
3ος Παιδικός Σταθμός
Αγ. Αντωνίου-Σβορώνος
3ospaidikosoppap@gmail.com
2351023903
5
4ος Παιδικός Σταθμός
Κρέσνας 35
4ospaidikosoppap@gmail.com
2351035666
6
5ος Βρεφονηπιακός  Σταθμός - Νήπια
Τενέδου-παρ. Νικ. Πλαστήρα
5ospaidikosoppap@gmail.com
2351036044
7
5ος Βρεφονηπιακός Σταθμός - Βρέφη
Τενέδου-παρ. Νικ. Πλαστήρα
5ospaidikosoppap@gmail.com
2351036493
8
Παιδικός Σταθμός  Κορινού
Κορινός
6ospaidikosoppap@gmail.com
2351041065
9
Παιδικός Σταθμός  Λόφου
Λόφος
korpaidikosoppap@gmail.com
2351098396


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το έντυπο της ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης: www. katerini.gr. Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες – διευκρινίσεις που αφορούν την συμπλήρωση της αίτησης μπορούν να επικοινωνούν με τα παραπάνω τηλέφωνα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΤΣΙΑΜΠΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ –ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
                                                  Κατερίνη    …..-…..-2020
                                                  Αριθ. Πρωτ.:……………

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ (ΓΟΝΕΑ)ΠΡΟΣ
« ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ:

Παρακαλώ να εγκρίνετε την αίτησή, για την εγγραφή-επανεγγραφή τ…. παιδι… μου, για την περίοδο 2020-2021

ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
Επώνυμο  και
Όνομα παιδιού
Ημερομηνία
Γέννησης
Εγγραφή
Επανεγ-
γραφή

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΤΗΛ.ΟΙΚΙΑΣ:
ΚΙΝΗΤΟ:
Α.Φ.Μ.:


Για το Τμήμα Παιδικής & Βρεφονηπιακής Μέριμνας
   
(τουλάχιστον 3 επιλογές προτίμησης) 1ος Παιδικός Σταθμός (Ιάσωνος & Ιερομονάχου)

 2ος  Βρεφονηπιακός Σταθμός  (19ης Μαίου )-ΝΗΠΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ:
 2ος  Βρεφονηπιακός  Σταθμός (19ης Μαίου )-ΒΡΕΦΗ

 3ος Παιδικός Σταθμός  (Αγ.Αντωνίου –Σβορώνος )
ΘΕΜΑ: «Εγγραφή/Επανεγγραφή παιδιού»
4ος  Παιδικός Σταθμός  (Κρέσνας 35)
Κατερίνη  …..-…..-2020
 5ος  Βρεφονηπιακός Σταθμός  (Τενέδου-παρ.Νικ.Πλαστήρα)
        ΝΗΠΙΑ

 5ος  Βρεφονηπιακός Σταθμός  (Τενέδου-παρ.Νικ.Πλαστήρα)
        ΒΡΕΦΗ  

6ος  Παιδικός Σταθμός  (Ξάνθου 23)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ     Η    ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.                           4.

2.                           5.

3.
Παιδικός  Σταθμός  Κορινού ( Κορινός)
Παιδικός  Σταθμός  Λόφου (Λόφος)


……. ΑΙΤ………………                             ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΥΡΩ:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΜΟΡΙΑ
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

100ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ

50
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

50
ΑΝΕΡΓΗ ΜΗΤΕΡΑ

10
ΑΝΕΡΓΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

10ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ

20


ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

50
ΓΟΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ-ΦΟΙΤΗΤΕΣ- ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ

30
ΓΟΝΙΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ >50 %

20
ΤΕΚΝΟ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ > 35%

20
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

5
ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

30
ΤΡΙΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

20ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ      10.000 €

50
ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 10.001€ -ΜΕΧΡΙ    15.000 €

45
ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 15.001€ -ΜΕΧΡΙ    20.000 €

40
ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 20.001€ -ΜΕΧΡΙ    25.000 €

35
ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 25.001€ -ΜΕΧΡΙ    30.000 €

30
ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 30.001€ -ΜΕΧΡΙ    35.000 €

25
ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 35.001€ -ΜΕΧΡΙ    40.000 €

20
ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 40.001€ -ΜΕΧΡΙ    45.000 €

15
ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 45.001€ -ΜΕΧΡΙ    50.000 €

10
ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 50.001€ -ΜΕΧΡΙ    55.000 €

5
ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 55.001€ ΚΑΙ ΠΑΝΩ

0

1. Από την μοριοδότηση εξαιρούνται:

· Ορφανά παιδιά από δύο γονείς.
· Παιδιά πολυτέκνων-τριτέκνων και ορφανά από ένα γονέα
· Παιδιά εργαζόμενων μητέρων, όταν ήδη το ένα παιδί της οικογένειας έχει επιλεγεί σε μια κατηγορία με το σύστημα μοριοδότησης.
· Παιδιά στα οποία παρουσιάζεται ξαφνική αλλαγή της οικογενειακής κατάστασης (θάνατος, σοβαρή ασθένεια κλπ.), μετά από κοινωνική έρευνα.
· Παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών.