Σάββατο, 23 Μαΐου 2015

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 26 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.15 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:


1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2015
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συντήρηση οικίσκου & εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού αρδευτικής γεώτρησης στη θέση “Παναγία” Δ.Κ. Περίστασης Δήμου Κατερίνης» (17/2013 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

4. Εισήγηση για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Κούκου» (4/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

5. Εισήγηση για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών (Μοσχοποτάμου, Λαγοράχης, Αρωνά ) Δήμου Ελαφίνας» (αφορά οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας).
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

6. Αποδοχή χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

7. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης ύστερα από εισηγήσεις της ΕΠΖ
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

8. Έγκριση της 46/2015 μελέτης «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κατερίνης και των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής της με ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

9. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 8/2014 μελέτη του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

10. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας κέντρου»
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

11. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς της Μ.Ε.Κ. που περιλαμβάνει όργανα παιδικών χαρών, προκειμένου να τοποθετηθούν στο πάρκο των Καταφυγιωτών
Εισηγητής: Γαβρίδης Γεώργιος, εντεταλμένο σύμβουλο

12. Διατύπωση γνώμης αναφορικά με την υπό έκδοση ΚΥΑ για τους βοσκότοπους
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

13. Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία για: α)τον καθορισμό θέσης αμμοληψίας στο ρέμα Πέλεκας και β) την παραχώρηση στο Δήμο Κατερίνης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του χώρου που θα καθοριστεί
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

14. Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
Εισηγητής: Λεμονόπουλος Χρήστος, αντιδήμαρχος

15. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 15ου Νηπιαγωγείου και του Γυμναστηρίου του 15ου Δημοτικού Σχολείου και συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας για την επιλογή οικοπέδου
Εισηγητής: Λεμονόπουλος Χρήστος, αντιδήμαρχος

16. Έγκριση μετάβασης δημοτικών συμβούλων στο Μόουσμπεργκ της Αυστρίας, προκειμένου να εκπροσωπήσουν το Δήμο στο φεστιβάλ του αδελφοποιημένου Δήμου από 10 έως 13 Ιουλίου 2015
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

17. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

18. Λύση και εκκαθάριση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Κατασκευαστική Δήμου Κατερίνης – Δήμου Ελαφίνας» ορισμός εκκαθαριστών και ανάληψη απαιτήσεων και υποχρεώσεων
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

19. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δημοτών– Δήμου
Εισηγητής: Μπουσνάκης Αστέριος, αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Λιακόπουλος