Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 11 Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


A/A
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.        
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
2.        
Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (4η)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
3.        
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης σε Πρόταση Χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE IP στον τομέα της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (2017 Call)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
4.        
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
Εισηγητές: Λάζος Ντόντης, Δημήτριος Ντούρος, Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχοι
5.        
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
6.        
Έγκριση σύνταξης συμβολαίου για τη μεταβίβαση ακινήτου στους νόμιμους κληρονόμους του Ισαάκ Παυλίδη, ύστερα από την αριθ. 32/2018 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος 
7.        
Λήψη απόφασης για διοικητική αποβολή από τα 5356ιβ, 5363 και 5379 τεμάχια αγροκτήματος Κατερίνης
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
8.        
Εξώδικος (συμβιβαστικός) καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης Δήμου – δημοτών
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
9.        
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΑΣ», αρ. μελ. 62/2013
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
10.    
Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή βάσης στήριξης, σκίαστρου, αγωγού υδροδότησης & ηλεκτροδότηση Αστυνομικού Περιπτέρου –χρήση γερανοφόρου οχήματος για τοποθέτηση προβολέων και άλλων χρηστικών υλικών & επίχωση με υλικό υποβάσεως χώρου τοποθέτησης σκηνών στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στην θέση ΨΝΠΟ» (Α.Μ. 66/2016)  
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
11.    
Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής  Παραλαβής του έργου «Κατασκευή υποδομών πυρόσβεσης στο χώρο φιλοξενίας προσφύγων στη θέση ΨΝΠΟ» (Α.Μ. 75/2016)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
12.    
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Επισκευή – Επιδιόρθωση – Βελτίωση ξύλινης προβλήτας στην Παραλία Κατερίνης και εργασίες αποκατάστασης κεντρικής πλατείας (αρ. μελ. 22/2016)”
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
13.    
Τροποποίηση της αριθ. 118/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Αποδοχή χρηματοδοτήσεων από το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" του Υπουργείου εσωτερικών» ως προς το σκέλος Α
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
14.    
Κατανομή υπολοίπων ΣΑΤΑ για τη χρηματοδότηση έργων, μελετών και προμηθειών
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
15.    
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
16.    
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
17.    
Εκλογή υδρονομέων άρδευσης για το Δήμο Κατερίνης για την αρδευτική περίοδο έτους 2018 Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
18.    
Καθορισμός Φορέα Λειτουργίας Φραγμάτων αρδευτικών έργων Δήμου Κατερίνης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφαλείας Φραγμάτων
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
19.    
Έγκριση της αριθ. 21/2018 μελέτης «Προμήθεια λιπαντικών για τα αυτοκίνητα του Δήμου Κατερίνης», προϋπολογισμού 59.551,00 ευρώ + 14.292,24 ευρώ ΦΠΑ = 73.843,24 ευρώ,  έγκριση διενέργειας της προμήθειας  και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
20.    
Έγκριση διοργάνωσης διήμερης διακρατικής συνάντησης στο πλαίσιο του έργου REACT του ευρωπαϊκού προγράμματος “ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ” και έγκριση διάθεσης πιστώσεων Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
21.    
Κατάργηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου στη Δ.Κ. Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
22.    
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου Κατερίνης
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος 
23.    
Έγκριση διοργάνωσης - συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης και διάθεση πιστώσεων
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
24.    
Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Πρόεδρος Δ.Ω.Κ.
25.    
Έγκριση της 32/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με θέμα “Λήψη απόφασης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε τριμελή Επιτροπή μελών Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 1069/80”
Εισηγητής: Φώτιος Δρούγκας, Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
26.    
Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης έτους 2017
Εισηγητής: Γεώργιος Ίτσιος, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
27.    
Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης έτους 2017
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
28.    
Εξέταση ένστασης και εμμονή ή μη στην με αριθμό 560/2017 απόφαση Δ.Σ. που αφορά σε γνωμοδότηση για τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πολεοδομικής ενότητας επέκτασης Καλλιθέας (Γρέβενη), στο Ο.Τ. 94 σε Ο.Τ. 94Α και 94Β και στο Ο.Τ. 95 σε Ο.Τ. 95Α και 95Β, με αποχαρακτηρισμό των με αριθμό από την διανομή 861, 862, 873 και 874 δημοτικών οικοπέδων σε δρόμο (εναρμόνιση με υφιστάμενη κατάσταση) και την ταυτόχρονη αποκατάσταση των δημοτικών οικοπέδων με δημιουργία δύο νέων οικοδομήσιμων χώρων Ο.Τ. 101Α και 101Β στα Κ.Χ. Χώρου Στάθμευσης και Κ.Χ. Χώρου Πρασίνου της ίδιας ενότητας όπως περιγράφεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα που συνοδεύουν
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος Σύμβουλος
29.    
Λήψη απόφασης για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού στο Ο.Τ. 258, 259α και 260 της πολεοδομικής ενότητας Κέντρου Δήμου Κατερίνης και συγκεκριμένα την διόρθωση των ασυμφωνιών μεταξύ εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και υλοποιημένης κατάστασης επί της οδού Νοταρά
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος Σύμβουλος
30.    
Έγκριση του 2/2018 πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, πρόεδρος της Επιτροπής
31.    
Παραχώρηση σχολικών χώρων σε διάφορους φορείς και συλλόγους
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας


Η Πρόεδρος
Καλλιόπη Τζουμέρκα