Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

ΔΕΥΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ 6 ΑΤΟΜΩΝ.


Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης – Αποχέτευσης
Κατερίνης
Κατερίνη 24/02/2015
Αριθμ. Πρωτ.: 746
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
(Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδι
κών αναγκών της
∆.Ε.Υ.Α.Κατερίνης, που εδρεύει στην Κατερίνη Νομού Πιερίας

 ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 


∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
(Προωθητήρας γαιών)
8 μήνες

∆Ε Ο∆ΗΓΟΣ
(ΦΟΡΤΗΓΟΥ)
(Χωρίς κάρτα Ψηφιακού
Ταχογράφου)
8 μήνες

∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
(Γ ́ Ειδικότητας)
8 μήνες

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
8 μήνες
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3
και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο
από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σταγραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Σβορώνου 17 60100
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
απευθύνοντάς την στη ∆ΕΥΑ Κατερίνης υπόψηκας Βεϊδαμενίδου Σοφίας
(τηλ. Επικοινωνίας:
23510/ 45315).