Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης.


Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης με τα εξής θέματα:

1.
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

2.
Αποδοχή επιχορήγησης 2.943.730,74 € για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου προς τρίτους
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

3.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

4.
Επιχορήγηση Ναυτικού Ομίλου Κατερίνης
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος


5.
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος “Δράσεις επικαιροποίησης μακροσκοπικού κυκλοφοριακού μοντέλου”
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, εντεταλμένος σύμβουλος


6.
Λήψη απόφασης για διαγραφή για διάφορους λόγους προστίμων του ΚΟΚ με σκοπό την ορθή βεβαίωσή τους
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος


7.
Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος


8.
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος


9.
Έγκριση παραλαβής μελέτης με τίτλο «Μελέτη φωτισμού του κεντρικού Πάρκου Κατερίνης με σκοπό την εναρμόνισή του με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN13201 και την αναβάθμιση του βιοκλιματικού του χαρακτήρα»
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος


10.
Έγκριση σύνταξης Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής από κοινόχρηστο χώρο στην περιοχή της Γρέβενης
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος


11.
Ανάθεση (μετά από διαπραγμάτευση) της ομάδας 6 «Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα τηλεομοιοτυπίας (φαξ), τους εκτυπωτές και τα πολυμηχανήματα και υλικών για τις ανάγκες μηχανογράφησης του Δήμου» προϋπολογισμού 14.383,00 € πλέον Φ.Π.Α., η οποία είναι τμήμα της προμήθειας «Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, εντύπων, χαρτιού εκτύπωσης, φωτοαντιγραφικού υλικού, υλικών και αναλωσίμων μηχανογράφησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος


12.
Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης σε Κ.Χ. – Ο.Τ. 109 του Δήμου Κατερίνης, αρ. μελ.31/2013» του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος


13.
Ανάκληση ή μη της 119/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Εκμετάλλευση δασικών τμημάτων έτους 2016 Δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μηλιάς»
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος


14.
Έγκριση παραλαβής Οριστικής Υδραυλικής μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (εκβολή της τάφρου Τ2)»
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος


15.
Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός δικτύου μεταφοράς νερού άρδευσης στην Τ.Κ. Μηλιάς» (83/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος


16.
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης, της Δ.Ε.Α.Κ. και του Δήμου Πύδνας- Κολινδρού για την κατασκευή του έργου «Διασύνδεση ΕΕΛ Κορινού και ΕΕΛ Κατερίνης» προς ολοκλήρωση του έργου: «Αποχέτευση Ακαθάρτων Μακρυγιάλου»
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου


17.
Χορήγηση άδειας λειτουργίας εσωτερικής αθλητικής κολυμβητικής δεξαμενής δημόσιας χρήσης.
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, Αντιδήμαρχος


18.
Έγκριση απόφασης Τοπικής Κοινότητας Παλαιού Κεραμιδίου περί ξύλευσης στα αριθ. 846, 836, 801 τεμάχια κτηματικής περιοχής Τ.Κ. Παλαιού Κεραμιδίου
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος


19.
Έγκριση απόφασης Τοπικής Κοινότητας Ρητίνης περί ξύλευσης στο αριθ. 1595 τεμάχιο κτηματικής περιοχής Τ.Κ. Ρητίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος


20.
Έγκριση πρακτικών με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια των υλικών της ομάδας 5 «Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ψευδοροφής (ορυκτή ίνα)» προϋπ/σμού 4.000,00 ευρώ εκτός Φ.Π.Α. και της ομάδας 8 «Προμήθεια υλικών, μικροϋλικών και εξαρτημάτων συντήρησης κεντρικής θέρμανσης» προϋπολογισμού 4.027,04 ευρώ εκτός ΦΠΑ (Α.Μ. 47/2015) που συμπεριλαμβάνονται στην «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών» συνολικού προϋπ/σμού € 72.215,81 ευρώ με Φ.Π.Α. (23%) (Α.Μ.12 & 47/15)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος


21.
Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης και ανάθεση των ομάδων Α4. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΟΠΠΑΠ, Α5. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΟΠΠΑΠ και Β4. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ-ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΔΗΚΕΔΗΚ, συνολικού προϋπολογισμού 28.767,40 € πλέον Φ.Π.Α, για τις οποίες ο διαγωνισμός απέβη άγονος, και αποτελούν τμήματα της προμήθειας: «Προμήθεια συσσιτίων – τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών προσώπων του Δήμου έτους 2016»
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος


22.
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων δημοτικής ενότητας Πιερίων» του Δήμου Κατερίνης (50/2013 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος


23.
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση του ισογείου του πρώην Δημαρχείου Δ. Πιερίων για τη μεταστέγαση του ΚΕΠ Τ.Κ. Ρητίνης» (55/2014 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος


24.
Διατύπωση απόψεων για μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων ύστερα από εισηγήσεις της Ε.Π.Ζ.
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος


25.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος


26.
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος


27.
Έγκριση της Β΄ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2015 (ύστερα από την 306/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος


28.
Τροποποίηση της 575/2014 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Βατάν» (40/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος


