Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πιερία

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω συνέχισης εκτέλεσης εργασιών κατασκευής της γέφυρας και των λωρίδων της επιτάχυνσης – επιβράδυνσης του ημικόμβου Αιγινίου (χ/θ 468,300) και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε.»

1. Εγκρίνουμε τις παρακάτω προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας, που αφορούν τη συνέχιση εκτέλεσης εργασιών κατασκευής της γέφυρας και των λωρίδων της επιτάχυνσης -επιβράδυνσης, του ημικόμβου Αιγινίου (Χ/Θ. 468+300) και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε., για το χρονικό διάστημα από 26-09-2016 έως 26-11-2016, με την προϋπόθεση να τηρηθούν οι σχετικές υποχρεώσεις περί λήψεως μέτρων ασφαλείας και σήμανσης, τόσο για τους εργαζόμενους στο έργο, όσο και για τους χρησιμοποιούντες το ανωτέρω τμήμα της Π.Α.Θ.Ε. οδηγούς, ως ακολούθως:

 Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσ/νίκη:
Στον αποκλεισμό της αριστερής και της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσ/νίκη, από χ/θ 467,000 έως χ/θ 469,200. Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός αρχικά της αριστερής και στη συνέχεια της αριστερής και μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας.

΢τη συνέχεια η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξαχθεί από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και θα ακολουθήσει σταδιακή εκτροπή της κυκλοφορίας στην μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Τέλος θα πραγματοποιηθεί σταδιακή απελευθέρωση της αριστερής και της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.

==========

 Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα:
Τον αποκλεισμό της αριστερής και της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα, από χ/θ 469,200 έως χ/θ 468,000.Ειδικότερα μετά τον σταθμό Διοδίων Κλειδιού η διεξαγωγή κυκλοφορίας θα διεξάγεται μόνο από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει σταδιακή εκτροπή της κυκλοφορίας στην μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Τέλος θα πραγματοποιηθεί σταδιακή απελευθέρωση της αριστερής και της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.

2. Για τις προαναφερόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα εφαρμοστεί σήμανση μακράς διάρκειας η οποία θα παραμείνει και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

3. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία από και προς το Αιγίνιο, θα διεξάγεται μέσω της Π.Ε.Ο. Κατερίνης - Αλεξάνδρειας, με σύνδεση στον Αυτ/μου Π.Α.Θ.Ε. μέσω Α/Κ Μεθώνης-Αγαθούπολης.

4. Η εν λόγω περιοχή των ρυθμίσεων θα φωτίζεται επαρκώς κατά τη διάρκεια της νύκτας και σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών και ο μηχανικός εξοπλισμός θα απομακρύνεται πριν νυχτώσει και πριν το πέρας του ωραρίου εργασιών.

5. Η υλοποίηση των εν λόγω εργασιών θα πραγματοποιηθεί, με την επίβλεψη του Ανεξάρτητου Μηχανικού (PARSONS INTERNATIOL Ltd.) ο οποίος:

 θα παρέχει οδηγίες για την προσαρμογή της μελέτης και τις συνθήκες της περιοχής

 θα ελέγχει την τακτική συντήρηση της σήμανσης

 θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα πρόσθετα μέτρα για τη βελτίωση της κυκλοφοριακής σήμανσης (π.χ. κατά τη διάρκεια της νύκτας, χρήση φορητών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων, χρήση αναλαμπόντων φανών, τοποθέτηση αναλάμποντος βέλους, απόκρυψη υφιστάμενης σήμανσης που τυχόν δεν ισχύει κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων, έγκαιρη απομάκρυνση και προστασία μηχανικού εξοπλισμού ,τοποθέτηση κατάλληλων διατάξεων προστασίας μεταξύ εργοταξίου και χώρου οδικής κυκλοφορίας έγκαιρη προειδοποίηση οδηγών για τον αποκλεισμό του κόμβου και κατάλληλη καθοδήγηση προς την παράκαμψη κτλ) με σκοπό να προσφέρεται διαρκώς ευκρινής και άμεση αντίληψη των ρυθμίσεων και των απαιτούμενων πληροφοριών, να αποκλείεται ο χώρος των εργασιών καθώς και να διεξάγεται με ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων και των εργαζομένων.

6. Εφόσον απαιτηθεί απομάκρυνση τμήματος της μόνιμης περίφραξης ή/και των στηθαίων ασφαλείας για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο χώρο των εργασιών, τότε στις θέσεις της αποξηλωθείσας προσωρινά περίφραξης, θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή εισόδου ζώων στον αυτοκινητόδρομο, στις δε θέσεις προσωρινής αποξήλωσης των στηθαίων ασφαλείας θα υπάρξει κατάλληλη διαμόρφωση των απολήξεων και θα τοποθετηθούν κατάλληλες διατάξεις προστασίας μεταξύ εργοταξίου και χώρου οδικής κυκλοφορίας.

7. Η Κ/Ξ Μαλιακός –Κλειδί υπό την επίβλεψη του Ανεξάρτητου Μηχανικού και την εποπτεία της «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΟ΢ ΑΙΓΑΙΟΤ Α.Ε» και της Ε.Τ.Δ.Ε./Κ.Ε.΢.Π./Π.Ε. & Β.Ε. οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη Σεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων, εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τις Ο.Μ.Ο.Ε.-΢.Ε.Ε.Ο.,τα εγκεκριμένα εγχειρίδια Λειτουργίας και συντήρησης και τα σχέδια Δράσης, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης,
φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της, η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων.

8. Περαιτέρω η ΑΤΣΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟ Τ Α.Ε. οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα τους χρήστες της με κάθε πρόσφορο μέσο (Μ.Μ.Ε., ιστότοπο της, εισπράκτορες διοδίων κυρίως με
πινακίδες –VMS, κλπ.) για την εκτέλεση των εργασιών και την ύπαρξη των κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της
κυκλοφορίας.

9. Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα,
ώστε σε κάθε περίπτωση, να εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία και να ελαχιστοποιείται η
παρεμπόδιση των χρηστών. Προς το σκοπό αυτό επισημαίνεται ότι είναι σκόπιμη η συνεργασία
του Σ.Σ. Αυτοκινητοδρόμων Πιερίας με την ΑΤΣΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΤ Α.Ε. εκ των
προτέρων όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση που εκτιμηθεί
ή παρατηρηθεί σημαντική επίπτωση στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στον
αυτοκινητόδρομο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί κατά το δυνατόν η παρεμπόδιση των
χρηστών.

10. Ειδική μέριμνα, θα πρέπει να ληφθεί από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό και την «Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου» ήτοι διάθεση επιπλέον λωρίδων στην κυκλοφορία για τις ώρες που αναμένεται αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος, κατά τις ημέρες από Παρασκευή-Κυριακή, για την περίοδο της 28ης Οκτωβρίου 2016 (27/10 έως και 31/10) κατά την είσοδο – έξοδο των εκδρομέων, καθώς και για τις ημέρες δυσμενών καιρικών συνθηκών.

11. Σo Σ.Σ. Αυτοκινητοδρόμων Πιερίας, εξουσιοδοτείται για τη λήψη των επιβαλλόμενων μέτρων αρμοδιότητος τους, με προσωπική ευθύνη του κ. Διοικητή.