Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

Δημοτικό συμβούλιο σήμερα στις 3 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κατερίνης

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 15 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα: 


1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2015
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

3. Έγκριση πρακτικών με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης της προμήθειας «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ» προϋπολογισμού € 73.800,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (7/2015 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

4. Συζήτηση επί της ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015, αναφορικά με την απευθείας παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στους ΟΤΑ και έκδοση ψηφίσματος
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

5. Λήψη απόφασης για τροποποίηση σύμβασης ως προς τα μέλη της αναδόχου σύμπραξης της μελέτης του έργου «Μελέτη σχεδίου οικιστικής οργάνωσης ανοιχτής πόλης (ΣΧ.Ο.Ο.Α.Π.) Δ. Πιερίων Ν. Πιερίας»
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, αντιδήμαρχος

6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός δικτύου μεταφοράς νερού άρδευσης στην Τ.Κ. Μηλιάς Δήμου Κατερίνης» (83/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντήρηση οικίσκου & εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού αρδευτικής γεώτρησης στη θέση “Παναγία” Δ.Κ. Περίστασης Δήμου Κατερίνης» (17/2013 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

8. Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης κοινόχρηστου χώρου
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

9. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

10. Λήψη απόφασης για μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου Κατερίνης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος, ορισμός διαχειριστών και άνοιγμα λογαριασμού
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

11. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στο ΑΤ 1283α αγροκτήματος Περιστάσεως εκτός σχεδίου πόλεως Δ.Κ. Περίστασης Δ.Ε. Παραλίας (πρώην «ΗΑΒΑΝΑ»)
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, εντεταλμένος σύμβουλος

12. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

13. Έγκριση χορήγησης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης σε Κ.Χ. – Ο.Τ. 109 του Δήμου Κατερίνης» (31/2013 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών στα πλαίσια του έργου: «Ανέγερση 3 στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και επέκταση – βελτίωση του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας» (αριθμός μελέτης 32/2012) με Κωδικό MIS 374880
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

15. Αποδοχή χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

16. Τροποποίηση της 37/2009 μελέτης ως προς τη θέση εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Βατάν»
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

17. Έγκριση της αριθ.47/2015 μελέτης του έργου «Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων» προϋπολογισμού 124.444,68 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου (με αυτεπιστασία)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

18. Έγκριση της αριθ.36/2015 μελέτης του έργου «Διαγραμμίσεις – Διαβάσεις πεζών οδικού δικτύου Δήμου Κατερίνης (Τ.Π.2015) Προμήθεια υλικών για την τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στο Δήμο Κατερίνης» προϋπολογισμού 14.621,00 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου (με αυτεπιστασία)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

19. Ανάκληση άδειας υπαίθριου - στάσιμου εμπορίου
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, αντιδήμαρχος

20. Έγκριση απόφασης Τοπικής  Κοινότητας Λαγόραχης περί χορήγησης άδειας υλοτόμησης τμημάτων του δάσους Τ.Κ. Λαγόραχης και συνοικισμού Μελιαδίου για την κάλυψη             ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα για τη χειμερινή περίοδο 2015-2016
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

21. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

22. Εμμονή ή μη στην 587/2014 γνωμοδότηση του  Δ.Σ. για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. Γ603 της πολεοδομικής ενότητας Εθνικού Σταδίου – Επέκταση Κατερίνης ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης από «Αμιγή κατοικία» σε «Κεντρικές Λειτουργίες»
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, αντιδήμαρχος

23. Εμμονή ή μη στην 586/2014 γνωμοδότηση του  Δ.Σ. για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 47 της πολεοδομικής ενότητας Ευαγγελικά - Αναθεώρηση  του Δήμου Κατερίνης ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης από Αμιγής Κατοικία σε α. Γενική Κατοικία κατά μήκος της οδού Σωκράτους και β. Τοπικό Κέντρο στη συμβολή των οδών Φαρμάκη – Σωκράτους – Φιλίππου.
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, αντιδήμαρχος

24. Ορισμός προσώπων για καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, αντιδήμαρχος

25. Διόρθωση της 236/2010 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση εξώδικου συμβιβαστικού καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως από εφαρμογή ρυμοτομίας εκτάσεως εμβαδού 5,40 τ.μ. για την οποία είναι υπόχρεος ο Δήμος Κατερίνης και δικαιούχος ο κ.  Νικόλαος Ιωαννίδης»
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, αντιδήμαρχος

26. Λήψη απόφασης για την έναρξη ισχύος της προθεσμίας καταβολής των οφειλών για εισφορά σε χρήμα, σύμφωνα με το Ν. 4315/2014 άρθρο 2 παρ. 4 από την ημερομηνία της νέας πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, αντιδήμαρχος

27. Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Ολυμπιακής Αναπτυξιακής Α.Ε. της εταιρικής χρήσης 01.01.2014 έως 31.12.2014 και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας Δήμου

28. Έγκριση ή μη της 43/2015 απόφασης της ΔΕΕΕΚ με θέμα «Έγκριση Ισολογισμού εσόδων – εξόδων, οικονομικού έτους 2014»
Εισηγητής: Ροδή Ελευθεριάδου, πρόεδρος της ΔΕΕΕΚ

29. Έγκριση ή μη της 44/2015 απόφασης της ΔΕΕΕΚ με θέμα «Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων, οικονομικού έτους 2014»
Εισηγητής: Ροδή Ελευθεριάδου, πρόεδρος της ΔΕΕΕΚ

30. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της ΔΕΕΕΚ
Εισηγητής: Ροδή Ελευθεριάδου, πρόεδρος της ΔΕΕΕΚ

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Λιακόπουλος