Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Καλείσθε να προσέλθετε στην 16η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 17 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


A/A
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.        
Λήψη απόφασης για άσκηση προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των κατ' εξουσιοδότηση εκδοθέντων υπουργικών και λοιπών αποφάσεων που καθορίζουν κατ' εξειδίκευση τα ωράρια απασχόλησης των εργαζομένων στο Δήμο Κατερίνης που εργάζονται με μικρότερο του οκταώρου ωράριο
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος
2.        
Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στο αίτημα του Δήμου Μήλου για τον επαναπατρισμό του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου
3.        
Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης της προμήθειας "Δημιουργία και έκδοση λευκώματος Τοπικής και Αυτοδιοικητικής Ιστορίας του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου
4.        
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου
5.        
Διαπίστωση των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 - Απασχόληση με νέες συμβάσεις του υφιστάμενου κατά την 07.06.2017, προσωπικού ΙΔΟΧ της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Καθαριότητας, μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων στις υπό προκήρυξη θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης-03-2018
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου
6.        
Έγκριση μελέτης ανάπλασης πλατείας Δημοκρατίας
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
7.        
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
8.        
Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
9.        
Έγκριση παραχώρησης του χώρου για τη διοργάνωση προσομοίωσης συνεδρίασης του Δ.Σ., ύστερα από πρόταση της Δ.Κ. Κατερίνης
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα
10.    
Αίτημα προς τους ιδιώτες παραχώρησης κατά χρήση σε κοινή χρήση τμήματος πλάτους 10 μ. από τον Κορινό έως Παραλία Κορινού για τη δημιουργία πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου και εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή του συμφωνητικού με τους ιδιώτες
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
11.    
Παραχώρηση της χρήσης μιας αίθουσας στο ισόγειο του Κοινοτικού Καταστήματος Ρητίνης για στέγαση του γραφείου του Τ.Ο.Ε.Β. Ρητίνης
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
12.    
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
13.    
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
14.    
Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
15.    
Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από προνοιακά επιδόματα
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
16.    
Διαγραφή για διάφορους λόγους προστίμων του ΚΟΚ με σκοπό την ορθή βεβαίωσή τους
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
17.    
Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος 655,20 τ.μ. του με αριθμό 856 τεμαχίου, στον οικισμό Γρέβενης της Δ.Κ. Καλλιθέας
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
18.    
Λήψη απόφασης για αντικατάσταση υδρονομέα άρδευσης στην Τ.Κ. Γανόχωρας λόγω παραίτησης του αρχικά εκλεγέντος                                                                                                              
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
19.    
Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (2η αναθεώρηση) με τίτλο "Αρδευτικό έργο Καταλωνίων - Τόξου, Δ.Ε. Ελαφίνας Δήμου Κατερίνης"
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
20.    
Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτηρίων και κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων Πέτρας, Ελαφίνας, Παραλίας, Κορινού, Πιερίων 2017-2018» (αρ. μελ. 83/2017)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
21.    
Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και βελτίωση αθλητικών χώρων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης 2017-2018» (αρ. μελ. 84/2017)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
22.    
Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και βελτίωση αθλητικών χώρων Δημοτικών Ενοτήτων Πέτρας, Ελαφίνας, Παραλίας, Κορινού, Πιερίων 2017-2018» (αρ. μελ. 85/2017)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
23.    
Έγκριση της αριθ.64/2017 μελέτης που συντάχθηκε για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2017» εκτιμώμενης αξίας 40.319,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ και έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη της σύμβασης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
24.    
Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου "Προσθήκη έξι (6) αιθουσών Δημοτικού Σχολείου Κορινού" (81/2017 μελέτη Προύπολογισμού 900.000,00 €
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
25.    
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης τμήματος τοιχίου αντιστήριξης στο Δημοτικό Σχολείο Καταλωνίων" (80/2015 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
26.    
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Ανάδειξη - ολοκλήρωση υφιστάμενου πολιτιστικού κέντρου στο Δ.Δ. Περίστασης" της Δ.Κ. Περίστασης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
27.    
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης, ύστερα από εισηγήσεις της Ε.Π.Ζ.
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
28.    
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους στο πλαίσιο κατασκευής του έργου "Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Κατερίνης" συμβατικού ποσού 85.837,56 ευρώ με ΦΠΑ
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
29.    
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
30.    
Γνωμοδότηση επί του φακέλου ΜΠΕ για την τροποποίηση - ανανέωση της αριθ. 5480/7.9.2011 ΑΕΠΟ μη περατωμένης πτηνοτροφικής εγκατάστασης δυναμικότητας 80.000 ορνίθων πάχυνσης με υδρογεώτρηση, εγκατεστημένη σε γήπεδο 12.461,90 τ.μ. (834α κληροτεμάχιο του αγροκτήματος Κορινού), στη θέση "Παλαιοχώρα", κτηματικής περιοχής Δ.Ε. Κορινού με φορέα την "Αμβροσιάδης Κοτόπουλα Εξοχής Α.Β.Ε.Ε"
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
31.    
Κατακύρωση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης της παρ. 2, περίπτωση β, υποπεριπτώσεις (ββ) & (γ) του ά. 32 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο "Συντήρηση - υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού του Δήμου Κατερίνης" προϋπολογισμού 30.603,89 ευρώ εκτός ΦΠΑ
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
32.    
Έγκριση μετατόπισης περιπτέρων, ύστερα από εισήγηση της Ε.Π.Ζ.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
33.    
Αναστολή ισχύος άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς λόγω μη καταβολής ημερήσιου τέλους
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
34.    

