Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης
*Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές στους πολίτες και οι δημοτικοί σύμβουλοι είναι οι εκπρόσωποι των πολιτών στον Δήμο. Ελάτε έστω μια φορά σε ένα Δ.Σ. να δείτε αν εκπροσωπήστε κατάλληλα και αν η ψήφος σας... έπιασε τόπο!
Έστω μια φορά...Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 09 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.        
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
2.        
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
3.        
Έγκριση της Έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2017 (ύστερα από την αριθ. 226/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
4.        
Έγκριση καταχώρισης στις υποχρεώσεις του Δήμου δαπάνης που προκύπτει από τελεσίδικη δικαστική απόφαση
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
5.        
Λήψη απόφασης για την σύναψη σύμβασης διαβαθμικής συνεργασίας με την Π.Κ.Μ  Π.Ε. Πιερίας για την πράξη: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ “SEATRAC” ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ»
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
6.        
Επικύρωση του αποτελέσματος των Α, Β & Γ σταδίων της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης της παρ.2.α του ά.32 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση των ομάδων 1, 2 & 3 της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» προϋπολογισμού 37.200,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 3/2017)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
7.        
Έγκριση διενέργειας της «Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Κατερίνης 2017» εκτιμώμενης αξίας 199.369,00€ εκτός του ΦΠΑ, έγκριση της αριθ. 39/2017 μελέτης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης της προμήθειας με την ανοιχτή διαδικασία του ά.27 του Ν.4412/2016, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
8.        
Έγκριση περιμέτρου του δημοτικού αρδευτικού έργου της υδρογεώτρησης LF2009 στην τοποθεσία «Νέα Ψ.Ν.Π.Ο. – Κυριακάκι»
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
9.        
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης ύστερα από εισηγήσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
10.    
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών (πυρασφάλεια) της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
11.    
Εισήγηση προς την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας για τον καθορισμό αριθμού αδειών, θέσεων και ύψους καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2017
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
12.    
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
13.    
Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης  Δήμου – δημοτών
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος Σύμβουλος
14.    
Τροποποίηση της 256/2016 απόφασης ΔΣ με θέμα «Έγκριση έναρξης πιλοτικής λειτουργίας διαδικτυακής πλατφόρμας επικοινωνίας και τηλεσυνεργασίας (katerini.e-meeting.gr) για το δημοτικό συμβούλιο και άλλα συλλογικά όργανα του Δήμου μας, τρόπου λειτουργίας αυτής και ορισμός διαχειριστών και τεχνικού υποστήριξης», όπως ισχύει ύστερα από την 724/2016 απόφασή μας, ως προς τα ονόματα των διαχειριστών και επαναδιατύπωση της
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
15.    
Έγκριση διοργάνωσης και συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
16.    
Έγκριση της 6/2017 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης με θέμα «Έγκριση απολογιστικών στοιχείων έτους 2016»
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
17.    
Κατανομή ποσού 262.206,10 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2017 (Β΄ κατανομή) και της κάλυψης της δαπάνης των Σχολικών Τροχονόμων από Απρίλιο ως Ιούνιο 2017 (αριθ. 5/2017 απόφαση ΔΕΠ)
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, πρόεδρος ΔΕΠ

18.    
Παραχωρήσεις σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους (αριθ. 7/2017 απόφαση ΔΕΠ)
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, πρόεδρος ΔΕΠ
19.    
Έγκριση πρακτικού συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Κατερίνης (No 02/05-05-2017)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Δ.Σ. και πρόεδρος της Επιτροπής

Η Πρόεδρος 

Καλλιόπη Τζουμέρκα