Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

Αυταρχική συμπεριφορά Διευθυντών και προβλήματα στη λειτουργία των Ε.Κ. (πρώην Σ.Ε.Κ.)


Η Ε.Λ.Μ.Ε Πιερίας με αφορμή το τελευταίο κρούσμα αυταρχικής συμπεριφοράς διευθυντή, καταδικάζει τις αυταρχικές συμπεριφορές ορισμένων Διευθυντών, που εκδηλώνονται είτε προφορικά είτε γραπτά και οι οποίες εντάσσονται στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο του αυταρχικού πειθαρχικού δικαίου και του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, που δίνει υπερεξουσίες στον εκάστοτε Διευθυντή. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων σε περιπτώσεις, που οι συνάδελφοι εκπαιδευ- τικοί θέτουν ερώτημα προφορικό ή γραπτό θα πρέπει να τους απαντούν επί της ουσίας, αποφεύγοντας γενικόλογες αναφορές, που προκαλούν σύγχυση. Δεν θα πρέπει να αποθαρρύνουν τους συναδέλφους από τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και πολύ περισσότερο να μην τους συμπεριφέρονται αυταρχικά χρησιμοποιώντας καταχρηστικά τη θέση ευθύνης τους. Θα πρέπει να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν λέξεις ή φράσεις, που να θέτουν τους συναδέλφους σε καθεστώς απειλής σε σχέση με το πειθαρχικό δίκαιο των Δημοσίων Υπαλλήλων. Η Ε.Λ.Μ.Ε Πιερίας έχοντας υπόψη της τα πιο πάνω, απαιτεί την κατάργηση του αυταρχικού δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα και του πειθαρχικού δικαίου, που αποτελούν το νομοθετικό πλαίσιο, από όπου πηγάζουν τέτοιες συμπεριφορές προϊσταμένων προς υφιστάμενους. Στις τελευταίες συνεδριάσεις του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Πιερίας ενημερωθήκαμε επανειλημμένα, για προβλήματα, που αντιμετωπίζουν συνάδελφοι των ΕΠΑ.Λ. σε σχέση με τις τοποθετήσεις τους στο Ε.Κ (πρώην Σ.Ε.Κ.). Σειρά παραπόνων από εκπαιδευτικούς γίνονται για το ποιος προηγείται, ποιος δικαιούται, πότε διατίθεται σε άλλο σχολείο, κ.λ.π. Για την επίλυση των παραπάνω η Ε.Λ.Μ.Ε Πιερίας προτείνει στους διευθυντές των ΕΠΑ.Λ και του Ε.Κ να διευκολύνουν τη συλλογική αντιμετώπιση όλων των σχετικών ζητημάτων στην αρχή του σχολικού έτους, από τους ίδιους τους συναδέλφους. Να ενθαρρύνουν την όλη διαδικασία ώστε αυτή να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της αλληλοκατανόησης, της συναδελφικότητας, της διαφάνειας και της ισοτιμίας. Κατά τη γνώμη μας το κύριο αποτέλεσμα μιας τέτοιας διαδικασίας θα είναι η συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων, που αποτελεί τη βάση της επιτυχούς κατάληξης κατά την εφαρμογή τους. Αν παρόλα αυτά οι συνάδελφοι δεν μπορούν να συνεννοηθούν τις τελικές αποφά- σεις (μετά τις προηγηθείσες διαβουλεύσεις) να λαμβάνουν τα εντεταλμένα από το νόμο διοικητικά όργανα. Καλούμε τα εμπλεκόμενα μέρη να υιοθετήσουν την παρακάτω διαδικασία η οποία εί- ναι σύμφωνη με το Γ2/6098/2001: Οι διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. να ολοκληρώνουν τις διαδικασίες των εγγραφών τις