Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕ ΛΙΓΟ.

Θέματα:

1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2015
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος
3. Έγκριση της Δ΄ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014 (ύστερα από την 14/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος
4. Έγκριση ή μη της μελέτης με τίτλο «Βελτίωση υποδομών αγροτικής οδοποιίας στο αγρόκτημα Σβορώνου» προϋπολογισμού 98.100,00 ευρώ με ΦΠΑ (42/2014 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
5. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη απόφασης ένταξης στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Νομού Πιερίας στα πλαίσια της δράσης «L321-1 “Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις”» του έργου «Βελτίωση υποδομών αγροτικής οδοποιίας στο αγρόκτημα Σβορώνου» προϋπολογισμού 98.100,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (42/2014 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
6. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 1 παρ.1γ του Π.Δ.23/2000.
Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, αντιδήμαρχος
7. Έγκριση κατανομής απόδοσης στο Δήμο Κατερίνης ύψους 125.920,39 ευρώ έναντι δόσης έτους 2014, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3756/2009
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος
8. Αποδοχή χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος
9. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος
10. Ορισμός εκπροσώπων (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) για συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης – απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή επικίνδυνων επιβλαβών πλοίων εκτός λιμένος
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
11. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Κατερίνης» έτους 2015
Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, αντιδήμαρχος
12. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής βιβλίων στα πλαίσια της πράξης «Αναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στον Κορινό» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 177329
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος
13. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Εθνικού Σταδίου» (34/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος
14. Παραχωρήσεις Δημοτικών Γηπέδων σε Αθλητικούς Συλλόγους
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, εντεταλμένος σύμβουλος
15. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων δημοτικής ενότητας Πιερίων» (50/2013 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος
16. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Βατάν» (44/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος
17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή 1ης χωμάτινης δεξαμενής στη θέση «ΑΗΔΗΜΗΤΡΙΝΑ» (62/2012 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
18. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη Α. μείωσης φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών (Μοσχοποτάμου, Λαγόραχης & Αρωνά) Δήμου Ελαφίνας) (90/2010 μελέτη ΤΥΔΚ) και Β. χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσής του
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
19. Έγκριση δημιουργίας κτίσματος σε δημοτικό ακίνητο
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, εντεταλμένος σύμβουλος
20. Έγκριση διεξαγωγής ποδοσφαιρικών αγώνων συλλόγων σε δημοτικά γήπεδα
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, εντεταλμένος σύμβουλος
21. Έγκριση αποζημίωσης επικειμένων στα Ο.Τ. 642, 643 της Πολεοδομικής Ενότητας Καπνικός Σταθμός - επέκταση
Εισηγητής: Μπουσνάκης Αστέριος, αντιδήμαρχος
22. Έγκριση αποζημίωσης επικειμένων στο Ο.Τ. 214Β της Πολεοδομικής Ενότητας Ευαγγελικά - επέκταση
Εισηγητής: Μπουσνάκης Αστέριος, αντιδήμαρχος
23. Έγκριση αποζημίωσης επικειμένων στο Ο.Τ. 147 της Πολεοδομικής Ενότητας Ευαγγελικά - επέκταση
Εισηγητής: Μπουσνάκης Αστέριος, αντιδήμαρχος
24. Έγκριση διενέργειας προμήθειας γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, εντύπων, χαρτιού εκτύπωσης, φακέλων αλληλογραφίας, φωτοαντιγραφικού υλικού, υλικών και αναλώσιμων μηχανογράφησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος
25. Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος
26. Λήψη απόφασης για τα έξοδα κηδείας των αιρετών για το έτος 2015
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος
27. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, αντιδήμαρχος
28. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας των υλικών της ομάδας 3 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ», προϋπολογισμού 5.116,80 € με Φ.Π.Α., η οποία αποτελεί τμήμα της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΧΑΡΤΙΚΑ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 290.018,70 πλέον Φ.Π.Α. 66.704,31 ΣΥΝΟΛΟ 356.723,01 €.
Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, αντιδήμαρχος
29. Λήψη απόφασης για έγκριση καταχώρισης στις υποχρεώσεις του Δήμου των δαπανών που προκύπτουν από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος
30. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση του κεντρικού πεζοδρόμου και του πάρκου στα Καταφιώτικα» (26/2010 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος
31. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτηρίων» (66/2013 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος
32. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος βύθισης των κάδων απορριμμάτων» με αριθμό μελέτης 70/2009
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος
33. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης σε ΚΧ – ΟΤ 109 του Δήμου Κατερίνης» με αριθμό μελέτης 31/2013
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος
34. Λήψη απόφασης για μεταφορά έδρας συνδέσμου ύδρευσης
Εισηγητής: Ντούρος Δημήτριος, εντεταλμένος σύμβουλος
35. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης και έγκριση παραχώρησης θέσεων στάθμευσης σε ΑμΕΑ
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος
36. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου στέγασης του κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στο Δήμο Κατερίνης»
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος
37. Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών σύμφωνα με τους Ν. 4264/2014 και 4307/2014
Εισηγητής: Λεμονόπουλος Χρήστος, αντιδήμαρχος
38. Λήψη αποφάσεων για οριστική αφαίρεση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς διαδικτύου
Εισηγητής: Λεμονόπουλος Χρήστος, αντιδήμαρχος
39. Λήψη απόφασης για την κατανομή ποσού 259.273,81 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (α’ κατανομή έτους 2015) (σύμφωνα με την αριθ. 1/2015 απόφαση ΔΕΠ)
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΕΠ
40. Έγκριση απευθείας ή μη εκμίσθωση δημοτικών αγρών και σχολικών κλήρων μετά από άγονη διαδικασία δημοπράτησής τους
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, εντεταλμένος σύμβουλος
41. Έγκριση ή μη πρακτικού συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Κατερίνης (No 07/12-12-2014)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, πρόεδρος της Επιτροπής
42. Λήψη απόφασης περί εμμονής ή μη στην 253/2014 γνωμοδότηση του Δ.Σ. για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 518 της πολεοδομικής ενότητας Εθνικού Σταδίου – Επέκταση Κατερίνης ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, από Αμιγή κατοικία σε Κεντρική λειτουργία πόλης.
Εισηγητής: Μπουσνάκης Αστέριος, αντιδήμαρχος
43. Παραλαβή της μελέτης που αφορά στη «Σύνταξη τροποποιήσεων της αριθ. 1/2003 πράξης εφαρμογής Π.Ε. Επέκταση Εθνικού Σταδίου του Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Μπουσνάκης Αστέριος, αντιδήμαρχος
44. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών Μοσχοποτάμου, Λαγοράχης και Αρωνά Δήμου Ελαφίνας» (Α.Μ. 90/2010 ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
45. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος
46. Ανάκληση της με αριθμό 678/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Επιχορήγηση 10.000,00 ευρώ προς την Ιερά Μητρόπολη Κατερίνης Κίτρους και Πλαταμώνος για ενίσχυση του εκκλησιαστικού κοινωνικού παντοπωλείου <Τροφοδότης>» και εκ νέου λήψη της
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος
47. Λήψη απόφασης για αποπληρωμή τόκων δανείου Συνεταιριστικής Τράπεζας της Δ.Ε.Ε.Ε.Κ. από 01-10-2014 έως σύνταξης συμφωνητικού διακανονισμού δανείου ύστερα από την 692/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Ελευθεριάδου – Μελετλίδου Ροδή
48. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. Γ850 επί της οδού Τ. Τερζοπούλου της πολεοδομικής ενότητας Εθνικού Σταδίου – Επέκταση Κατερίνης, ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης από «Αμιγή κατοικία, πρατήρια βενζίνης & αγροτικές αποθήκες» σε «Κεντρικές Λειτουργίες».
Εισηγητής: Μπουσνάκης Αστέριος, αντιδήμαρχος
49. Παρακατάθεση αποζημίωσης για απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών και διόρθωση της 624/2014 απόφασης Δ.Σ.
Εισηγητής: Μπουσνάκης Αστέριος, αντιδήμαρχος
50. Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας εγκατάστασης οικήματος από εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα
Εισηγητής: Λεμονόπουλος Χρήστος, αντιδήμαρχος
51. Λήψη απόφασης για ονομασία πλατειών και γηπέδου Ποδοσφαίρου
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος
52. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 232β, 232δ της πολεοδομικής ενότητας Βατάν - Αναθεώρηση Κατερίνης, σε συμμόρφωση με την 232/2007 απόφασης του Θ’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.
Εισηγητής: Μπουσνάκης Αστέριος, αντιδήμαρχος
53. Έγκριση ή μη των με αριθ. 161 και 162/2014 αποφάσεων της ΔΕΥΑΚ με θέμα τον καθορισμό νέας τιμής χρέωσης ανά κυβικό μέτρο νερού, μειωμένο κατά 15%.
Εισηγητής: Δρούγκας Φώτιος Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ
54. Έγκριση ή μη της 73/2014 απόφασης της ΔΗΚΕΔΗΚ με θέμα: «Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αποζημίωση του προέδρου και των μελών του ΔΣ της ΔΗΚΕΔΗΚ»
Εισηγητής: Παπαδημητρίου Θωμάς Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΚ
55. Έγκριση ή μη απόφασης της ΔΗΚΕΔΗΚ για αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΔΗΚ οικ. έτους 2015
Εισηγητής: Παπαδημητρίου Θωμάς Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΚ
56. Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφου στο Β΄ Κοιμητήριο για 40 χρόνια, ύστερα από αίτηση του κου κ. Μεταξά Θεόδωρου
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, εντεταλμένος σύμβουλος