Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 21 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Κατερίνης...

(αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:ΘΕΜΑ 1o: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος


ΘΕΜΑ 2o: Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (17η)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος


ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
Εισηγητής: Αντιδήμαρχοι Λάζος Ντόντης, Δημήτριος Ντούρος, Νικόλαος Παπαζιώγας, Παρθένα Μακρίδου, Δημήτριος Βαϊνάς, Κων/νος Τσιουκάνης


ΘΕΜΑ 4o: Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος


ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων στο Δημοτικό Πάρκο Κατερίνης στο πλαίσιο λειτουργίας του χριστουγεννιάτικου «Πάρκου των χρωμάτων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος


ΘΕΜΑ 6o: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος


ΘΕΜΑ 7o: Παραχώρηση στην ενορία του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Μοσχοποτάμου χώρου έκτασης 4,50 τ.μ. στην Κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Μοσχοποτάμου για να ανεγερθεί εκκλησάκι
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος


ΘΕΜΑ 8o: Λήψη απόφασης για τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθμ.405/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κατερίνης ως προς την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών των εταιριών FIBROTERMICA HELLAS A.E. και ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος


ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση της αριθμ. 124/2018 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δ. Κατερίνης»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος


ΘΕΜΑ 10o: Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου στο πλαίσιο εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργων στις Τ.Κ. Μοσχοποτάμου και Λαγόραχης για την αποκατάσταση των δημοτικών υποδομών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της 15ης – 18ης Νοεμβρίου 2017» εκτιμώμενης αξίας 24.500,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (Α.Μ. 37/2018)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος


ΘΕΜΑ 11o: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος


ΘΕΜΑ 12o: Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος


ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο: Βελτίωση αρδευτικών υποδομών Τριλόφου, Ελάφου, Εξοχής Καταλωνίων) Δήμου Ελαφίνας (ΑΜ. 89/2010)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος


ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 7/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Βρίας του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος


ΘΕΜΑ 15o: Λήψη απόφασης υποβολής ΤΔΠ (Τεχνικού Δελτίου Πράξης) στη ΕΥΔ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη παράταση λειτουργίας του «Συμβουλευτικού Κέντρου καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών» στη περιοχή εργατικών κατοικιών Αυγουστίνου με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαζιώγας Νικόλαος


ΘΕΜΑ 16o: Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης προορισμών (DMS) στο πλαίσιο της πρόσκλησης 93.2c του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαζιώγας Νικόλαος


ΘΕΜΑ 17o: Διάθεση εισπραχθέντος ποσού συνδρομής από τους παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών υπέρ συνδικαλιστικών οργάνων (Ομοσπονδία Συλλόγων παραγωγών λαϊκών αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας Θεσσαλίας Θράκης)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαζιώγας Νικόλαος


ΘΕΜΑ 18o: Εξειδίκευση πιστώσεων για τη διοργάνωση και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μακρίδου Παρθένα


ΘΕΜΑ 19o: Διόρθωση της 590/2018 απόφασης Δ.Σ. περί αναγνώρισης της οφειλής για τα μέσα ατομικής προστασίας ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016, καθορισμού των δικαιούχων και του αριθμού των δόσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 ν. 4483/2017
Εισηγητής: Αντιδήμαρχοι Βαϊνάς Δημήτριος, Ντούρος Δημήτριος


ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση των αριθμ. 65/2018 και 66/2018 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης (Δ.Ω.Κ.) που αφορούν στην ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και την κατάρτιση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δ.Ω.Κ. οικονομικού έτους 2019
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ω.Κ. Μπερεδήμας Παναγιώτης


ΘΕΜΑ 21o: Καθορισμός εξόδων παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου του Δ.Σ του Οργανισμού Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Πρόνοιας (ΟΠΠΑΠ) Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Πρόεδρος ΟΠΠΑΠ Παυλίδης Θεόδωρος


ΘΕΜΑ 22o: Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας σχολικού έτους 2019-2020 (σύμφωνα με την αριθμ. 11/2018 εισήγηση της ΔΕΠ)
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΕΠ Παπαζήσης Αναστάσιος


ΘΕΜΑ 23o: Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας σχολικού έτους 2019-2020 (σύμφωνα με την αριθμ.12/2018 εισήγηση της ΔΕΠ)
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΕΠ Παπαζήσης Αναστάσιος


ΘΕΜΑ 24o: Παραχώρηση σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ε.Π. Παπαζήσης Αναστάσιος


Η Πρόεδρος
Καλλιόπη Τζουμέρκα