Α΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στις προβλεπόμενες από την νομοθεσία ημερομηνίες. Να μην δίνουν παράταση, ώστε να αποφεύγονται οι γνωστές σε όλους παρενέργειες. Οι μετεγγραφές των μαθητών και οι αλλαγές ειδικοτήτων να γίνονται στο μεγαλύτερο μέρος τους άμε- σα. Να αποφεύγονται μετεγγραφές στο μέσο της σχολικής χρονιάς, που ούτως ή άλλως δεν προβλέπονται, πολλώ δε μάλλον όταν αφορούν αλλαγή ειδικότητας. Ο διευθυντής του Ε.Κ., στην αρχή της σχολικής χρονιάς και πριν την έναρξη των μαθημάτων, πρέπει να καλεί τους διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. για να ενημερωθεί για τον αριθμό των μαθητών, τμημάτων, ειδικοτήτων, κ.λ.π. Στη συνέχεια ζητά τις εισηγήσεις των τομεαρχών για τους υπευθύνους εργαστηρίου από το ήδη υπάρχον εκπ/κό προσωπικό των οργανικά υπηρετούντων στα ΕΠΑ.Λ. Ο διευθυντής του Ε.Κ. μετά από τις παραπάνω διαδικασίες, θα πρέπει να συντάσσει έγγραφη πρόταση προς το ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ, με κοινοποίηση στα ΕΠΑ.Λ., όπου θα εισηγείται για το εκπαιδευτικό προσωπικό, που απαιτείται και πρέπει να διατεθεί στο Ε.Κ από τα ΕΠΑ.Λ. (πίνακας με ώρες ανά ειδικότητα, όχι ονομαστικά). Οι διευθυντές των ΕΠΑ.Λ., αφού λάβουν την κοινοποίηση του εγγράφου του διευθυντή του Ε.Κ., και σε συνεννόηση με τους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Λ, θα ενημερώνουν εγγράφως το Ε.Κ. για το εκπαιδευτικό προσωπικό, που θα διαθέσουν (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο), τα τμήματα και τον αριθμό των μαθητών. Ο διευθυντής του Ε.Κ. στη συνέχεια θα προτείνει ονομαστικό πίνακα με το εκπαιδευτικό προσωπικό, που θα διατεθεί, με χαρακτηρισμό ολικής ή μερικής διάθεσης για τους υπεύθυνους εργαστηρίων. Τέλος το ΠΥΣΔΕ αποφασίζει τη διάθεση του προσωπικού στο Ε.Κ. Έτσι, δημιουργείται ο σύλλογος διδασκόντων του Ε.Κ. με τα καθήκοντα: α) Προτείνει στο διευθυντή του Ε.Κ. τον αριθμό, το είδος και τους χώρους των εργαστηρίων κατεύθυνσης, που θα λειτουργήσουν, β) Προτείνει στο διευθυντή του ΕΚ, την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων στο εκπαιδευτικό προσωπικό, που έχει διατεθεί στο Ε.Κ. και με προτεραιότητα σε τμήματα μαθητών των σχολικών μονάδων από τις οποίες προέρχονται, χωρίς να αποκλείεται η περίπτωση εκπαιδευτικός να μπορεί να διδάξει σε τμήματα μαθητών άλλων ΕΠΑ.Λ. απ’ αυτό, που ανήκει οργανικά, τα οποία συνεργάζονται με το Ε.Κ. Σε κάθε περίπτωση προηγούνται οι εκπαιδευτικοί ανήκοντες οργανικά στα ΕΠΑ.Λ. από αυτούς, που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού του συλλόγου διδασκόντων του ΕΚ για την ανάθεση μαθημάτων. Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ της Ε.Λ.Μ.Ε Πιερίας διατίθεται να συνδράμει, αν του ζη- τηθεί, πάντοτε στο πλαίσιο των διακριτών ρόλων διοίκησης - συνδικαλισμού.

Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ Πιερίας 

Ο Πρόεδρος Βαρδακώστας Γεώργιος 

Η Γενική Γραμματέας Ζιώγα Όλγα