Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

Πλησιάζει η ώρα της..εφορίας!
Μέχρι και τις 30 Ιουνίου θα πρέπει να υποβληθούν φέτος οι φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2014, ενώ η πρώτη δόση του φόρου θα πρέπει να έχει καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης. Η προθεσμία πληρωμής της δεύτερης δόσης είναι έως τις 30 Σεπτεμβρίου και τις τρίτης έως τις 30 Νοεμβρίου.

Η υποβολή όλων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (αρχικών, τροποποιητικών, εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων) καθώς και των εντύπων Ε2, Ε3, μαζί με την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, γίνεται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες taxisnet.

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται κατά περίπτωση, δεν συνυποβάλλονται αλλά φυλάσσονται για τον έλεγχο.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής –λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί–, ή εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ ότι συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο, επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές σε χειρόγραφη μορφή στις αρμόδιες ΔΟΥ.