Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 5 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:


1. Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2015
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2015
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

3. Τροποποίηση της 634/2014 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης» (ΟΠΠΑΠ) και εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου για το υπόλοιπο του έτους 2014 και για το έτος 2015»
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής των υλικών τιμολογίων της μελέτης με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδων»
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

5. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

6. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης γης Δήμου - δημοτών
Εισηγητής: Μπουσνάκης Αστέριος, αντιδήμαρχος

7. Παραχώρηση γηπέδων σε αθλητικά σωματεία
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, εντεταλμένος σύμβουλος

8. Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά αγροτεμαχίου για την επέκταση του Β΄ Δημοτικού Κοιμητηρίου Κατερίνης, ύστερα από την 434/2015 απόφαση Δ.Σ.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, εντεταλμένος σύμβουλος

9. Καθορισμός χρήσης κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, πλατειών, αιγιαλού κλπ Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

10. Καθορισμός τελών από τη χρήση κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρόμων κ.λ.π.
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

11. Καθορισμός τελών διαφήμισης στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

12. Καθορισμός τελών καθαριότητας – φωτισμού και φόρου άρθρου 10 του Ν. 1080/80 στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

13. Καθορισμός δικαιωμάτων χρήσης νεκροταφείων στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

14. Κανονισμός άρδευσης Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

15. Καθορισμός τελών άρδευσης στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

16. Καθορισμός δικαιώματος εμπορίας πόσιμων υδάτων
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

17. Καθορισμός τέλους διαμονής παρεπιδημούντων
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

18. Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης κλπ
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

19. Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους χρήσης λαϊκών αγορών στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

20. Τροποποίηση της 317/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) σχετικά με ανανεώσεις αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, αντιδήμαρχος

21. Έγκριση διενέργειας με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας και τοποθέτησης ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των παρελκόμενων μηχανημάτων των τρακτέρ (ομάδα Γ) προϋπολογισμού 14.298,75 ευρώ με ΦΠΑ η οποία αποτελεί τμήμα της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση αναλωσίμων και ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων πρασίνου» συνολικού προϋπολογισμού 48.427,55 ευρώ με ΦΠΑ (5/2015 μελέτη)
Εισηγητής: Ευστάθιος Κεραμιδιώτης, αντιδήμαρχος

22. Έγκριση ή μη της 146/2015 απόφασης Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με θέμα «Επιβολή τέλους άδειας σύνδεσης στον υπόνομο για τις Τοπικές Κοινότητες Κάτω Αγίου Ιωάννη και Νέας Τραπεζούντας»
Εισηγητής: Φώτιος Δρούγκας, Δ.Σ. και πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

23. Έγκριση ή μη πρακτικού συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, εντεταλμένος σύμβουλος

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Λιακόπουλος