Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

«ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ» στα ΕΠΑΛ

«ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ» στα ΕΠΑΛ
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας με αφορμή την ίδρυση και λειτουργία του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), όπως προβλέπουν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ 1371/17-5-2016 τ. Β’ και ΦΕΚ 3529/01-11-2016 τ. Β’), λαμβάνει την πρωτοβουλία να ενημερώσει τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να υλοποιηθεί το «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο».


Ως Μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής.

Η τάξη μαθητείας θα ξεκινάει κάθε σχολικό έτος τον Οκτώβριο, με εξαίρεση το τρέχον σχολικό έτος 2016-17, που θα ξεκινήσει την 1η Μαρτίου 2017.

Το εν λόγω πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα σε αντικείμενα αντίστοιχα των ακόλουθων ειδικοτήτων:

α) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών,

β) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων,

γ) Τεχνικός Οχημάτων,

δ) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής,

ε) Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής,

στ) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής.

Μεταξύ της επιχείρησης και του μαθητευόμενου συνάπτεται «Σύμβαση Μαθητείας», η οποία συνυπογράφεται από τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και καθορίζει τους όρους υλοποίησης του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο».

Η επιχείρηση αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο εκπαίδευση, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις (4) ημέρες. Ο μαθητευόμενος λαμβάνει αμοιβή, σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία, έχει ασφαλιστική κάλυψη και στο τέλος του παρέχεται βεβαίωση προϋπηρεσίας.

Η επιχείρηση ορίζει έμπειρο στέλεχος ως «εκπαιδευτή στην επιχείρηση», ο οποίος αναλαμβάνει την αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην επιχείρηση, την παρακολούθηση της προόδου του εκπαιδευόμενου και την ανατροφοδότηση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού στη Σχολική Μονάδα.

Η σύνδεση της αγοράς εργασίας με το εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και η κάλυψη των μεσοπρόθεσμων αναγκών της σε μεσαία στελέχη που διαθέτουν επαρκή θεωρητική και εργαστηριακή γνώση ικανά να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του ρυθμού αλλαγών της τεχνολογίας αποτελούν μέρος των στόχων που μπορούν να επιτευχθούν με την εφαρμογή του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.).

Οι ενδιαφερόμενοι (επιχειρήσεις αλλά και υποψήφιοι μαθητευόμενοι) μπορούν να απευθύνονται στα Επαγγελματικά Λύκεια του Νομού για κάθε πληροφορία σχετική με το νέο θεσμό.

1. 1ο ΕΠΑΛ Κατερίνης, τηλ.: 2351024957, email: mail@1epal-kater.pie.sch.gr

2. 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης, τηλ.: 2351045650, email: mail@2epal-kater.pie.sch.gr

3. Εσπερινό ΕΠΑΛ Κατερίνης, τηλ.: 2351047985, email: mail@epal-esp-kater.pie.sch.gr

4. ΕΠΑΛ Αιγινίου, τηλ.:2353022641, email: mail@1epal-aigin.pie.sch.gr