Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου


Σας καλούμε σε τακτικής συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 5 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:


1. Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης του Δήμου Κατερίνης προς τους αγρότες
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος
2. Έγκριση επιχορήγησης προς την Ιερά Μητρόπολη Κατερίνης Κίτρους και Πλαταμώνος για ενίσχυση του εκκλησιαστικού κοινωνικού της έργου.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος
3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2016
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος
5. Ανάκληση της 170/2014 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: Δωρεάν παραχώρηση στη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. για προσωρινή χρήση δημοτικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες λειτουργίας του προγράμματος « Βοήθεια στο Σπίτι» στη Δ.Ε. Ελαφίνας
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΚ
6. Λήψη απόφασης για δωρεάν διάθεση ξυλείας καστανιάς στον οικιστικό σύλλογο Άνω Μηλιάς
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
7. Έγκριση ανάληψης συνδρομής νέας γραμμής VDSL ταχύτητας 50 Mbps για την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου μέσω ασύρματης διασύνδεσης στις κοινότητες Κούκου και Σεβαστής
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, αντιδήμαρχος
8. Λήψη απόφασης για ανάκληση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, αντιδήμαρχος
9. Λήψη απόφασης για διαγραφή για διάφορους λόγους προστίμων του ΚΟΚ με σκοπό την ορθή βεβαίωσή τους
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος
10. Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος
11. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ.6 Ν.3463/06)
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος
12. Έγκριση ή μη έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Δ΄ τριμήνου 2015 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015 (μετά από εισήγηση της Ο.Ε.)
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος
13. Έγκριση της 12/2016 απόφασης Δ.Σ. της Δ.Ε.Ε.Ε.Κ. σχετικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016
Εισηγητής: Ροδή Μελετλίδου, Δ.Σ. και πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Ε.Κ.
14. Κατανομή ποσού στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (σύμφωνα με απόφαση ΔΕΠ)
Εισηγητής: Παπαζήσης Αναστάσιος, Δ.Σ. και Πρόεδρος της ΔΕΠ
15. Γνωμοδότηση για τη χωροταξική κατανομή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ύστερα από εισήγηση της ΔΕΠ
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΕΠ
16. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη παραχώρησης χρήσης τμήματος του πρώην ΚΕΓΕ Κατερίνης στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΕΠ
17. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης γης Δήμου - δημοτών
Εισηγητής: Μπουσνάκης Αστέριος, αντιδήμαρχος
18. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος
19. Λήψη απόφασης για ονομασία αγροτικής οδού στη θέση ΛΕΙΒΑΔΙΑ
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος
20. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης κτηρίου και περιβάλλοντος χώρου στο κοινοτικό κατάστημα και ιατρείο Βρίας»
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος
21. Έγκριση πρακτικών με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια των υλικών της 1ης Ομάδας «Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση επικεράμωσης με κεραμίδια γαλλικού τύπου» που συμπεριλαμβάνεται στην «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών» και ανάθεση της προμήθειας
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος
22. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της αριθ.πρωτ.οικ.67439/29-12-2015 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της Ζουμπουλάκης Προμήθειες ΑΕ ως προς κάποια είδη των πακέτων Α και ΣΤ (λόγω κατάργησής τους από την εταιρεία κατασκευής και έλλειψης στην αγορά) στα πλαίσια της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» Α.Μ.46/2015 και ως προς τον χρόνο παράδοσης των ειδών για τα οποία έγινε δεκτή η επικαιροποίηση
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος
23. Έγκριση πρακτικών με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης των υλικών των 3, 6 και 7 ομάδων που συμπεριλαμβάνονται στην «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών» συνολικού προϋπ/σμού € 72.217,81 ευρώ με Φ.Π.Α. (Α.Μ.12 & 47/15)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος
24. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτηρίων»
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος
25. Έγκριση χορήγησης παράτασης παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια της πράξης «Αναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στον Κορινό» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 177329» και συγκεκριμένα για την ομάδα Γ: έπιπλα
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος
26. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού Ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού Δήμου Κατερίνης 2014»
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος
27. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υλικών «Αναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στον Κορινό», Ομάδα Γ΄: Έπιπλα» αρ.μελ.: 21/2012, μρ κωδικό ΟΠΣΣΑ 177329\
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος
28. Λήψη απόφασης για τη λειτουργία λαϊκής αγοράς στη Δ.Κ. Καλλιθέας
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, αντιδήμαρχος
29. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς διαδικτύου
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, αντιδήμαρχος
30. Έγκριση της υπ’ αριθ. 16/2015 απόφασης Τοπικής Κοινότητας Παραλίας σχετικά με αλλαγή θέσης άσκησης δραστηριότητας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, αντιδήμαρχος
31. Έκτακτη επιχορήγηση από το Δήμο Κατερίνης στη Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Γεώργιος Ίτσιος, Δ.Σ. και πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης
32. Έκτακτη επιχορήγηση του ΟΠΠΑΠ για λειτουργικές δαπάνες
Εισηγητής: Θεόδωρος Παυλίδης, Δ.Σ. και πρόεδρος του ΟΠΠΑΠ
33. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος
34. Τροποποίηση αποφάσεων Δ.Σ. σχετικών με καθορισμό αμοιβής δικηγόρων για θέματα πολεοδομίας
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος
35. Έγκριση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης -κατά το άρθρο 25 παρ.1 του Π.Δ.60/2007- για την ανάθεση της παροχής της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016» προϋπολογισμού 27.000,00 ευρώ (70/2015 μελέτη) ύστερα από την αριθ.16/2016 απόφαση ΟΕ.
Εισηγητής: Αθανασιάδης Παναγιώτης, αντιδήμαρχος
36. Έγκριση πρακτικών με διαδικασίες διαπραγμάτευσης για την για την ομάδα 4: Λιπαντικά για τα οχήματα του Δήμου Κατερίνης προϋπολογισμού 59.883,00 ευρώ + 13.773,09 ευρώ ΦΠΑ σύνολο 73.656,09 ευρώ, η οποία αποτελεί τμήμα του διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων» και ανάθεση της προμήθειας
Εισηγητής: Αθανασιάδης Παναγιώτης, αντιδήμαρχος
37. Έγκριση ή μη πρακτικού συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Δ.Σ. και πρόεδρος της Επιτροπής
38. Έγκριση των από 14.01 και 21.01.2016 πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ημιφορτηγών αυτοκινήτων για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας» προϋπολογισμού 51.660,00 ευρώ με ΦΠΑ (42.000,00 + 9.660,00 ΦΠΑ 23%) αριθμός μελέτης 81/2015 και επιλογή του τρόπου ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
39. Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο «Βελτίωση – αποκατάσταση Δημοτικής Οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Πιερίων» (61/2015 μελέτη) και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Λιακόπουλος