Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2019

"Παρατηρητήριο Διαχείρισης κρίσεων" δημιουργείται σε όλα τα σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας στην προσπάθειά της να δημιουργήσει δομές πρόληψης και αντιμετώπισης κρίσεων, σε όλα τα σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας, αποφάσισε να δημιουργήσει πιλοτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Παρατηρητήριο Διαχείρισης Κρίσεων».


Σκοπός της δημιουργίας του Παρατηρητηρίου είναι:

• Η ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα κρίσεων και η δυνατότητα διαχείρισής τους.
• Η προώθηση εξειδικευμένων δράσεων ενημέρωσης και επιμόρφωσης ομάδας εκπαιδευτικών σε κάθε σχολείο, με σκοπό να αποκτήσουν τη δυνατότητα να προλαμβάνουν και να διαχειρίζονται κρίσεις. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα αποτελέσουν τη βάση για τη θεμελίωση και βιωσιμότητα της συγκεκριμένης δομής.
• Η καταγραφή, η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση σε πρώιμο επίπεδο περιστατικών, τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κρίσεις στα σχολεία.
• Η συγκρότηση ομάδας εκπαιδευτικών με οριοθετημένους ρόλους για τη διαχείριση κρίσεων και η δημιουργία συγκεκριμένων σχεδίων αντιμετώπισής τους σε κάθε σχολείο.


Προς το σκοπό αυτό προτείνεται:


Κάθε σχολική μονάδα, που επιθυμεί να συμμετέχει, καλείται να ορίσει, με απόφαση ΣΔ, μία τριμελή ομάδα (πρόληψης και αντιμετώπισης κρίσεων), αποτελούμενη από το Διευθυντή του σχολείου και δύο εκπαιδευτικούς, με οργανική κατά προτίμηση θέση στο σχολείο, οι οποίοι θα επιμορφωθούν και θα έχουν την ευθύνη συντονισμού και εποπτείας των απαραίτητων ενεργειών για την πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων, τη διοργάνωση δραστηριοτήτων και την άμεση παρέμβαση όπου απαιτείται, σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Ο ορισμός των ομάδων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 30 Σεπτεμβρίου 2019 και να ενημερωθεί προς τούτο εγγράφως η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην οποία η σχολική μονάδα ανήκει.

Κάθε Διεύθυνση ΠΕ και ΔΕ αντίστοιχα να δημιουργήσει μία τριμελή ομάδα (ομάδα υποστήριξης), η οποία θα αποτελείται από το Διευθυντή Εκπαίδευσης ως Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, έναν Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου με τον αναπληρωτή του από το αντίστοιχο ΠΕΚΕΣ, που θα ορίζονται με απόφαση του ΠΕΚΕΣ και έναν εκπρόσωπο του ΚΕΣΥ με τον αναπληρωτή του, που θα ορίζονται με απόφαση του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΚΕΣΥ. Η ομάδα αυτή θα έχει ως αντικείμενο την πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων σε δεύτερο επίπεδο και όπου η ομάδα της σχολικής μονάδας δεν δύναται να ανταπεξέλθει επαρκώς. Ειδικότερα, θα έχει την ευθύνη οργάνωσης-ανάπτυξης δράσεων και δραστηριοτήτων, με στόχο την ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση όλων των εμπλεκόμενων στη διαχείριση κρίσεων, καθώς και συνέργειας και συντονισμού φορέων και ενεργειών σε επίπεδο Διεύθυνσης.

Η τριμελής ομάδα θα οργανώσει δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων, θεσμοθετημένων ή εγκεκριμένων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποτελούμενο από μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Συλλόγων Γονέων, της Αστυνομίας, της Εκκλησίας, θεσμικών, κοινωνικών και τοπικών φορέων και οργανισμών, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ΔΕΠ, εισαγγελείς και όποιους άλλους κρίνει αναγκαίους η κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, εξειδικευμένους σε θέματα κρίσεων. Τα μέλη του δικτύου θα παρεμβαίνουν, ανάλογα με την εξειδίκευσή τους το καθένα, όταν καλούνται από τα σχολεία για να διαχειρίζονται κρίσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία. Ο ορισμός των ομάδων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 30 Σεπτεμβρίου 2019 και η συγκρότηση των δικτύων έως 15 Οκτωβρίου.

Αντίστοιχη ομάδα θα λειτουργεί κεντρικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ομάδα συντονισμού) με τη συμμετοχή εξειδικευμένων ατόμων στα αντικείμενα κρίσεων και με στόχο την υποστήριξη των σχολείων και Διευθύνσεων, τη διοργάνωση επιμορφώσεων, Συνεδρίων, καθώς και την οργάνωση, το σχεδιασμό και το συντονισμό όλων των ενεργειών και δράσεων σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων σε επίπεδο Περιφέρειας.

