Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

Δήμος Κατερίνης: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για συμμετοχή στην Εμποροπανήγυρη στον οικισμό Ανδρομάχης

Δήμος Κατερίνης: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για συμμετοχή στην Εμποροπανήγυρη στον οικισμό Ανδρομάχης
Τη διεξαγωγή της ετήσιας εμποροπανήγυρης στον οικισμό Ανδρομάχης Δ.Κ. Κατερίνης, το διάστημα από 02/09/2017 έως και 08/09/2017 ανακοινώνει ο Δήμος Κατερίνης και καλεί όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος σε αυτή, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής έως και τις 22-08-2017, προκειμένου να τους χορηγηθούν οι σχετικές άδειες συμμετοχής.

Για τη χορήγηση της άδειας συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη, απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α)αίτηση (έντυπο υπηρεσίας), που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία:

- Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία του αιτούντος

- Όνομα Πατρός

- Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς με την

αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ

- Διεύθυνση κατοικίας

- ΑΦΜ και ΔΟΥ

- Ακριβή θέση του χώρου

- Αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αν υπάρχει

- Πωλούμενο είδος

β) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (Α΄ 47) και 1642/1986 (Α΄ 125), ή επανεκτύπωση από το ΤΑΧΙSNET

γ) βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων ποτών,

δ) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

ε) Δημοτική Ενημερότητα από το αρμόδιο Τμήμα Ταμείου του Δήμου ( Άρθρο 285 Κ.Δ.Κ.) περί μη οφειλής

στ) φωτ/φα θεωρημένα των σχετικών αδειών που κατέχουν όπως α) αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών β) αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου ή στάσιμου), γ) αδειών συμμετοχής σε Κυριακάτικες αγορές για το έτος διενέργειας της Εμποροπανήγυρης - άδεια υπαιθρίου εμπορίου για τις καντίνες

ζ) βεβαίωση περί εγγραφής στο Αρμόδιο επιμελητήριο οι έμποροι (εφόσον διαθέτουν επαγγελματική στέγη, κατάστημα, βιοτεχνία, πρατήριο, εργοστάσιο κλπ.), κ.λ.π.

η) Απόδειξη ταμειακής μηχανής έτους 2017

θ) κάθε άλλο δικαιολογητικό που καθιστά νόμιμο τον δικαιούχο της άδειας στην άσκηση της εμπορικής του δραστηριότητας έναντι κάθε αρχής

ι) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας (για τους αλλοδαπούς)

κ) Πιστοποιητικό υγείας για όσους πωλούν είδη τροφίμων.

Την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά μπορεί να υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένο άτομο. Στην συνέχεια θα εκδίδονται οι άδειες συμμετοχής που ισχύουν για συγκεκριμένο χώρο και θέση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την σχετική αίτηση από το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Κατερίνης. Η αίτηση θεωρείται έγκυρη όταν κατά την υποβολή της συνοδεύεται από όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Οι ετεροδημότες, μπορούν να ζητήσουν να τους αποσταλεί η σχετική αίτηση συμμετοχής σε fax ή να την αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης (www.katerini.gr).


ΡΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Η προσέλευση και εγκατάσταση στον χώρο της εμποροπανήγυρης από ενδιαφερόμενους οι οποίοι δεν έχουν τα απαιτούμενα νόμιμα δικαιολογητικά δεν θα επιτρέπεται και θα απομακρύνονται.
Η έκδοση των σχετικών αδειών και η παραλαβή τους από τους εκθέτες θα γίνει κατόπιν της κατάθεσης του τέλους που τους αναλογεί.Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΑΒΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