Σάββατο, 4 Απριλίου 2015

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την Μεγάλη Πέμπτη το πρωί στις 11:00 πμΣας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 9 Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2015
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

3. Εκλογή υδρονομέων άρδευσης Δήμου Κατερίνης για την αρδευτική περίοδο έτους 2015
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, αντιδήμαρχος

4. Κανονισμός άρδευσης Δήμου Κατερίνης ύστερα από εισήγηση της ΕΠΖ
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

5. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ ΠΑΝΑΓΙΑ¨ Δ.Κ. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ¨» του Δήμου Κατερίνης

6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης σε Κ.Χ. – Ο.Τ. 109 του Δήμου Κατερίνης» (31/2013 μελέτη)
Εισηγητής: Κυραϊλίδης Χρυσόστομος, αντιδήμαρχος

7. Αποδοχή χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ
Εισηγητής: Κυραϊλίδης Χρυσόστομος, αντιδήμαρχος

8. Έγκριση ή μη του 2ου ΑΠΕ και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αστικές αναπλάσεις στις περιοχές του Κέντρου και Αστών της πόλης της Κατερίνης, αρ. μελ. 29/2011»
Εισηγητής: Κυραϊλίδης Χρυσόστομος, αντιδήμαρχος

9. Καθορισμός αριθμού και θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
Εισηγητής: Λεμονόπουλος Χρήστος, αντιδήμαρχος

10. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

11. Ανάκληση της 172/2015 απόφαση Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση αιτήσεων για την απευθείας εκμίσθωση δημοτικών αγρών και σχολικών κλήρων μετά την 55/2015 απόφαση Δ.Σ.»
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

12. Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για παραγραφή απαιτήσεων ετών 2008 και 2009 κατά του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

13. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

14. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων Κατερίνης για να συμμετέχουν σε προσυνεδριακές συναντήσεις διαλόγου αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενόψει του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

15. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδων» (7/2015 μελέτη) με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

16. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού παραδοσιακών στολών στα πλαίσια της Πράξης «Ενίσχυση για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης “Κουρμπάνι”» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 177333
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

17. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη ένστασης της αναδόχου εταιρείας «ΝΑΚΑΤ Τεχνική Κατασκευαστική Ανώνυμη Εταιρεία» κατά της με Αρ. Πρωτ. 81518/30-01-2015 Απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί στελέχωσης του εργοταξιακού γραφείου στα πλαίσια του Έργου «Ανέγερση 3 στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και επέκταση - βελτίωση του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας» (αρ. μελέτης: 32/2012) με Κωδικό MIS 374880
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

18. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

19. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης ύστερα από 44/2015 εισήγηση της ΕΠΖ
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

20. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος βύθισης των κάδων απορριμμάτων» (70/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

21. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτηρίων» με αριθ. μελέτης 66/2013
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

22. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1ης ΧΩΜΑΤΙΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘‘ΑΗΔΗΜΗΤΡΙΝΑ’’» (62/2012 μελέτη)
Εισηγητής: Βαïνάς Δημήτριος, αντιδήμαρχος

23. Λήψη αποφάσεων για χορήγηση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς διαδικτύου
Εισηγητής: Λεμονόπουλος Χρήστος, αντιδήμαρχος

24. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

25. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 8/2014 μελέτης του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

26. Λήψη απόφασης για καθορισμό εξόδων παράστασης προέδρου – αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης »,για το έτος 2015
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος.

27. Λήψη απόφασης περί μείωσης μισθώματος περιπτέρου στη Δ.Κ. Κατερίνης
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, αντιδήμαρχος

28. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2015 (χρήση 2014) για τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κατερίνης (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.)
Εισηγητής: Παπαδημητρίου Θωμάς, Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.

29. Έγκριση ή μη 16/2015 απόφασης ΔΗΚΕΔΗΚ σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού
Εισηγητής: Παπαδημητρίου Θωμάς, Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.

30. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του ΟΠΠΑΠ για εργασίες συντήρησης του Α’ ΔΑΚ ενόψει των αγώνων EURO U19
Εισηγητής: Θεόδωρος Παυλίδης, Πρόεδρος ΟΠΠΑΠ

31. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δημοτών– Δήμου
Εισηγητής: Μπουσνάκης Αστέριος, αντιδήμαρχος

32. Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. Γ783-Γ784-Γ601-Γ602 της πολεοδομικής ενότητας Εθνικού Σταδίου – Επέκταση Κατερίνης ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης από «Αμιγή κατοικία» σε «Κεντρικές Λειτουργίες».
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, αντιδήμαρχος

33. Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 263δ της πολεοδομικής ενότητας Βατάν - Αναθεώρηση Κατερίνης με την παράλληλη μετατόπιση κατά 1μ. της οικοδομικής γραμμής που βρίσκεται στην ανατολική και στην δυτική πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου έτσι ώστε να εγγράφεται κτίσμα με ελάχιστη επιφάνεια 50μ2 και ελάχιστη πλευρά 5μ.
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, αντιδήμαρχος

34. Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 1 της πολεοδομικής ενότητας Ευαγγελικά - Αναθεώρηση του Δήμου Κατερίνης ως προς το χαρακτηρισμό υφιστάμενου δρόμου ως πεζόδρομου
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, αντιδήμαρχος

35. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας

36. Έγκριση ή μη της 44/2015 απόφασης ΔΕΥΑΚ με θέμα «Επιβολή τόκων υπερημερίας επί της καθυστέρησης πληρωμής οφειλών τελών ύδρευσης»
Εισηγητής: Δρούγκας Φώτιος, Πρόεδρος ΔΕΥΑΚ

37. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεως ενόψει του εορτασμού του Πάσχα και ψήφιση πίστωσης
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος.

38. Τροποποίηση της αριθ. 124/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το ποσό για την ηχητική εγκατάσταση της 25ης Μαρτίου
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος.

39. Έγκριση της υπ’ αριθ. 33/2015 μελέτης με τίτλο: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΗ»
Εισηγητής: Κυραϊλίδης Χρυσόστομος, αντιδήμαρχος.

40. Έγκριση επιχορήγησης της Ιεράς Μητρόπολης Κατερίνης για το κοινωνικό της έργο
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Λιακόπουλος