Στην Ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας θα δημιουργηθεί link, από το οποίο θα ενημερώνεται ολόκληρη η εκπαιδευτική κοινότητα για κάθε προτεινόμενη, από την κεντρική ομάδα, ενέργεια και δράση. Στο ίδιο link θα αναρτώνται:

• Καλές πρακτικές
• Εκπαιδευτικό βοηθητικό υλικό
• Σχέδια δράσεων
• Ρόλοι υπευθύνων
• Προτεινόμενες δράσεις
• Παρουσιάσεις
• Χρήσιμες ιστοσελίδες

Θέματα κρίσεων που καλείται να διαχειριστεί κάθε ομάδα, σε κάθε επίπεδο, μπορεί να αποτελούν: η σχολική βία, οι συγκρούσεις, η υγεία, η παροχή πρώτων βοηθειών, οι φυσικές καταστροφές και οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει κρίση στη σχολική μονάδα.

Ως πρώτη δράση θα πραγματοποιηθεί επιμόρφωση των υπεύθυνων εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων σε θέματα Υγείας και πρώτων βοηθειών. Πιο συγκεκριμένα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τον Ανθρωπιστικό Οργανισμό KID SAVE LIVES και την ελληνική Εταιρεία προνοσοκομειακής παρέμβασης θα πραγματοποιήσουν σεμινάρια πρώτων βοηθειών.

Σκοπός των σεμιναρίων είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση εκπαιδευτικών στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

• Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)
• Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED)
• Πρώτες βοήθειες σε επείγουσες για τη ζωή καταστάσεις
• Πρόληψη για τραυματισμούς — έλεγχος αιμορραγίας

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν ενεργά, θα βρίσκονται σε θέση:

• να αξιολογήσουν ένα θύμα το οποίο έχει καταρρεύσει
• να καλέσουν ορθά την Υπηρεσία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας
• να καλέσουν όταν απαιτείται τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Επείγουσας Κλήσης (112)
• να ξεκινήσουν έγκαιρα Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)
• να χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια έναν Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή (AED)
• να τοποθετήσουν σε πλάγια θέση ασφαλείας ένα αναίσθητο θύμα
• να αντιμετωπίσουν την πνιγμονή ενός θύματος από ξένο σώμα
• να αντιμετωπίσουν ένα θύμα πνιγμού
• να προβλέψουν και να αποφύγουν έναν σοβαρό τραυματισμό
• να ελέγξουν μία εξωτερική αιμορραγία

Το κάθε σεμινάριο θα διαρκεί τέσσερις ώρες, από 16.00 έως 20.00 και θα πραγματοποιείται σε group των 100-120 ατόμων, σε χώρους που θα οριστούν από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Οι ημερομηνίες των σεμιναρίων έχουν ως εξής:

Τετάρτη 2 Οκτωβρίου για εκπαιδευτικούς ΠΕ και ΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Τετάρτη 9 Οκτωβρίου για εκπαιδευτικούς ΠΕ και ΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης
Τετάρτη 16 Οκτωβρίου για εκπαιδευτικούς ΠΕ και ΔΕ Ημαθίας
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου για εκπαιδευτικούς ΠΕ και ΔΕ Πιερίας
Τετάρτη 30 Οκτωβρίου για εκπαιδευτικούς ΠΕ και ΔΕ Πέλλας
Τετάρτη 6 Νοεμβρίου για εκπαιδευτικούς ΠΕ και ΔΕ Χαλκιδικής
Τετάρτη 13 Νοεμβρίου για εκπαιδευτικούς ΠΕ και ΔΕ Σερρών
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου για εκπαιδευτικούς ΠΕ και ΔΕ Κιλκίς

Στα σεμινάρια θα συμμετέχουν, προαιρετικά, μόνον οι εκπαιδευτικοί που θα οριστούν ως υπεύθυνοι διαχείρισης κρίσεων κάθε σχολείου. Όσοι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν, θα δηλώσουν συμμετοχή στη Διεύθυνση ΠΕ ή ΔΕ στην οποία ανήκουν, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα πραγματοποιήσουν οι Διευθύνσεις ΠΕ και ΔΕ αντίστοιχα.

Μετά το τέλος των σεμιναρίων πρώτων βοηθειών θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια της θεματικής ενότητας σχετικά με τη σχολική βία (Ιανουάριο- Μάρτιο) και της θεματικής ενότητας σχετικά με τις φυσικές καταστροφές (Απρίλιο- Ιούνιο).


Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας 
Αλέξανδρος Κόπτσης