Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης.

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης.
Καλείσθε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν.3852/2010 και 163 του Ν. 3463/2006, που θα γίνει στις 5 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


A/A
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.        
Έγκριση  απολογισμού  εσόδων- εξόδων Δήμου Κατερίνης χρήσης 2016
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
2.        
Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Κατερίνης, χρήσης 2016
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, που θα γίνει την 5 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/A
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.        
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
2.        
Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 (16η)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
3.        
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας Ενημέρωσης  Δήμου Κατερίνης (Δ.Ε.Ε.Ε.Κ.)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
4.        
Λήψη απόφασης για την ανταλλαγή δημοτικής έκτασης εμβαδού 633,50τ.μ.που αποτελεί διαιρετό τμήμα του με αρ. 05 οικοπέδου ολικής έκτασης 1033,50τ.μ. στο Ο.Τ. 994 στην Ενότητα Βατάν με οικόπεδο εμβαδού 940,00τ.μ. στο Ο.Τ. 474, αρ.07Ν στην Ενότητα Σιδηροδρομικού Σταθμού Κατερίνης ιδιοκτησίας Ευαγγέλου Καραΐσκου
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
5.        
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
6.        
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου συμβάσεων παροχής λογιστικών υπηρεσιών
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
7.        
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
8.        
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για το χειρισμό των υποθέσεων που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
9.        
Παραχώρηση χρήσης γηπέδων σε αθλητικά σωματεία και συλλόγους
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
10.    
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
11.    
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
12.    
Έγκριση της τεχνικής έκθεσης για τη μελέτη "Αναθεώρηση των χρήσεων γης στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δήμου Κατερίνης και εναρμόνισή του με το ισχύον Γ.Π.Σ. Κατερίνης"
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος Σύμβουλος
13.    
Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης  Δήμου – δημοτών
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος Σύμβουλος
14.    
Παραχώρηση σχολικού χώρου για χρήση γραφείων των συντονιστών εκπαίδευσης προσφύγων, ύστερα από εισήγηση της ΔΕΠ
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΕΠ
15.    
Έγκριση διοργάνωσης – συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης και διάθεση πιστώσεων
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος


Η Πρόεδρος
Καλλιόπη Τζουμέρκα