29.
Ανάκληση της 373/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα [Έγκριση της 70/2016 μελέτης του έργου «Συντήρηση και βελτίωση αθλητικών χώρων Δημοτικών Ενοτήτων Πέτρας, Ελαφίνας, Παραλίας, Κορινού, Πιερίων» προϋπολογισμού 59.844,14 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με αυτεπιστασία] και εκ νέου λήψη της
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος


30.
Ανάκληση της 374/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα [Έγκριση της 69/2016 μελέτης του έργου «Συντήρηση και βελτίωση αθλητικών χώρων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» προϋπολογισμού 69.971,84 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με αυτεπιστασία] και εκ νέου λήψη της
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος


31.
Ανάκληση της 375/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα [Έγκριση της 73/2016 μελέτης του έργου «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτηρίων και κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων Πέτρας, Ελαφίνας, Παραλίας, Κορινού, Πιερίων» προϋπολογισμού 49.543,46 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με αυτεπιστασία] και εκ νέου λήψη της
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος


32.
Εξέταση της ένστασης του αναδόχου του έργου «Ανέγερση θεάτρου και χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης» (77/2010 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος


33.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης τοιχίου αντιστήριξης στο γήπεδο ΑΕ Ποντίων» (69/2015 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

34.
Έγκριση της αριθ.84/2016 μελέτης, έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων αναρροφητικών σαρώθρων» προϋπολογισμού 74.152,00 ευρώ με ΦΠΑ (59.800,00+14.352,00 ΦΠΑ24%) και έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος


35.
Έγκριση απόφασης Τοπικής Κοινότητας Βρίας περί ξύλευσης στα αριθ. 184, 341ι, 108, 176, 210, 257α , 303α, 316α , 431 και 449 τεμάχια κτηματικής περιοχής Τ.Κ. Βρίας
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος


36.
Παραχώρηση γηπέδων σε αθλητικά σωματεία και συλλόγους
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, εντεταλμένος σύμβουλος


37.
Διάθεση ποσού εισπραττόμενου στις λαϊκές αγορές ημερήσιου τέλους, σε Ομοσπονδία Συλλόγων παραγωγών λαϊκών αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας Θεσσαλίας Θράκης
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, Αντιδήμαρχος


38.
Λήψη απόφασης για λειτουργία λαϊκής αγοράς στη Δ.Κ. Καλλιθέας
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, Αντιδήμαρχος


39.
Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δήμου – δημοτών
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, Αντιδήμαρχος


40.
Έγκριση ή μη πρακτικού συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Δ.Σ. και πρόεδρος της Επιτροπής


41.
Λήψη απόφασης για χρήση χώρων του 15ου δημοτικού σχολείου ύστερα από τη 17/2016 εισήγηση της ΔΕΠ
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, πρόεδρος της ΔΕΠ


42.
Κατανομή ποσού 262.206,10 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2016 (Γ΄ κατανομή) και της κάλυψης της δαπάνης των Σχολικών Τροχονόμων από Σεπτέμβριο ως Δεκέμβριο 2016
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, πρόεδρος της ΔΕΠ


43.
Ανάκληση ή μη της απόφασης παραχώρησης σχολικών αιθουσών στο ΚΕ.ΣΥ.Π.
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, πρόεδρος της ΔΕΠ44.
Έγκριση διοργάνωσης – συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Μακρίδου – Παρτσαλίδου Παρθένα


45.
Λήψη απόφασης για παραχωρήσεις τάφων στο Β΄ Κοιμητήριο για 40 χρόνια, ύστερα από αιτήσεις δημοτών
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, εντεταλμένος σύμβουλος


46.
Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας (χαρτικά, απορρυπαντικά, σακούλες απορριμμάτων, εργαλεία καθαριότητας) για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος


47.
Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των Νομικών του Προσώπων και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος


48.
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις –εργασίες συντήρησης χώρων Αναψυχής Δήμου Ελαφίνας» (203/2010 μελέτη ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος


49.
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή 1ου Χωμάτινου Ταμιευτήρα στη θέση Αηδημητρινά» ΑΜ:62/2012
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος


50.
Τροποποίηση της αριθ.πρωτ.οικ.27690/11-06-2015 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της εταιρείας ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟ ΠΑ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ με διακριτικό τίτλο ΔΕΑΔΟ Α.Ε. για την «Προμήθεια, φόρτωση αμμοχάλικων» για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά και διάστρωση αμμοχάλικων», ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 25/2014)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος


51.
Επικαιροποίηση της αριθ. 164/2011 απόφασης ΔΣ περί αγοράς ακινήτου στην Τ.Κ. Άνω Αγ. Ιωάννη
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος


52.
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ», αρ. μελ.: 56/2013
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος


53.
Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής συμβάσεων Προμηθειών και Παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11 του Ν.4412/2016
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος


54.
Έγκριση αρδευτικής περιμέτρου αρδευτικού έργου Μοσχοποτάμου
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος


55.
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων κοιμητηρίων Δ. Κατερίνης»
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος


56.
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος βύθισης των κάδων απορριμμάτων» (70/2009 μελέτη ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος


57.
Έγκριση της αριθ. 89/2016 μελέτης, έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών και ανταλλακτικών» προϋπολογισμού 59.985,00 ευρώ (48.375,00 € + 11.610,00 € ΦΠΑ 24%) και έγκριση συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, Αντιδήμαρχος