Έγκριση απαλλαγής επαγγελματία πωλητή από την υποχρέωση καταβολής ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών, για λόγους υγείας
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

35.    
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο "Αναθεώρηση των χρήσεων γης στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δήμου Κατερίνης και εναρμόνιση με το ισχύον Γ.Π.Σ. Κατερίνης"
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος σύμβουλος
36.    
Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης για το σχολικό έτος 2017-2018
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
37.    
Έγκριση δίμηνης παράτασης της σύμβασης προμήθειας τροφίμων με την εταιρία «Κωνσταντίνος Δαγκούλης & ΣΙΑ Ο.Ε.» για τις ανάγκες της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.
38.    
Έγκριση διοργάνωσης - συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
39.    
Έγκριση πρακτικού συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Κατερίνης (No 04/07-07-2017)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Δ.Σ. και πρόεδρος της Επιτροπής
40.    
Διόρθωση της 319/2017 απόφασης Δ.Σ. με θέμα "Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφου στο Β΄ Κοιμητήριο για 40 χρόνια, ύστερα από αίτηση του κ.Τσιλίκη Δημήτριου του Παύλου" ως προς την ημερομηνία παραχώρησης
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, εντεταλμένος σύμβουλος
41.    
Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφων στο Β΄ Κοιμητήριο για 40 χρόνια, ύστερα από αιτήσεις δημοτών
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, εντεταλμένος σύμβουλος
42.    
Παραχώρηση σχολικών χώρων σε διάφορους φορείς και συλλόγους, ύστερα από εισήγηση της ΔΕΠ
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΕΠ
43.    
Τροποποίηση της 637/2014 απόφασης Δ.Σ. με θέμα "Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης και ορισμός προέδρου – αντιπροέδρου"
Εισηγητής: Γεώργιος Ίτσιος, Δ.Σ. και πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
44.    
Λήψη απόφασης για λύση της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας των ΟΤΑ της περιοχής Ολύμπου
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
45.    
Έγκριση διενέργειας της προμήθειας δύο σετ κατόπτρων συνολικής αξίας 360,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

Η Πρόεδρος
Καλλιόπη Τζουμέρκα