Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 24 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέμα:

1. Υποβολή Στρατηγικής Αστικής Ανάπτυξης στην πόλη της Κατερίνης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020, με τίτλο «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πλην Θεσσαλονίκης»

Εισηγητής: Βαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας

2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος

Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

4. Λήψη κανονιστικής απόφασης για την οργάνωση και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του Εορταστικού Θεματικού Πάρκου στο Δήμο Κατερίνης

Εισηγητής: Βαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας

5. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από προνοιακά επιδόματα

Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, Αντιδήμαρχος

6. Συμπλήρωση των 164/2011 και 478/2016 αποφάσεων Δ.Σ. με ειδική αιτιολόγηση αναφορικά με την απευθείας αγορά ακινήτου (τμήματος αγροτεμαχίου) στο Δ.Δ. Άνω Αγίου Ιωάννη με σκοπό την κατασκευή δεξαμενής αντλιοστασίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Δ. Κατερίνης Ν. Πιερίας»

Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών (Τριλόφου, Ελάφου, Εξοχής Καταλωνίων Δήμου Ελαφίνας (αφορά οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας)» (89/2010 μελέτη ΤΥΔΚ)

Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος

8. Έγκριση ή μη έκτακτης επιχορήγησης στην Α/θμια Σχολική Επιτροπή

Εισηγητής: Ίτσιος Γεώργιος, Δ.Σ. και πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης

9. Έγκριση της αριθ.23/2016 απόφασης διοικ/κού συμ/λίου της Δ.Ε.Ε.Ε.Κ. (Δημοτική Επιχείρηση Επικοινωνίας Ενημέρωσης Κατερίνης) με θέμα «Έγκριση ισολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2015»

Εισηγητής: Ροδή Ελευθεριάδου, πρόεδρος της ΔΕΕΕΚ

10. Έγκριση της αριθ.24/2016 απόφασης διοικ/κού συμ/λίου της Δ.Ε.Ε.Ε.Κ. (Δημοτική Επιχείρηση Επικοινωνίας Ενημέρωσης Κατερίνης) με θέμα «Έγκριση απολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2015»

Εισηγητής: Ροδή Ελευθεριάδου, πρόεδρος της ΔΕΕΕΚ

11. Διόρθωση της 442/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση της Β΄ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2016 (ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής)

Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

12. Έγκριση της Γ΄ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2016 (ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής)

Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

13. Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων

Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

14. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν

Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

15. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων

Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

16. Διατύπωση απόψεων για μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων ύστερα από εισηγήσεις της Ε.Π.Ζ.

Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

17. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς διαδικτύου

Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, Αντιδήμαρχος

18. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δημοτών – δήμου

Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, Αντιδήμαρχος

19. Παραχώρηση γηπέδων σε αθλητικά σωματεία και συλλόγους

Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, εντεταλμένος σύμβουλος

20. Λήψη απόφασης για παραχωρήσεις τάφων στο Β΄ Κοιμητήριο για 40 χρόνια, ύστερα από αιτήσεις δημοτών

Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, εντεταλμένος σύμβουλος

21. Έγκριση συνδιοργάνωσης με τον Κυνοφιλικό όμιλο Πιερίας της διπλής Εθνικής Έκθεσης Μορφολογίας και ψήφιση πίστωσης

Εισηγητής: Μακρίδου – Παρτσαλίδου Παρθένα, εντεταλμένη σύμβουλος

22. Έγκριση της μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Κατερίνης»

Εισηγητής: Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος

23. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Ανέγερση Ειδικού Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Γανόχωρας Δήμου Κατερίνης αρ. μελ. 12/2012»

Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος